Dorpsplatform geeft haar visie MER-rapportage BRAVO-project

20 april 2015

Dorpsplatform geeft haar visie op MER-rapportage BRAVO-project


001_nieuw.jpg

Het bestuur van het Dorpsplatform Harmelen heeft met belangstelling kennis genomen van de in opdracht van de Gemeente uitgevoerde Milieu Effect Rapportage ( MER). Deze rapportage was noodzakelijk met betrekking tot de in het kader van het BRAVO-project aan te leggen randwegen rond Harmelen. Het gaat hierbij om de wegvakken 6a, 6b, 6c en 8. Het eerste deel, 6a, begint bij het Shell-station langs de A12 (Hellegat) en loopt parallel aan de A12 tot de hoogte van industrie terrein Putkop. Van daar loopt wegdeel 6b iets terug en sluit aan op de Hofbrug. Vanaf dat zelfde punt loopt wegdeel 6c dwars door een deel van de polder Haanwijk en door Breeveld naar de Steinhagenseweg in de hoek naar Veldwijk. Wegdeel 8 verbindt de A12 met de Utrechtsestraatweg om verkeer direkt naar en van Harmelen mogelijk te maken. Het Dorpsplatform heeft bij de gemeente Woerden aangedrongen om een brug over de Rijn aan te leggen, zodat via wegdeel 8 ook het vrachtverkeer de Harmelerwaard kan bereiken.
Bedoelde Milieu Effect Rapportage stelt dat uitvoering van de combinatie van genoemde wegen, zoals hierboven omschreven, voor Harmelen het meeste effect heeft. Zowel uit oogpunt van ontlasting van verkeersdruk als uit oogpunt van het milieu. Het Dorpsplatform kan zich in deze constatering geheel vinden. Echter zet het Dorpsplatform vraagtekens bij de noodzaak van wegdeel 6c, hoewel een aantal voordelen van deze aanlag door het platform worden onderschreven. Meer problemen heeft het Dorpsplatform met het op de kaart ingetekende tracé voor dit wegdeel. Wel eens waar wordt in de MER opgemerkt dat het tracé voor wegdeel 6c nog niet vaststaat en om overleg vraagt, maar de voorziene aantasting van de polders Haanwijk en Breeveld vindt het Dorpsplatform toch wel een erg groot offer.
Het Dorpsplatform Harmelen is er dan ook voorstander van te onderzoeken of wegvak 6c niet langs de A12 kan lopen tot aan de Oostzee, achter het bedrijventerrein bij de Cattenbroekerdijk. Immers, het BRAVO-project voorziet ook in een verbreding van de A12 en de aanleg van een parallelweg aan de noordzijde. In de visie van het Dorpsplatform zou deze parallelweg dus de functie van de geplande weg 6c over kunnen nemen.
Het Dorpsplatform heeft deze visie bij het college van Burgemeester en Wethouders voorgelegd.Lees verder

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 Lees verder

Wordt het voormalig raadhuis nog overgedragen aan het Dorpsplatform?

26 april 2012

In december 2010 kreeg het Dorpsplatform Harmelen vrij onverwacht van de gemeente het aanbod om het voormalige raadhuis in zijn geheel te huren om er het zo zeer gewenste gemeenschapscentrum van te kunnen maken. De huidige huurders, de biblitheek, de werelwinkel en de Buiten Schoolse Opvang zouden in het gebouw gevestigd blijven. Daarna volgde een aanbod het pand van de gemeente te kopen, maar over de koopsom ontstond verwarring. Het DPH zocht contact met ( toen nog) Groenrand Wonen, die zich bereid verklaarde als koper op te treden en de exploitatie samen met het DPH ter hand te nemen. Veel verenigingen en organisaties gaven aan van de accomodatie in het gemeenschapscentrum gebruik te willen maken. Onlangs is in de raadscommissies Welzijn en Ruimte unaniem besloten dat de transactie nu snel tot stand dient te komen. Inmiddels is het gebouw hetaxeerd, waarbij helaas de waarde is gebaseerd van een leeg en onmiddellijk te verhuren kantoorpand. GroenWest is nu de exploitatiemogelijkheden als gemeenschapscentrum aan het berekenen, om daarmee tot een reeel bod te kunnen komen. Als er meer nieuws is te melden, doen wij dat op deze plaats.

 

E.J. 26/04 2012 Lees verder

monument spoorwegongeval 8 januari 1962

15 juni 2010

Op verzoek van burgemeester Mr Hans Schmidt heeft het Dorpsplatform Harmelen het initiatief genomen te komen tot een monument voor de omgekomenen tijdens de spoorwegramp op 8 januari 1962 bij de Putkop in Harmelen.Lees verder

Provincie kapt bomen bij Woerden

21 februari 2009

Eind februari 2009 begint de provincie Utrecht met het kappen van bomen om plaats te maken voor werkzaamheden aan de zuidelijke randweg Woerden en de aansluiting A12/Woerden*
Het rooien van de bomen is gereed voor de start van het broedseizoen, dus voor half maart.Lees verder

Utrechtsestraatweg weer vrij voor fietsers

29 mei 2008

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben alsnog besloten het profiel van de Utrechtsestraatweg te wijzigen van dat voor een 80 KM-weg tot dat voor een 60 KM-weg.Lees verder

Woningbouw tussen Woerden en Leidsche Rijn van de baan

22 mei 2008

Woningbouw tussen Woerden en Leidsche Rijn van de baan

Zo’n jaar of drie geleden begon de NV-Utrecht, bestaand uit de provincie en enkele grote gemeenten, zich uit te spreken voor woningbouw in het Leidsche Rijn- gebied. Tussen Woerden en de Veldhuizen zouden naar de mening van dit overlegorgaan wel 13.000 tot 18.000 woningen worden gebouwd.
Stichting De Groene Buffer werd opgericht om het gevaar te keren en het Dorpsplatform Harmelen, bijgestaan door de Stichts Hollandse Historische Vereniging, spande zich in om het buitengebied van Harmelen tot Beschermd Dorpsgebied aangewezen te krijgen. Natuurmonumenen, het Utrechts Landschap, de Bond Heemschut, de SHHV en De Groene Buffers, ondersteunden dit verzoek. Toenmalig minister Veerman verklaarde de NV-Utrecht de oorlog als de plannen werden doorgezet en ook minister Gerda Verburg wilde dat dit deel van het Groene Hart open zou blijven. In reactie op het verzoek van het Dorpsplatform Harmelen om het buitengebied van Harmelen tot Beschermd Dorpsgebied te verklaren, schreven zowel het ministerie van Landbouw als dat van VROM dat het buitengebied van Harmelen behoort tot het Nationale Landschap Het Groene Hart waarin tenhoogste voor de eigen bevolkingsgroei zou mogen worden gebouwd. Het Algemeen Dagblad van 22 mei weet nu te melden dat tot 2030 er geen grootschalige woningbouw in het Leidsche Rijn-gebied nodig is. De 65.000 woningen die in die periode nog nodig zullen zijn zullen elders worden gebouwd, waarbij verdichting van de bestaande kernen wenselijk blijft. Ook in Harmelen staan, langs de Hollandsche Kade, nog zo’n 130 woningen in de planning. Wij hopen van het spookbeeld van bebouwing langs de Leidse Rijn dan nu verlost te zijn.

E.J.Lees verderPrint vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5