Activiteitenplan 2018

/, Nieuws/Activiteitenplan 2018

Activiteitenplan 2018

ACTIVITIETENPLAN 2018 van de Stichting Dorpsplatform Harmelen

Voor 2018 stelt het Algemeen Bestuur van de Stichting Dorpsplatform Harmelen zich voor om naast de voorzetting van de activiteiten die in de voorgaande jaren in gang zijn gezet zich met name te richten op de opstelling van een meerjaren Dorpsagenda.
Deze agenda zal tot stand komen op basis van de resultaten van de te houden enquête onder alle inwoners van Harmelen. Op deze wijze ontstaat inzicht in de behoeften van onze inwoners en geeft het draagvlak aan de inzet van het DorpsPlatform.

Wij zullen starten met de opstelling van het plan van aanpak waarin wordt weergegeven
• De beschrijving van de huidige situatie;
• De te bevragen thema’s
• De opstelling van de enquête;
• De communicatie;
• De verwerking van de resultaten;

Uiteindelijk willen wij ook toezien op de concrete vertaling daarvan in ook gemeentelijk beleid
Om tot een goed resultaat te kunnen komen heeft het DorpsPlatform ondersteuning nodig. Deze ondersteuning lijkt inmiddels te zijn zeker gesteld door tussenkomst van de gemeente. De ondersteuning zal worden benut voor met name de communicatie en de verwerking van de enquêteresultaten. De verdergaande vernieuwing van onze website heeft de voortdurende aandacht.Wij streven ook naast een uitbreiding van het aantal Dorpsoverleggen ook naar meer inhoudelijke thema’s.

Ons tweede speerpunt is het ondersteunen van bewonersinitiatieven in zowel financiële dan wel praktische zin.
Wij zullen ons inzetten voor de ontplooiing van dergelijke initiatieven ter verbetering van o.a. de directe woonomgeving en de verhoging van de veiligheid.

De betere benutting van het Dorpshuis is een derde prioriteit. Hiertoe zal de samenwerking tussen Woerden Welzijn en de Beheersstichting worden geïntensiveerd.

 

 

 

 

Het DorpsPlatform kent een viertal werkgroepen:
1. Leefbaarheid.
De werkgroep Leefbaarheid heeft als belangrijkste activiteit het tegengaan van zwerfvuil. Er is regelmatig overleg met de gemeente en de werkgroep leent vuilknijpers uit. Op het moment zijn er 59 vuilknijpers in gebruik bij vrijwilligers die regelmatig een rondje maken in hun eigen omgeving. Met de gemeente is een goed contact over de plaatsing van prullenbakken.
Ieder jaar in maart, wordt door de werkgroep Leefbaarheid in samenwerking met de gemeente, een grote opschoondag georganiseerd waarbij veel inwoners betrokken zijn. De werkgroep is nauw betrokken bij het hondenbeleid. In november 2016 is er een informatieavond geweest over het hondenbeleid, waarbij door de bewoners en de gemeente ideeën uitgewisseld zijn. Plannen voor uitrenvelden in o.a. park Noordergaard en in het Koningspark worden momenteel door de gemeente uitgewerkt. Ook de plaatsing van prullenbakken worden hierbij meegenomen. Overlast van hangjongeren wordt regelmatig besproken in overleg met o.a. de jongerenwerker en de wijkagenten. Verdere aandachtspunten van de werkgroep zijn o.a. inbraakpreventie en brandpreventie. Het opzetten van WhatsApp groepen voor wijkpreventie tegen o.a. inbraak is hiervan een onderdeel. Er is regelmatig contact met de provincie over de hoeveelheid verkeerslawaai. Ook het lawaai van laagvliegend vliegverkeer heeft de aandacht. Openbaar groen en de inrichting en het onderhoud daarvan is een regelmatig onderwerp van overleg met inwoners en de gemeente. Over het park Avontuur Natuur (achter de Dammolen en bereikbaar via de Reijerscopse Overgang) is regelmatig contact met Staatsbosbeheer en de gemeente. De werkgroep is nog in overleg over het toegangspad achter het bruggetje vanaf de Watermolen.

Ook over de procedure rond de renovatie van het Koningspark is een onderwerp van overleg.

2. Verkeer.
Bij de gemeente is veel kennis aanwezig op het gebied van verkeersvraagstukken, maar vaak is de uitwerking in de buurten of in de straten van Harmelen niet optimaal voor de bewoners. Voor klachten ontmoet men niet altijd een gewillig of begrijpend oor en juist voor die situaties wil de Werkgroep Verkeer als onderdeel van het Dorpsplatform een rol voor de bewoners spelen.
De leden van de werkgroep willen daarom gemakkelijk bereikbaar zijn voor de inwoners en met hen actief naar een oplossing zoeken. Hiervoor maken wij ons dan sterk bij de gemeente.

3. Ruimte.
Een werkgroep die vorm geeft aan de mening van onze inwoners. Voor onze inwoners over interessante onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening in Harmelen.Voor wie, waar en hoe worden er woningen gebouwd in ons dorp? Hoe wordt de ruimte in Harmelen ingevuld?

4. Zorg en Welzijn.       
Harmelen heeft een sociale gemeenschap waar veel mensen en verenigingen actief zijn. Toch zijn er ook mensen bij wie dit niet bekend is, of zijn er goede ideeën waarmee te weinig wordt gedaan. Het Dorpshuis is een belangrijk ontmoetingspunt waar mensen zelf wat kunnen ondernemen, mee kunnen doen aan activiteiten of antwoorden op vragen vinden. De werkgroep Zorg en Welzijn van het Dorpsplatform richt zich op onderwerpen, vragen, ideeën en knelpunten die te maken hebben met zorg en welzijn van inwoners in Harmelen. De gemeente en Welzijn Woerden, alsmede veel organisaties hebben een belangrijke taak in zorg en welzijn. Het Dorpsplatform wil verbindingen maken. Tussen inwoners van Harmelen onderling, maar ook met deze organisaties. In de werkgroep zitten inwoners van Harmelen, en er is nauw contact met de mensen van Welzijn Woerden, het Dorpshuis en het jongerenwerk.

Verder zullen op ad-hoc basis al die zaken worden opgepakt die kunnen leiden tot een verbetering van het leefmilieu in Harmelen.

2017-12-06T17:48:48+02:00