Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 2 mei 2011 in “de Driesprong”

Aanwezig:

Pieter Battem, Ed Janson, Gerrit van Woudenberg en Teuny van
Wijngaarden.

Afwezig

Ko Kleijn.

1. Opening en vaststelling van de agenda:

Ed opent de vergadering. Aan de agenda wordt
punt 6a toegevoegd: “Harmelerwaard”;

2. Mededelingen:

er is geen voortgang met betrekking tot het Landschap Ontwikkelings Plan (LOP).
Als hierover nieuws is zal het behandeld worden in de Werkgroep Ruimte;

3. Verslag vande vergadering van 7 februari 2001:

het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld. N.a.v.:

– Ed zal nagaan hoe vaak de site www.Harmelen.nu wordt bezocht;

– de onthulling ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Treinramp zal toch op 8 januari 2012 plaatsvinden;

– aan de heren Kwantes, Mulder en Sinia zal per brief worden gemeld dat het voorstel voor een nieuw verzetsmonument in Harmelen
voorlopig zal worden aangehouden in verband met de kosten die hieraan verbonden
zijn. In het volgende dorpsoverleg zal dit ook worden gemeld;

– het buitengebied houdt de aandacht. Ed zal de heer J.P.Corter van het Bureau Cultuur Overheid benaderen;

4. Ingekomen en verzonden post van 7 februari – 2 mei 2011:

 •  Gemeente Woerden, afd. Realisatie en Beheer bericht over het kappen van bomen in de Dorpsstraat;
 • Gemeente Woerden, Ir. Reintjes betreffende Groenvervanging Woerden en werkplanning;
 • Gemeente Woerden betreffende bestemmingsplan Harmelerwaard;
 • Gemeente Woerden, Integraal Veiligheidsbeleid 2012 – 2016;
 • Groenrand Wonen betreffende fusie Groenrand Wonen, SWW en Westhoek, nieuwe naam Groenwest;
 • Jaarverslag Buurtbemiddeling Woerden
 • Brieven aan het College van B&W m.b.t. het kappen van bomen in de Dorpsstraat en het Sportpark Bijleveld;
 • Kamer van Koophandel factuur
 • Brief aan College van B&W m.b.t. staat van onderhoud Molenbrug en ontvangstbevestiging gemeente;

5. Gemeenschapscentrum;

mededelingen over de stand van zaken en de te nemen vervolgstappen; Groenwest is bezig met een verkort beleidsplan. Dit zal geactualiseerd moeten worden om samen met de gemeente tot een transactie te komen. Nadere informatie kan wellicht worden verstrekt in het Dorpsoverleg van 30 mei a.s. Ed zal zijn best doen om voor die datum over concrete informatie te beschikken;

6.Kaalslag bomen in geheel Harmelen:

Ed zal dit bij het College van B&W aan de orde stellen. In het Dorpsoverleg zal ook uiting gegeven worden van de verontwaardiging die bij het Dorpsplatform leeft;

6a Harmelerwaard:

tegen dit bestemmingsplan zijn bezwaarschriften ingediend bij de Raad van Staten. Bij de gemeente zal worden geïnformeerd of dit met betrekking tot de ontsluiting vertraging zal geven. In het a.s. Dorpoverleg zal naar aanleiding van de notulen van 22 februari aan de raadsleden worden gevraagd of zij kennis hebben genomen van de inhoud van de bezwaren van de LTO en of zij met ons van mening zijn dat de problemen op korte termijn adequaat opgelost dienen te worden;

7. Onderhoud

Openbare ruimte: we wachten nu al een jaar op het toegezegde schema voor het onderhoud van de Openbare Ruimte. In het a.s. regulier overleg met de burgemeester zullen we hier weer om vragen. Dit punt heeft ook de aandacht van Ingrid Berkhof. We zullen ook bij haar
informeren naar de stand van zaken;

8. Herdenkingsmonument

slachtoffers Treinramp: de onthulling van dit monument zal op 8 januari
2012 plaatsvinden. Exact 50 jaar na de ramp Ontvangst en catering vindt plaats
in het Wok-paleis. en wordt gefinancierd door het Dorpsplatform;

9. Jaarverslag/financiën 2010 en activiteiten 2012:

Gerrit geeft aan dat hij als waarnemend voorzitter van de werkgroep Verkeer en Ruimte in het jaarverslag opgenomen wil
worden. De jaarstukken zijn al verzonden naar de gemeente.

10.Evaluatie en verslag Dorpsoverleg 22 februari 2011:

hierover zijn geen op- of aanmerkingen;

11.Vacature Penningmeester:

Sjors bedankt definitief als penningmeester. We moeten nu echt voor vervanging zorg dragen;

12.Dorpsoverleg 31 mei 2011:

hiervoor zalde in Harmelen werkzame jongerenwerker worden uitgenodigd voor een presentatie. Pieter en Ineke zullen contact met hem opnemen voor overleg;

14.Regulier overleg Gemeente/Dorpsplatform

bespreekpunten:

 • Verslag 19 februari 2011;
 • Ontsluiting Harmelerwaard;
 • Schema openbare ruimte IBOR;
 • Onderhoudsbeurt Molenbrug en zendmasten;
 • Rigoureuze bomenkap zowel in de Dorpsstraat als daarna bij het sportveld;
 • Stand van zaken gemeenschapsruimte;
 • Stand van zaken gedenkteken Treinramp

15.Verslagen en aandachtspunten werkroepen:

er zijn geen bijzonderheden te melden.

16.Rondvraag en sluiting:

van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Ed sluit de vergadering.

Harmelen,

Teuny van Wijngaarden – secretaris