222410/MS 1

OPRICHTINGAKTE Stichting Dorpsplatform Harmelen

Heden, twintig november tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr Denis Leendert Jaquet, notaris te Woerden:

1. de heer Edgar Michel Charles Marie Janson, wonende te 3481 ER Harmelen, gemeente Woerden, Dorpsstraat 200, geboren te Tilburg op vijf september negen-tienhonderd negen en dertig, (identiteitsbewijs: paspoort, nummer N92808810), gehuwd;

2. mevrouw Teuny van Wijngaarden, wonende te 3481 EG Harmelen, gemeente Woerden, Dorpsstraat 229, geboren te Harmelen op twee september negentienhon-derd zeven en dertig, (identiteitsbewijs: Nederlandse identiteitskaart, nummer ID4136014, uitgegeven door de burgemeester van Woerden op zestien maart twee-duizend vijf, geldig tot zestien maart tweeduizend tien), ongehuwd en niet geregi-streerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap; 

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daar voor vast te stellen de navolgende:

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

De stichting draagt de naam: Stichting Dorpsplatform Harmelen.

Zij is gevestigd in Harmelen, gemeente Woerden.

Doel

Artikel 2 

De Stichting heeft ten doel het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed  woon- en leefklimaat in Harmelen, met postcode: 3481,

zoals deze dorpskern is aangegeven op het bij deze statuten behorende kaartje.

Artikel 3

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het bevorderen van een goede communicatie tussen het gemeentebestuur, de bij Harmelen betrokken gemeentelijke diensten, de bij Harmelen betrokken maatschappelijke  organisaties en de bewoners van Harmelen.

b. het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij de inrichting en het beheer van de dorpskern en het vergroten van hun invloed daarop, onder meer door middel van uit bewoners van de dorpskern bestaande werkgroepen, overeenkomstig het daarvoor opgestelde reglement--222410/MS 2

c. het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, gemeentebestuur, bij de bij Harmelen betrokken gemeentelijke diensten en bij Harmelen betrokken maatschappelijke organisaties;

d. het stimuleren van een snelle en integrale aanpak van knelpunten in de dorpskern door  onder meer afstemming en samenwerking;

e. het organiseren van activiteiten in welke vorm dan ook en uitsluitend ten behoeve  van de leefbaarheid van Harmelen.

Algemeen bestuur

Artikel 4 

Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit:

a. ten minste drie inwoners van de dorpskern die niet tevens lid zijn van een werk-groep zoals bedoeld in artikel 3 onder b en

b. de voorzitters van de verschillende werkgroepen, zoals bedoeld in artikel 3 onder b.

Artikel 5

De bestuursleden treden af na een zittingsperiode van drie jaar, doch zijn terstond her -- benoembaar voor een nieuwe periode van drie jaar. De maximale zittingsperiode van  een bestuurslid bedraagt niet meer dan negen jaar.

Artikel 6 

Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Indien een bestuurslid tussentijds wordt  benoemd neemt hij op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Een bestuurslid van wie de zittingsduur ingevolge het rooster van aftreden is verstreken, blijft  in functie zolang er geen beslissing over zijn opvolging is genomen.

Artikel 7

Een bestuurslid treedt bovendien af, wanneer hij als gevolg van verhuizing niet meer in Harmelen woont of anderszins niet meer voldoet aan de criteria die ingevolge artikel 4  voor zijn bestuurslidmaatschap gelden. Voorts wordt het lidmaatschap van het bestuur  beëindigd door overlijden, bedanken en ontslag.

Artikel 8

In vacatures, ontstaan door het al dan niet periodiek aftreden of anderszins van een of  meer bestuursleden wordt door de bestuursleden voorzien.

Artikel 9 

Het algemeen bestuur kiest uit de bestuursleden, zoals bedoeld in artikel 4a een  voorzitter, een secretaris en een penningmeester en zo mogelijk, een plaatsvervangend  voorzitter.

Artikel 10 

Het algemeen bestuur is bevoegd tot het aantrekken van één of meer adviseurs met specifieke deskundigheden ten aanzien van het doel van de stichting.

Artikel 11

Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd bestuur vormen. Deze overige bestuursleden zijn verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien. 

Dagelijks bestuur 

Artikel 12

De bestuursleden bedoeld in artikel 4a vormen tezamen het dagelijks bestuur van  de stichting. Dit dagelijks bestuur heeft tot taak:

a. het voorbereiden van de agenda voor de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het in artikel 21 bedoelde wijk- of dorpsoverleg;

b. de behartiging van de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het doel van de stichting;

c. het financieel beleid van de stichting;

Artikel 13

Het dagelijks bestuur komt bijeen, wanneer zij dit nodig oordeelt, doch ten minste vier malen per jaar.

Artikel 14

De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden indien gewenst bijgewoond door de wijkconsulent(e) en indien gewenst door een of meer adviseurs, zoals bedoeld in artikel 10.

Bestuursvergaderingen

Artikel 15

Het algemeen bestuur vergadert tenminste driemaal per jaar.

