Jaarverslag 2006

 

                                                    
Voorwoord

 

Het verslagjaar 2006 van het Dorpsplatform Harmelen is het
eerste volle jaar dat het Dorpsplatform functioneerde.

Er werd veel werk verzet door de vier werkgroepen:
leefbaarheid, verkeer, ruimte en zorg en welzijn. Het ging hierbij  om standpunten te formuleren en meningen te
geven over zaken die het gemeentebestuur voorstelde en om zaken die vanuit de
werkgroepen zelf werd aangedragen. Uit het grote aantal zaken dat in de
werkgroepen aan de orde is gekomen tijdens het verslagjaar mag worden
geconcludeerd dat het welzijn van Harmelen en haar bewoners sterk leeft onder
de leden van de werkgroepen.

De gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente hebben
echter slechts werkelijk waarde als hiermee ook daadwerkelijk iets wordt
gedaan. Tot onze spijt moest het bestuur van het Dorpsplatform constateren dat
niet altijd de reacties vanuit het Dorpsplatform op het stadhuis als positief
worden ervaren, laat staan dat er blijk van wordt gegeven dat met de adviezen
en suggesties daadwerkelijk iets wordt gedaan. Het bestuur benadrukt graag dat
een goede samenwerking met de betreffende ambtenaren van buitengewoon groot
belang is voor het goed functioneren van het Dorpsplatform en daardoor voor de
gehele gemeenschap in Harmelen.

Uit Harmelen komen echter ook positieve geluiden. Een aantal
zaken is in overleg met de gemeente wel snel en goed opgelost. Ook de komst van
de nieuwe “dorps-wethouder” in de persoon van burgemeester Hans Schmidt, viel
in Harmelen in goede aarde. Wij hopen dat de vruchtbare samenwerking nog vele
jaren mag voortduren.

Om de inwoners van Harmelen te helpen bij het vinden van
antwoorden op de vragen die er leefden over het BRAVO-project , heeft het
dorpsplatform, mede via haar website (www.Harmelen.nu),  opgeroepen hun vragen in te sturen.
Vervolgens heeft het bestuur de vragen gerubriceerd  en ter beantwoording doorgestuurd naar de
gemeente en provincie. De antwoorden werden op de site gepubliceerd. Het
resultaat was dat de 26 meest gestelde vragen en antwoorden via de website zijn
na te zoeken.

Vermelding verdient ook het door het Dorpsplatform, in samenwerking met de SHHV(werkgroep Harmelen) opstellen van het gefundeerde verzoek het buitengebied van Harmelen aan te wijzen als Beschermd Dorpsgezicht. Ditrapport, dat een gedetailleerd overzicht geeft van de historie van hetbuitengebied van Harmelen, werd voor de jaarwisseling aangeboden aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg ( nu RACM).

Dat de inwoners van Harmelen zich betrokken voelen bij hetwerk van het Dorpsplatform, blijkt  uit
de over het algemeen flinke opkomst tijdens het drie maal gehouden Dorpsoverleg in 2006. Ook de opkomst van wel ruim
honderd personen bij de door de werkgroep “Zorg” georganiseerde bijeenkomst  in de Heremalerhof , waarbij
o.a.. de plannen werden gepresenteerd door het woonzorgnetwerk Harmelen, gaf hiervan blijk.

Wij zijn als bestuur van het Dorpsplatform Harmelen dan ook
niet ontevreden over het jaar 2006. Maar wij hopen van harte dat  het gemeentebestuur in het thans lopende jaar
2007 in staat mag zijn de lijnen met het Dorpsplatform kort te houden en in constructief overleg gezamenlijk te streven naar het oplossen van knelpunten en het bevorderen van het leefmilieu in ons mooie Harmelen.

Namens het bestuur

Ed Janson


Doel

 

De Stichting Dorpsplatform Harmelen heeft tot doel het
verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in
Harmelen, postcode 3481.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het bevorderen van  goede communicatie tussen
  gemeentebestuur, de bij Harmelen betrokken gemeentelijke diensten,
  maatschappelijke organisaties en de bewoners van Harmelen;
 2. het vergroten van de betrokkenheid bij  de
  inrichting en het beheer van de dorpskern en de invloed daarop door de bewoners
  onder meer door middel van werkgroepen;
 3. het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente;
 4. het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, gemeentebestuur
  en gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties;
 5. het stimuleren van een snelle en integrale aanpak van knelpunten door afstemming en
  samenwerking;
 6. het organiseren van activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in Harmelen.

 

Structuur van het Dorpsplatform.

