Jaarverslag 2005

 

 

Voorwoord

 In de vergadering van 19 april 2005 vond de oprichting
plaats van het Dorpsplatform Harmelen. Hieraan was een periode van 7 maanden voorafgegaan waarin op initiatief van de heer P.Kwakkenbos, toenmalig raadslid van de gemeente Woerden, een aantal inwoners zich hebben ingezet om te komen
tot een Dorpsplatform en de voorbereidende werkzaamheden op zich hebben genomen. De voorbereiding werd met succes bekroond toen in de oprichtingsvergadering een groot aantal inwoners zich meldden voor deelname aan de te vormen werkgroepen.

Nadat de werkgroepen waren ingedeeld en de 1ekennismakingsvergaderingen hadden plaatsgevonden is men met ingang van
september met voortvarendheid en enthousiasme aan de slag gegaan en heeft het
platform in het restant van het verslagjaar zijn nut reeds bewezen.

Een woord van dank is dan ook zeker op zijn plaats.

Een bijzonder woord van dank aan de “Kwartiermakers” t.w. Marguarite Boersma, Sjors van Egmond, Yolan Koster, Paul Kwakkenbos, Jack Sistermans en Teuny van Wijngaarden.

 

Namens het bestuur,

Ed Janson – voorzitter.

  

Doel

 

Het Dorpsplatform Harmelen heeft tot doel het gezamenlijk en integraal in stand houden en verbeteren van de woon- en leefsituatie door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en ideeën van alle bewoners engebruikers over hun woonomgeving. Het Dorpsplatform is de plaats waar alle ideeën samenkomen, knelpunten worden gesignaleerd en waar in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan oplossingen. Met de dorpskern Harmelen wordt bedoeld het postcodegebied 3481.

 Structuur van het Dorpsplatform

Het Dorpsplatform bestaat uit:

 • het Dagelijks Bestuur; dat is belast met
  de dagelijkse gang van zaken waaronder interne contacten (o.a. werkgroepen) en
  externe contacten en wordt gevormd door:

-         
Ed Janson, voorzitter;

-         
Sjors van Egmond, penningmeester;

-         
Teuny van Wijngaarden; secretaris.

 • het Algemeen Bestuur: dat wordt gevormd
  door de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters van de werkgroepen
  t.w.:

-         
Aad van Dijk, voorzitter werkgroep Verkeer;

-         
Ko Klein, voorzitter werkgroep Leefbaarheid;

-         
Sjarita Soeknandan, voorzitter werkgroep Zorg en
Welzijn

-         
Gerrit van Woudenberg, voorzitter werkgroep Ruimte.

 • het Dorpsoverleg. Hierin zijn
  vertegenwoordigd:

-         
bewoners van het dorp Harmelen;

-         
in het dorp werkzame organisaties;

-         
de gemeente Woerden door de wijkwethouder, de heer Wim
Groeneweg  en ambtelijk ondersteund door
2 personen.

-         
de wijkagent;

-         
het algemeen bestuur.

 • de Werkgroepen. Door hen werd een
  belangrijk deel van de voorkomende werkzaamheden verricht. Aanvankelijk werd
  gestart met 3 werkgroepen. Later werd de groep Ruimte en Leefbaarheid gesplitst
  Op 31 december 2005 waren er 4 werkgroepen actief t.w.:

-         
de werkgroep Leefbaarheid bestaande uit 5 leden;

-         
de werkgroep Ruimte bestaande uit 6 leden;

-         
de werkgroep Verkeer, bestaande uit 6 leden;

-         
de werkgroep Zorg en Welzijn bestaande uit 9 leden.

.

Werkzaamheden:

nadat het Dorpsplatform op 19 april van het verslagjaar bij
aanwezigheid van ± 50 inwoners van Harmelen was opgericht werd in diezelfde
vergadering het dagelijks bestuur gekozen en meldden zich ± 30 personen voor
deelname aan een van de werkgroepen.

 

Dagelijks Bestuur:

het dagelijks bestuur vergaderde in het verslagjaar 6 maal.
Punten die aan de orde kwamen waren:

-         
samenstelling van de werkgroepen;

-         
voorbereiding van de vergadering van het algemeen
bestuur;

-         
bespreking convenant/juridische status Dorpsplatform;

-         
PR;

-         
contacten met de gemeente;

-         
actuele problemen in het dorp.

Een bijzonder aandachtspunt was het opzetten van de website.
Nadat besloten was om geen Dorpskrant uit te geven in verband de daaraan
verbonden  kosten en de arbeidsintensiviteit  is een aanvang gemaakt met het opzetten van
de website. Veel werk hiervoor is verzet door de heer A. Koster die de taak van
webmaster op zich heeft genomen. De site die bezocht kan worden onder www.harmelen.nu is op het moment dat dit
verslag geschreven wordt gedurende een aantal maanden operationeel..