Artikel 16 

Het dagelijks bestuur bepaalt de datum, het tijdstip en de plaats van vergaderen van het  algemeen bestuur en bereidt de agenda voor. De bijeenroeping, die vergezeld gaat van  een agenda, geschiedt schriftelijk of door middel van e-mail. Er wordt een oproepings  termijn in acht genomen van tenminste zeven dagen, de dag van de oproeping niet mee  gerekend. In spoedeisende gevallen – ter beoordeling van het dagelijks bestuur – kan de oproepingstermijn worden verkort tot drie dagen, de dag van de oproeping niet meegerekend. In laatstbedoelde oproeping worden – behalve de plaats, de datum en het tijdstip van de vergadering – de te behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 17

De vergaderingen van het algemeen bestuur worden indien gewenst bijgewoond door de wijkconsulent(e) en de adviseurs zoals bedoeld in artikel 10.

Artikel 18

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar, tenzij het algemeen bestuur - een zwaarwegende reden heeft daarvan af te wijken.

Artikel 19

Tijdens de vergaderingen van het algemeen bestuur wordt aan de aanwezige niet- bestuursleden, de gelegenheid geboden om opmerkingen te maken of vragen te stellen en deel te nemen aan de discussie. Zij ( die niet-bestuursleden) hebben geen medebeslis-singsbevoegdheid.

Artikel 20

In de vergaderingen van het algemeen bestuur komen onder meer de volgende onderwer pen aan de orde

a. goedkeuring van het jaarlijkse financieel verslag en de balans;

b. vaststelling van de jaarlijkse begroting;

c. rapportage door het dagelijks bestuur van zijn activiteiten;

d. rapportage van door de werkgroepen verrichtte activiteiten;

e. resultaten van het in artikel 21 bedoelde dorpsoverleg.

Dorpsoverleg

Artikel 21

Het algemeen bestuur treedt tenminste viermaal per jaar in overleg met de wijkwethouder, twee of drie door de gemeente aan te wijzen ambtenaren en vertegenwoordigers van de politie en de te Vleuten, gemeente Utrecht gevestigde woningcorporatie: Groenrand Wonen. Op uitnodiging van het dagelijks bestuur kunnen ook vertegenwoordigers van andere maatschappelijke organisaties en instellingen aan dit overleg deelnemen. Op dit dorpsoverleg zijn de artikelen 18 en 19 van overeenkomstige toepassing.

Bestuursbesluiten 

Artikel 22 

Voor zover deze statuten niet anders bepalen, worden besluiten van zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur met meerderheid van stemmen genomen.

Artikel 23

Indien één der aanwezige bestuursleden zich daartegen verzet, kunnen geen besluiten  worden genomen over punten die niet op de agenda zijn vermeld. Dit geldt zowel voor  het algemeen als voor het dagelijks bestuur.

Artikel 24 

Indien de voorschriften voor het oproepen van een vergadering van het algemeen bestuur niet in acht zijn genomen, kunnen in de betrokken vergadering alleen besluiten met algemene stemmen worden genomen.

Artikel 25

Indien één of meer bestuursleden daarom verzoeken, wordt over zaken schriftelijk ge-stemd. Over personen wordt altijd schriftelijk gestemd. Dit  geldt voor zowel het algemeen als het dagelijks bestuur.

Artikel 26

Bij staking van stemmen in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur wordt over het voorstel in de eerstvolgende vergadering van het betrokken bestuur opnieuw gestemd.  Indien de stemmen dan wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 27

Ieder bestuurslid kan zich in bestuursvergaderingen door een mede-bestuurslid doen  vertegenwoordigen, mits dit geschiedt krachtens een door hem/haar verstrekte schriftelijke volmacht voor één bepaalde vergadering. Een bestuurslid kan slechts worden gemachtigd door één bestuurslid, dat verhinderd is op de afgesproken vergadering te verschijnen. Deze regeling geldt zowel voor het algemeen als voor het dagelijks bestuur.

Artikel 28 

In afwijking van artikel 22 kunnen besluiten van het algemeen bestuur tot wijziging van de statuten van de stichting, tot fusie, splitsing of ontbinding van de stichting en tot bestemming van het na ontbinding resterende saldo alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal stemmen dat kan worden uitgebracht in een vergadering, waarbij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Is in bedoelde bestuursvergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig, dan  zal tot hetzelfde doel een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden tenminste zeven en uiterlijk dertig dagen na de eerste vergadering.

In deze tweede vergadering kan een dergelijk besluit worden genomen ongeacht het aan- tal aanwezige bestuursleden, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van - het aantal stemmen dat wordt uitgebracht.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden wordt schrifte lijk in kennis gesteld van een voorgenomen besluit als bedoeld in dit artikel.

Geldmiddelen 

Artikel 29

De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door gemeentelijke subsidies, door bijdragen van derden in de vorm van schenkingen, erfstellingen of legaten en door ande - re op wettige wijze verkregen baten.

