Verslag van de vergadering van het AB DPH van 12 april 2016.

Datum: 12 april 2016;

Tijdstip: 15.00 uur;

Locatie: Het Wapen van Harmelen

Aanwezig:

Ed Janson, voorzitter;

Cees van Elteren, secretaris;

Ellen van Drogenbroek, penningmeester:

Ineke Alsem, lid;

Ko Kleijn, lid;

Tom Berkhof, lid.

Agenda.

1.Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda.
2.Verslag AB 08 maart 2016 ;

Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld;
Het AB spreekt zijn zorg uit over het woonservice aanbod in toekomstige woningbouwlocaties in Harmelen. Dit onderwerp zal worden opgevoerd op de agenda voor het komend overleg met de gemeente.

3.Mededelingen (vanuit de werkgroepen.)

4.Afvalverwijdering

i. Het was teleurstellend te ervaren dat het door de gemeente aangekondigde overleg geen doorgang kon vinden. Afgesproken wordt dat de secretaris onze bevindingen alsnog schriftelijk zal melden.

5.Evaluatie opschoondag 2016;

i. De dag was inderdaad weer een succes. Dank ook aan de gemeente en het hoogheemraadschap. Dit door Ko georganiseerde evenement kreeg volop belangstelling. Inmiddels zijn er 46 vuilknijpers in het dorp uitgezet. Even zo veel vrijwilligers hebben het op zich genomen om er voor te zorgen dat het dorp verschoond blijft van zwerfvuil.

6.Uitnodiging gemeente actieve rol platform over opvang van vluchtelingen.

i. Ineke zal het DPH vertegenwoordigen in het komend overleg over dit onderwerp.

7.Raadsinformatiebrief woningbouw Harmelen.

i. Kennis genomen wordt van de inhoud van de Raadsinformatiebrief van 9 februari. Deze geeft een overzicht van de initiatieven rondom de relevante bouwlocaties. Het haalbaarheidsonderzoek voor het Hof van Harmelen is inmiddels ontvangen door de gemeente en voor de locatie Buitenhof is deze met enkele weken ten opzichte van 1 maart jl. vertraagd. Over de inhoudelijke voortgang zal worden gesproken in het overleg met de gemeente.

8.Uitnodiging openingsfeest Berkenlaan.

i. Ko Klein zal hierop reageren.

9.Jaarverslag 2015 Stichting Hugo Kotestein.

i. Van het verslag wordt instemming kennisgenomen. Het verslag is ter hand gesteld van Tom Berkhof.

10.Betrokkenheid DPH bij verkeersvisie 2030 van de gemeente.

Het DPH zal in deze visie worden vertegenwoordigd door de heer Huib van Loo. Ko Klein zal fungeren als zijn verbindingsman naar het AB toe.

11.Organisatie schouw door en van Harmelen.

Er worden een tweetal initiatieven onderscheiden; te weten de Schouw en de Dorpsagenda.

Schouw:

i. Onderwerpen hiervoor zullen aan de voorzitter worden doorgegeven. Het is de bedoeling hiervoor in overleg met de gemeente een datum te prikken in de maand juni.

Dorpsagenda:

i. Ook voor Harmelen zal een dorpsagenda worden opgesteld naar het bestaande format. Het initiatief daartoe zal worden voorgelegd aan het Dorpsoverleg van mei aanstaande. Aan de gemeente zal worden gevraagd op welke ondersteuning mag worden gerekend.

Inwoners zullen worden bevraagd over

Voorzieningen;
Sociaal;
Openbare Ruimte;
Milieu en
Veiligheid.
Vaststelling agenda overleg met de gemeente op 28 april 2016 en Dorpsoverleg 17 mei 2016.

Door de secretaris zal voor beide overleggen een ontwerp-agenda worden opgesteld en voorgelegd aan de leden van het AB.

12.Moeten wij nog zaken bespreken rondom het Dorpshuis.

Door Tom is hierover een mail ontvangen die de voortgang van de ontwikkelingen weergeeft. Dit mailbericht zal worden gedeeld. Door de penningmeester is een bedrag van € 20.000,– overgemaakt aan de beheerstichting.

13.Initiatief Harmelen helpt.

Het AB staat positief tegenover dit initiatief. De invulling daarvan zal door Ineke worden vorm gegeven op het moment dat uit de resultaten van de Dorpsagenda dit onderwerp kan rekenen op draagvlak van de inwoners.

14.Verzoek om subsidie garagesale Molenwijk.

Dit verzoek wordt op basis van ons subsidieprotocol afgewezen. De penningmeester zal de indiener daarover infomeren.

15.Bespreking communicatie.

Het initiatief van Tom om te komen tot een Dorpskrant vindt volop waardering en ondersteuning. Tom zal als redacteur optreden. De eindredactie ligt in handen van Marianne v. d. Bogert. Inmiddels zijn er voldoende onderwerpen en artikelen. Tom zal zelf ook zorgen voor plaatsen van advertenties door derden. De verspreiding (een tweetal weken voor het Dorpsoverleg) zal gelijk lopen met de bezorging van de VAR. Bravo Tom.
Voor het overige geen mededelingen van de werkgroep communicatie. Wordt vervolgd.

16.Volgende AB vergadering is op 31 mei2016.
17.Rondvraag.

Onze aanvraag voor deelname aan de Game is afgewezen;
Ten behoeve van het Jaarverslag 2015 zullen de secretaris en de penningmeester hun bijdrage aanleveren aan de voorzitter.
Ineke zal namens het DPH reageren op het verzoek van de gemeente om te participeren in het thema Duurzaam Woerden.

Harmelen, 14 april 2016

Cees PM van Elteren.

secretaris DHP.