 

Algemeen Bestuur:

het algemeen bestuur vergaderde 4 maal. Besproken werd::

-         
bestuurlijke organisatie;

-         
voorbereiding van het Dorpsoverleg;

-         
verslagen van de werkgroepen;

-         
actiepunten;

-         
positie platform/gemeente;

-         
financiën;

-         
afspraken bestuur/werkgroepen;

-         
website en PR;

 

Dorpsoverleg:

de 1e vergadering van het Dorpsoverleg werd
gehouden op 6 oktober. Deze bijeenkomst werd, naast de leden van het algemeen
bestuur en de werkgroepleden, bijgewoond door Wethouder Groeneweg  met ambtelijke ondersteuning, een
vertegenwoordiging van Groenrand Wonen en de politie. Tevens aanwezig: 4
raadsleden, mevrouw L.Dekkers (Prov.Staten) en ± 35 inwoners van Harmelen.

Na een overzicht van de organisatiestructuur van het
platform geven de voorzitters van de werkgroepen aan wat de prioriteiten zijn
voor de korte termijn. Aandacht van de gemeente/politie wordt o.a. gevraagd
voor de volgende zaken:

 • tijdige informatie over de plannen op het terrein van het voormalige HI-gebouw;
 •  verlichting en het ontbreken van een voetpad aan de Groenendaal;
 • het ontbreken van een voetpad langs de Willem de Zwijgerlaan; .
 • verkeersontwikkeling
  aan de oostkant van Harmelen grenzend aan Leidse Rijn;
 • het ontbreken van voldoende vergaderruimte in het H2O doordat 2 vergaderzalen zijn
  verhuurd voor onderwijs;
 • tijdige informatie over de stand van zaken BRAVO-project;
 • vandalisme door jongeren bij het beëindigen van festiviteiten en de voortdurende
  vernielingen in het Koningspark.

  

Werkgroepen:

De werkgroepen hebben kennis genomen van de inhoud van
rapporten en nota’s die betrekking hebben op de kern Harmelen.

 

Leefbaarheid en
Ruimte:
deze werkgroep is eind 2005 gesplitst in Leefbaarheid en Ruimte De
werkgroep in oorspronkelijke samenstelling vergaderde 3 maal waarbij o.a. aan
de orde kwam:

 • het Speelplaatsen beheersplan; door de gemeente ter advisering voorgelegd. Dit is
  positief beoordeeld;
 • Herinrichting parkeerplaatsen Nassaupark. Door de gemeente ter advisering voorgelegd. Voorgesteld
  werd dit plan aan te passen. Door ophoging van de bestrating konden bomen worden behouden;
 • toekomstig parkeren Margrietlaan. Op verzoek van de bewoners het dwarsparkeren handhaven.
  Na overleg met Groenrand Wonen is dit toegezegd.
 • luchtvervuiling Dorpsstraat. Tegenstrijdige rapporten van de Regionale milieudienst en de
  Provincie worden bestudeerd met ondersteuning door milieudefensie;
 • n.a.v. een oproep gedaan op de gemeentelijke pagina in de Woerdense Courant om een
  zienswijze bekend te maken op het inrichtingsplan van het Koningspark is actie
  ondernomen en is een zienswijze ingediend waarna bespreking op het stadhuis
  heeft plaats gevonden door 3 leden van de werkgroep met de heer C. de Bruin.
  Naar aanleiding hiervan is het plan tot volle tevredenheid aangepast;
 • de uitnodiging voor een inspraakavond m.b.t. het “Waterplan” is gehoor gegeven.

Verkeer:

dewerkgroep vergaderde 3 maal. Door de werkgroep zijn de volgende zaken onder
aandacht van de gemeente gebracht:

 • het ontbreken van fietspaden vanuit Hofwijk-West (Willem de Zwijgerlaan). hetgeen
  binnen enkele weken is gerealiseerd;
 • noodzaak tot aanleg van verlichte fiets- voetpaden en wegmarkering aan de Groenendaal.
  Ook dit is intussen gerealiseerd;
 • de infrastructuur in het glastuinbouwgebied Harmelerwaard;
 • de zorg voor de verkeersontwikkelingen aan de oostkant van Harmelen door de
  verstedelijking van Leidse Rijn en de ontwikkeling van een recreatiegebied.
 • op verzoek van de gemeente suggesties genoemd voor enkele aanpassingen aan de
  Dorpsstraat waarmee met geringe financiële middelen de situatie kan worden
  verbeterd. Dit n.a.v. van een door de raad aangenomen motie.

Zorg en Welzijn: ook
deze werkgroep vergaderde 3 maal en was er aandacht voor:


 • de ontwikkelingen m.b.t. de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning);

 • een forumavond in de brandweerkazerne met alsthema “leefomgeving” die door 2 werkgroepleden werd bezocht;

 • de noodzaak van een Zorgloket;

 • de ontwikkeling m.b.t. een zorgcentrum

 

Het Bestuur

T .Van Wijngaarden – secretaris.Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5