Beknopte geschiedenis van de Harmelense bruggen

Kleinjansbrug

Deze betonnen brug overspant de Leidse Rijn aan de Noordzijde van de spoorlijn Utrecht/Woerden en is in 2002 gebouwd ter vervanging van de brug die vanwege de spoorverdubbeling moest wijken. De gesloopte Kleinjansbrbruggen1.JPGug werd na de 2e wereldoorlog gebouwd en vormde de verbinding tussen Breeveld en de Leidsestraatweg.

Overigens heeft de nieuwe- en de in 2002 gesloopte brug illustere voorgangers gekend. In 1649 is er al sprake van een Cleijn Jans brugge, vanuit die tijd is een bestek en aanbesteding bekend, voor de bouw van een nieuwe brug ter vervanging van een nog oudere brug. Deze vormde toen ook al een verbinding tussen “Brevelt en Geestdorp” voor het bereikbaar maken van een hofstede eigendom van de “coopman Jan Pieterszoon Delft genaemt Rijneveltsdam”. Ook deze brug, die vermoedelijk in het spoortracé aan de zuidzijde van de huidige spoorlijn was gesitueerd, heeft in de 19e eeuw plaats moeten maken en is toen naar de noordzijde verplaatst.

Over de oorsprong van de naam van deze brug bestaat geen duidelijkheid.

 

brugkleinjanoud1.jpg brugkleinjanoud2.jpg

Putcopbrug

bruggen2.JPGIn 2002 heeft de Nederlandse Spoorwegen vanwege de verdubbeling van twee naar vier spoorlijnen een gecombineerd kunstwerk aangelegd. Dit viaduct omvat een onderdoorgang voor fietsers van Breeveld/Haanwijk en Harmelen/Geestdorp vice versa. Een fietsbrug parallel aan de spoorbaan over de Leidse Rijn, een autoweg (onder het spoor) en de waterloop van de Leidse Rijn met een vrije doorvaart (hoogte beperkt) heeft een betere verkeersafwikkeling mogelijk gemaakt.

Hofbrug

bruggen3.JPGDeze brug is in 2004 over de Leidse Rijn gebouwd en zal te zijner tijd een schakel vormen in de rondweg om het doorgaande verkeer van Harmelen te ontlasten.

 

De Kwakel

bruggen4.JPGDe kwakel of quakelbrugge is volgens het Middelnederlands handwoordenboek een smal en hoog trapbruggetje. Het diende vooral om voetgangers zoals schoolkinderen een gemakkelijke overgang van zuid naar noord te geven.

Deze titel is heel toepasselijk voor deze in gewapend beton als een monoliet gebouwde constructie. In 1925 is deze brug door aannemer J.W. Bronwasser uit Breukelen voor een bedrag van ƒ 1.500,00 gebouwd. De brug is in 2001 tot gemeentelijk monument verheven.

brugkwakeloud.jpg

Ophaalbrug bij het Pompersplein

bruggen5.JPGDeze houten ophaalbrug, die in 1984 is gebouwd, wordt voor passerende pleziervaartuigen etc. door de brugwachter bediend. Nadat Harmelen in het 3e kwart van de 20e eeuw aan de zuidzijde behoorlijk werd uitgebreid en de Kwakelbrug niet de meest ideale verbinding vormde heeft het toenmalige gemeentebestuur besloten een nieuwe voetbrug over de rivier aan te leggen.

Door sloop van woningen nabij de Roggemiksteeg is er ruimte voor het realiseren van de brug gekomen en gelijktijdig het Pompersplein ontstaan.

 

Brug in de Dorpsstraat

 

 

De Dorpsbrug of Steenenbrug (vóór 1900) vormde van oorsprong de verbinding over de Oude Rijn, die eeuwen lang de belangrijkste schakel tussen Utrecht en Woerden. Hij bestond uit een in metselwerk uitgevoerde overkluisde brug met gietijzeren leuningen. In een later stadium is op de beide landhoofden een stalen brug gelegd om het toenemende verkeer het hoofd te kunnen bieden.

In 1980 bleek de brug niet opgewassen tegen vooral de zwaardere voertuigen van 2000kg of meer, derhalve is toen besloten om het brugdek te vervangen.

brugouddorps.jpg brugdorpsoud2.jpg brugdorpsoud3.jpg

 

Molenbrug

bruggen9.JPGRond 1960 is deze ophaalbrug gebouwd ter vervanging van de sluis met brug bij de Heldam.

De Heldam vormde de scheiding tussen de afwateringsgebieden van de waterschappen Bijleveld en Heycop. Deze dam in de Rijn stond aanvankelijk bekend als de Basterddam.

In 1643 gaf het Hoogheemraadschap Amstelland toestemming aan het waterschap Heycop om de Heldam tot sluis te maken. De aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal maakte het in 1959 mogelijk de afvoerrichting van het water van de Bijleveld en Heycop te wijzigen. Dit ging gepaard met de opheffing van de sluis en de daarbij behorende bruggen.brugheldamoud.jpg

Om de bereikbaarheid van de Harmelerwaard te bevorderen, immers de bewoners van de polder Bijleveld moesten gebruik maken van de Heldambrug of van een vlet die alleen op zon- en feestdagen de verbinding tussen de polder Bijleveld en Harmelen vormde, heeft het bestuur besloten om de Molenbrug te bouwen.

 

 

 

 

 

Bronnen: kranten artikelen

diverse auteurs van artikelen over de plaatselijke geschiedenis

Harmelen, 8 mei 2005

Gerard C. den Engelsman

 

 

 Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5