Het Vijverbos

Omstreeks 1680 kwam in Woerden de dakpannen, bakstenen en tichelindustrie tot ontwikkeling. Er ontstond grote behoefte aan klei. In de brede oeverwallen van de Oude Rijn was deze grondstof bij uitstek voor handen. De commandeurij gaf in 1717 toestemming om vier morgen van haar bouwland “te ontgraven, om de pan-, steen- en tichelaarde daaruyt te doen haalen”. Na deze afgraving onstond een woestenij van onregelmatig, te diep afgevlet, land met zandgaten. Het was gebruikelijk dat de tichelgaten afgedekt werden en dat er bomen op verrezen. Decennia later moest zo’n bos wijken, aangezien de bodem dan voldoende ingeklinkt was om te gebruiken als cultuurgrond. Dit bos in Harmelen werd echter niet gekapt. Het gebied lag buiten de dijken en was niet goed bruikbaar vanwege de hoge waterstand. Zo ontstond in 1759 het Harmelense Vijverbos. In de negentiende eeuw was het in gebruik als lust- en jachtplaats van Huize Harmelen.Toen is ook aan het bos meer vorm gegeven. Het werd een park in de Engelse landschapsstijl met slingerende paadjes, natuurlijk ogende waterpartijen met bochtige oevers en eilandjes met boom groepen. Opmerkelijk is het contrast tussen de ronde vormen van de vijver en de rechtlijnige contouren van de vletsloten en singels. Later is er tijdens de aanleg van de spoorweg zand gebaggerd met als resultaat, dat de waterplas aan de westzijde van het Vijverbos op vele plaatsen wel 5 meter diep is.

In 1913 werd Huize Harmelen met bijbehorende gronden in het openbaar verkocht. Het Vijverbos werd gekocht door jonkheer Boreel de Mauregnault te Alfen. Hij liet het huis ,dat op een eilandje in het Vijverbos ligt, bouwen. Sindsdien wisselde het Vijverbos enige malen van eigenaar en kwam tenslotte in het bezit van de gemeente Harmelen. In 1952 verkocht de gemeente het Vijverbos aan Het Utrechts Landschap. Het is nu beschermd natuurgebied. De noordzijde grenst aan een uitgestrekt, open weidegebied. In het zuiden en oosten bevinden zich boomgaarden en een glastuinbouwgebied. Het Vijverbos, 23 hectare groot, bestaat voor een groot deel uit essenhakhout en waterpartijen. De sloten tonen het verkavelingspatroon dat dateert uit de ontginningsperiode. Door de grote afwisseling tussen open en dicht alsmede nat en droog, komen er talrijke planten en dierensoorten voor. Vele vogels profiteren van de opgaande begroeiing zoals tuinfluiter, fitis, winterkoning en boompieper. De moerassige vegetatie is in trek bij kleine en grote karekiet, rietgors en bos(riet)zanger en de vijver bij fuut, waterhoen, roerdomp en ijsvogel. Ook voor zoogdieren zoals ree en konijn, biedt het hakhout ideale dekking. Kleine roofdieren, egel, wezel, hermelijn en bunzing, vinden hun prooi in en om het Vijverbos. Vooral langs de vijver staan monumentale bomen zoals wilgen, platanen en eiken. Verder groeien er vele planten en bloemen zoals gele lis, dotterbloem, waterlelie, speenkruid en bosanemoon.
Op het terrein is een wandelroute van ca. 1,5 kilometer uitgezet. De wandelroute is tevens geschikt voor rolstoelgebruikers.

waardevolle bebouwing

Breudijk 48 **
Villa Jagtlust, ook wel Villa Vijverbosch genoemd, is in 1921/1922 gebouwd naar ontwerp van architect A.H.Wegerif uit Apeldoorn in opdracht van Jhr J.A. Boreel de Mauregnault uit Utrecht. Bij het huis hoort een gepotdekselde schuur met rieten kap.

 Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5