Het Dorpsplatform bestond  per 31 december 2006 uit::

 • het Dagelijks Bestuur. Dit is belast met
  de dagelijkse gang van zaken, waaronder interne contacten (o.a. werkgroepen) en
  externe contacten. In het verslagjaar werd de heer Ruud Sneller  bereid gevonden zitting te nemen in het
  Dagelijks Bestuur. en de verantwoordelijkheid voor de PR op zich te nemen. De samenstelling
  is thans:  

-         
Ed Janson, voorzitter;

-         
Sjors van Egmond, penningmeester;

-         
Teuny van Wijngaarden, secretaris;

-         
Ruud Sneller, PR verantwoordelijke.

 • het Algemeen Bestuur: dit wordt gevormd
  door de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters van de werkgroepen
  t.w.:

-         
Aad van Dijk, werkgroep Verkeer,

-         
Ko Klein, werkgroep Leefbaarheid,

-         
Sjarita Soeknandan, werkgroep Zorg en Welzijn,

-         
Gerrit van Woudenberg, werkgroep Ruimte.

 • De Werkgroepen: een belangrijk deel van
  de werkzaamheden  werd verricht door 4
  werkgroepen t.w.:

-         
Leefbaarheid
bestaande uit 5 leden;

-         
Ruimte                                                                                                                                                                                                                 bestaande uit 6 leden;

-         
Verkeer                                                                                                                                                                                                                                                      uit bestaande uit 6 leden;

-         
Zorg en Welzijn bestaande                                                                                                                                                                uit 8 leden.

 • Het Dorpsoverleg: hierin zijn
  vertegenwoordigd

-         
bewoners van Harmelen;

-         
in het dorp werkzame organisaties;

-         
de gemeente Woerden door de wijkwethouder Burgemeester
Hans Schmidt met ambtelijke ondersteuning;

-         
de wijkagent;

-         
het Algemeen Bestuur;

-         
de werkgroepleden.

 

Werkzaamheden

Dagelijks Bestuur:

 • 2 leden maakten deel uit  van de Klankbordgroep Juridische Status Wijk en Dorpsplatforms. Op 20 november 2006
  vond ondertekening plaats van de oprichtingsakte “Stichting Dorpsplatform Harmelen.”.;
 • overleg en contact met de webmaster van de site van het platform www.Harmelen.nu;
 • contacten met de gemeente;
 • bijeenkomst over Veilig Wonen;
 • contacten met voorzitters/leden werkgroepen;
 • contacten met bewoners m.b.t. actuele problemen in het dorp;
 • bundeling zienswijze inwoners m.b.t. BRAVO en  verzending hiervan naar de gemeente; 
 • voorbereiding vergadering Algemeen Bestuur;
 • voorbereiding Dorpsoverleg
 • PR;

Algemeen Bestuur:

het Algemeen Bestuur vergaderde 6 maal. Aan de orde kwam:

 • bestuurlijke organisatie;
 • voorbereiding en evaluatie dorpsoverleg;
 • verslagen werkzaamheden werkgroepen;
 • actiepunten;
 • positie platform/gemeente;
 • financiën;
 •  en PR;
 • verwerving status Harmelen beschermd dorpsgezicht;
 • Wijkschouw;
 • ontwikkeling wijkvisie
 • contacten met organisaties als Landschapsberaad en “de Groene Buffer” n.a.v. de
  Structuurvisie van de N.V.Utrecht en het plan voor de aanleg van de A2,5;

Dorpsoverleg.:

14 februari in H2O: in
deze 2e bijeenkomst van het dorpsoverleg waren aanwezig het Algemeen
bestuur en de werkgroepleden van het Dorpsplatform, namens de gemeente de
wijkwethouder de heer W.Groeneweg en een ambtelijke afvaardiging van 4
personen, vertegenwoordigers van raadsfracties en het statenlid mevrouw Loes Dekkers.
Tevens aanwezig ± 50 dorpsbewoners.

Aan de orde kwam onder andere: de juridische status van het
platform, veiligheid in Harmelen, de wenselijkheid status Beschermd
Dorpsgezicht voor Harmelen, wisselwerking gemeente/platform, de Structuurvisie
van de N.V.Utrecht.

23 mei in H2O: de
3e bijeenkomst van het dorpsoverleg werd, naast de leden van het

Algemeen Bestuur, de werkgroepleden,  de afvaardiging van de gemeente  en een aantal raadsleden, bijgewoond door  ±  35
dorpsbewoners. Bezorgdheid werd geuit over de Strctuurvisie van de N.V.Utrecht.
 De voorzitters van de werkgroepen deden
verslag van de activiteiten.  Het
belangrijkste item voor deze avond was de presentatie door de politie over de
criminaliteit en vandalisme in Harmelen. Afscheid werd genomen van de
wijkwethouder de heer Wim Groeneweg...