Artikel 30

Erfstellingen worden alleen aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuursbevoegdheden

Artikel 31

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

De stichting wordt – met inachtneming van de specifieke taken en bevoegdheden van de secretaris en de penningmeester – voorts vertegenwoordigd door een of meer leden van het dagelijks bestuur, met dien verstande dat:

a. schriftelijke stukken, waarin financiële verplichtingen worden vastgelegd, worden ondertekend door de voorzitter (of de plaatsvervangend voorzitter) en de penningmeester;

b. de overige schriftelijke stukken worden ondertekend door de  voorzitter (of de plaatsvervangend voorzitte is.r) en de secretar

Taken en bevoegdheden van de secretaris en de penningmeester 

Artikel 32

De secretaris is belast met het opstellen van de correspondentie, de notulen en de beslui - tenlijsten. Een of meer van deze taken kunnen – onder verantwoordelijkheid van de secretaris – worden gedelegeerd aan de wijkconsulente of aan een derde.

Artikel 33 

De penningmeester is belast met en verantwoordelijk voor de financiële administratie.  Jaarlijks maakt de penningmeester een financieel verslag en een balans op over het afgelopen boekjaar. Voorts stelt hij een begroting op voor het volgende boekjaar. Al deze financiële stukken worden op een zodanig tijdstip opgesteld dat deze – na goedkeuring, respectievelijk vaststelling door het algemeen bestuur – vóór één april van ieder jaar aan de gemeente kunnen worden gepresenteerd.

Artikel 34

De penningmeester is belast met het beheer van de tot de stichting behorende financiële middelen. Tot het doen van uitgaven is de penningmeester slechts bevoegd voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting vallen of indien hij daartoe bij bestuursbesluit uitdrukkelijk is gemachtigd. en met inachtneming van artikel 31 onder a.

Artikel 35  

Goedkeuring door het algemeen bestuur van het financieel verslag en de balans strekt de penningmeester tot decharge voor alle desbetreffende handelingen, tenzij uitdrukkelijk  een voorbehoud is gemaakt.

Boekjaar

Artikel 36 

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

Statutenwijziging 

Artikel 37 

Het algemeen bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met inachtneming van artikel 28.

Artikel 38

De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

Artikel 39    

Het dagelijks bestuur is gehouden een authentiek afschrift van de akte, zoals in artikel 38 bedoeld, alsmede van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Ontbinding van de stichting

Artikel 40

Bij de ontbinding van de stichting is het ten tijde van de ontbinding in functie zijnde algemeen bestuur met de liquidatie belast .

Artikel 41

Bij het besluit tot ontbinding van de stichting bepaalt het algemeen bestuur – met inachtneming van artikel 28 –  welke bestemming wordt gegeven aan het na ontbinding resterende saldo, na aftrek van hetgeen resteert van de subsidies die door de gemeente zijn  verstrekt. Hetgeen resteert van de subsidies wordt aan de gemeente geretourneerd.  

De bestemming van het daarna nog resterende saldo dient zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting. Persoonlijke financiële voordelen  voor bestuursleden of andere bij de stichting betrokken personen zijn daarbij uitgesloten.

Slotbepaling

Artikel 42

In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorzien of bij twijfel omtrent de bedoeling van een of meer onderdelen van deze statuten, beslist het algemeen bestuur.

SLOTVERKLARING INZAKE BENOEMING EERSTE BESTUUR 

Ten slotte verklaarden de comparanten dat voor de eerste maal tot bestuursleden van de  stichting worden benoemd:-

noemde comparant sub 1, als voorzitter;

b. genoemde comparante sub 2, als secretar

BEKENDHEIDSCLAUSULE EN SLOT 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE is verleden te Woerden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten  hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.

(getekend: volgen de handtekeningen).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFTPrint vriendelijke pagina
Kort nieuws

Dorpsplatform Harmelen: actief en betrokken

26 april 2012

Het Dorpsplatform Harmelen bestaat uit een groep enthousiaste mensen die zich inzet voor het wel en wee van hun dorp Harmelen; ook uw dorp!

Het doel van het platform, opgericht in 2005, is gezamenlijk te werken aan het in standhouden en verbeteren van een goed woon-en leefklimaat. Maar wij kunnen dit niet alleen!

Het Dorpsplatform werkt samen met de gemeente Woerden en geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op het leefklimaat in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen, het Dorpsplatform om advies te vragen.

Het Dorpsplatform is er voor en door de inwoners van Harmelen. Om het leefklimaat van Harmelen optimaal te houden hebben wij uw inbreng wel nodig! Heeft u ideeën of plannen die onze leefbaarheid kunnen vergroten, of zou u actief willen worden binnen het Dorpsplatform, laat het ons weten.

Op onze website kunt u meer over ons lezen.:www.harmelen.nu . Onder de knop "contact" kunt u uw suggesties, vragen en opmerkingen aan ons doorgeven.

 

 

 


Lees verder

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5