  

17 oktober in
“Restaurant “’t Wapen van Harmelen:
ook deze avond waren, aanwezig het
bestuur en de werkgroepleden van het Dorpsplatform, enkele afgevaardigden van
raadsfracties en ±  35 dorpsbewoners.. De
politie werd vertegenwoordigd door mevrouw N.Hachria. De gemeente  was ambtelijk afgevaardigd door 3 personen. Tevens
was aanwezig de nieuwe Wijkwethouder, Burgemeester Hans Schmidt.

Nadat de gebruikelijk agenda was afgehandeld gaf
Burgemeester Schmidt antwoord op de vragen over het standpunt van de gemeente
Woerden t.a.v. de Structuurvisie N.V.Utrecht 
en de aanleg van de snelweg A2,5.

De antwoorden hierop waren kort samengevat::

 • de gemeente staat op het standpunt dat niet gebouwd gaat worden buiten de rode
  contouren;
 • je gaat niet zomaar een snelweg aanlegen dwars door het Groene Hart..

 

Beschermd
Dorpsgezicht:

Gezien de ligging van Harmelen
aan de rand van het Groene Hart werd wenselijk geacht om voor het dorp de
status van Beschermd Dorpsgezicht aan te vragen. Toen bleek dat deze wens ook
al geruime tijd aanwezig was bij de SHHV Projectgroep Harmelen is  een werkgroep samengesteld bestaande uit twee
leden uit het dorpsplatform en twee leden en een adviseur van de projectgroep.
Voortvarend is gewerkt aan het tot stand komen van de notitie “Het buitengebied
van Harmelen beschermd dorpsgezichtt”. Reeds in oktober 2006 kon deze notitie
worden aangeboden aan het college. In de raadsvergadering van 14 december 2006
werd nagenoeg unaniem besloten dit verzoek in te dienen bij het RACM..

 

Werkgroepen:

De werkgroepen hebben kennisgenomen van de inhoud van
rapporten en nota’s voor zover die relevant waren voor Harmelen. Hierover
belegde bijeenkomsten werden bezocht.

 

Leefbaarheid:

De werkgroep Leefbaarheid kwam in het verslagjaar zes maal
bijeen.

Belangrijkste punten van bespreking waren:

Zwerfvuil

Door middel van een oproep in de h.a.h.-bladen en in de
bijeenkomst van het dorpsoverleg is een beroep gedaan op de inwoners om  de strijd aan te binden tegen het zwerfvuil.
Nadat dit geen resultaat had opgeleverd is besloten daadwerkelijk het probleem
aan te pakken. Om te beginnen bij het pakeerterrein nabij de Golff. waar het probleem
bijzonder groot is. Medewerking werd toegezegd door de directeur van de
supermarkt. Het verzoek aan de gemeente om een kliko in houder te plaatsen werd
ambtelijk afgewezen.

Bomen:

Over het rooien van een aantal bomen is overleg gevoerd met
de gemeente. waarbij standpunten werden uitgewisseld

Het voornemen  om 60
populieren langs de Breudijk te verwijderen en te vervangen door 28 essen te
planten was voor de werkgroep aanleiding om de situatie ter plaatse met een
medewerker van de gemeente te bezien. Voorgesteld is om de problematiek van de
boomwortels op te lossen door het ophogen van het fietspad. Toegezegde nadere
informatie is nog niet ontvangen..

BRAVO:

De leefbaarheids- en milieuaspecten van de plannen zijn door
de werkgroep besproken en opgenomen in de reacties naar gemeente en provincie.

 

Jongeren:

Als er sprake was van overlast werd dit besproken met de
burgemeester en politie.

Het voornemen om het trapveldje langs de Noordergaard in te
richten als ontmoetingsplaats voor jongeren was aandachtspunt voor de
werkgroep. Hierover is contact opgenomen met de gemeente en zijn de
omwonenden  betrokken bij de  plannen.

H2O:

Exploitatie van het gebouw is in handen van Optiesport.. Het
zwemrooster voor het seizoen 2006/2007 laat zien dat er geen ruimte meer is
voor recreatief zwemmen. Ook is het gebouw niet meer beschikbaar voor
vergaderruimte en verenigingen. Aan de gemeente is inzage gevraagd van de
overeenkomst met de exploitant.

 

Ruimte:

Door de werkgroep is kennisgenomen van nota’s die betrekking
hebben op de ruimtelijke invulling van Harmelen

In deze Bespreekpunten waren:

Woningbouw HI-terrein:

Het platform is in september geïnformeerd  over de gemeentelijke plannen voor deze
locatie. Aangezien de randvoorwaarden waren vastgesteld en de invulling
nagenoeg vaststond is besloten de plannen voor kennisgeving aan te nemen.

Beschermd
Dorpsgezicht

Eén lid van de werkgroep heeft medewerking verleend aan het
realiseren van de nota “Het buitengebied van Harmelen Beschermd
Dorpsgezicht”  Dit was dan ook punt van
bespreking in de werkgroep.

Ontwikkelingsvisie
N.V.Utrecht 2015 – 2030 en de plannen voor de aanleg A2,5

Van deze visie is kennisgenomen en besproken. Vastgesteld is
dat de inwoners van Harmelen deze visie massaal afwijzen. De gemeente zal
duidelijk haar standpunt kenbaar dienen te maken.

Nieuwbouw
Heremalerhof,

De werkgroep heeft zich op de hoogte gesteld van de
nieuwbouw bij de Heremalerhof

Scholencomplex
Mauritshof

Op het terrein van de huidige Notenbalk zal een nieuw
complex verrijzen van 21 klaslokalen, dit en de financiële randvoorwaarden
staan vast.. Dit heeft grote ruimtelijke invloed, maar het heeft ook impact op
het verkeer (halen en brengen van kinderen) De ontwikkelingen zullen worden
gevolgd

 

Verkeer

De werkgroep verkeer kwam in het verslagjaar 4 maal bijeen.
De belangrijke bespreekpunten waren:

BRAVO:

Nadat door provincie en gemeente de plannen zijn
gepresenteerd in een bijeenkomst die massaal door de inwoners van Harmelen werd
bezocht zijn de heren Beving (gemeente) 
en Van Ginkel (provincie) door de werkgroep uitgenodigd om op 13 april
het platform te informeren.  Naar aanleiding
van deze bijeenkomst zijn knelpunten gesignaleerd. die aan gemeente en
provincie  kenbaar zijn gemaakt. De BRAVO
was een permanent aandachtspunt van de werkgroep.

 Voetpaden:

Op diverse plaatsen in het dorp is de situatie onveilig voor
de voetgangers door het ontbreken van 
voetpaden. De werkgroep heeft in kaart gebracht waar deze situatie zich
voordoet.  Ten aanzien van de Willem de
Zwijgerlaan is door de gemeente toegezegd  te bezien of hiervoor financiële middelen
beschikbaar zijn.

 Harmelerwaard

De ontsluiting van dit gebied is al een tientallen jaren
slepend probleem. Ook in het verslagjaar was dit een punt van  aandacht. Tijdens de inspraakavond op17
oktober bleken er bezwaren te zijn tegen de gemeentelijke plannen .

 Zorg en Welzijn

Door de werkgroep werd vier maal vergaderd

Thema-avond.

Op 10 oktober werd er in de Heremalerhof een avond
georganiseerd. Het thema voor deze avond, die door ongeveer 100 inwoners werd
bezocht, was “Is Harmelen voorbereid op de toekomst”  Na informatie over wonen en welzijn vond een
geanimeerde discussie plaats.

Voor de werkgroep werd het duidelijk waar de knelpunten
liggen op het gebied van wonen en zorg en welzijn. Men kan hiermee aan het
werk.

WMO

De werkgroep Zorg participeert in de Klankbordgroep WMO.
Belangrijk aandachtspunt is de realisering van een laagdrempelig loket.

Jongeren

Er was aandacht voor het jongerenbeleid.

 

Wijkschouw

Zaterdag 26 juni werd voor het eerst in  Harmelen de wijkschouw gehouden. In
aanwezigheid van Burgemeester Schmidt, 
ambtelijke afvaardiging, bestuurs- en werkgroepleden, enkele raadsleden
en de pers  werd een wandeling gemaakt
door het zuid-oosten van Harmelen. De aandacht werd gevestigd op het onderhoud
van groen, trottoirs etc. Het eerste en belangrijkste knelpunt dat werd genoemd
was de aloude de problematiek van de Harmelerwaard. Burgemeester Hans
Schmidt  gaf aan de situatie te
zullen  bespreken met de oostelijke buur
van Woerden, de gemeente Utrecht.

 

Het bestuur

Teuny van Wijngaarden – secretaris.

 

 


 

 

 

 

 Print vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5