Verslag vergadering van het AB DPH. d.d. 24 januari 2017

Datum: 24 januari 2017;

Tijdstip: 15.00 uur;

Locatie: in het Dorpshuis.

Aanwezig:

Ed Janson; voorzitter.

Peter de Bruin; penningmeester;

Cees van Elteren; secretaris.

Ko Kleijn; bestuurslid.

Tevens present: Tom Berkhof

Monique Verheijen;

Huib van Loo.

Jose van Engelen.

Met kennisgeving afwezig:

Ineke Alsem en

Ties Wierda.

Agenda.

1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda.

De voorzitter heet een ieder welkom onder vaststelling van de agenda conform het ontwerp.

2. Verslag AB 6 december 2016;

Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld onder dankzegging van de opsteller.

3. Op weg naar een nieuwe voorzitter en een veranderde samenstelling van het AB.

Ed Janson treedt op 22 februari a.s. staande het Dorpsoverleg af als voorzitter tevens bestuurslid. Hij verhuist per 1 mei naar de plaats Woerden. Jose van Engelen zal worden voorgedragen als nieuwe voorzitter. De algemene vergadering zal hiertoe moeten besluiten.

Monique Verheijen zal toetreden tot het Algemeen Bestuur. Datzelfde geldt voor Ties Wierda.

Tom Berkhof blijft als adviseur verbonden aan het Platform.

4. Organisatie plenaire bijeenkomst leden AB en werkgroepen;

Voorafgaande aan het komende Dorpsoverleg zal een plenaire bijeenkomst plaatsvinden met alle (nieuwe) bestuurs- en werkgroep leden. Daarbij zullen afspraken worden gemaakt over te hanteren werkwijzen en rolverdeling. Het Platform kent als vanouds drie werkgroepen die met de toetreding van de nieuwe leden alle bemenst zijn. Het betreft de navolgende groepen:

  1.  Verkeer en Ruimte:
  2.  Leefbaarheid;
  3.  Zorg en Welzijn.

Een uitnodiging zal tevens uitgaan naar diegene die het Platform vertegenwoordigen in allerlei (gemeentelijke) externe overleggroepen.

Het bij de leden bekend zijnde adressenbestand zal worden doorgezonden naar de secretaris. De secretaris verzorgt de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Het AB blijft nog op zoek naar mensen die de communicatie van het DPH verder inhoud wil geven.

5. Bewonersavond gemeente over extra sociale huur woningen 1 febr. a.s.

Kennisgenomen wordt van de uitnodiging van de gemeente voor de op 1 februari a.s. te houden bewonersavond in het kader van de aanwijzing van locaties voor de bouw van extra sociale huurwoningen. Het onderwerp zal eveneens worden geagendeerd voor het Dorpsoverleg. Nadien zal het AB een inhoudelijk standpunt naar buiten brengen.

6. In gesprek met de gemeente.

Voor 1 maart a.s. zullen de leden van het AB aan de secretaris doorgeven waar en op welke punten de samenwerking met het gemeentehuis kan worden verbeterd.

7. Raadhuislaan/ graspad;

Vorige week heeft Ko Kleijn de situatie ter plekke nog eens doorgenomen met Erik Vervoorn van de gemeente. Daarbij heeft hij onderstaand standpunt nog eens uitdrukkelijk aangegeven.

Het AB is voor handhaving van de tegelpaden langs de Raadhuislaan.

De Raadhuislaan loopt globaal van Noord naar Zuid, komende vanuit het dorp. Het gaat om het stuk tussen de Willem Alexanderlaan en de Wilhelminalaan. Aan de oostzijde, dus de kant van Adriaan (of de Molenwijk) is een voetpad dat veel gebruikt wordt door de bewoners van Adriaan. Dit voetpad is de kortste en veiligste weg naar het centrum. Aan de westzijde is eerst een grasveld met daarachter het bewuste voetpad langs de sloot dat de gemeente wil onttegelen. Maar dit pad wordt veel gebruikt door scholieren onderweg naar de brede school, mensen met kinderwagens en bezoekers, vaak met rollator, van de Boogh, de tennisvelden, de Kroon en H2O.Nog meer naar het westen, door het Koningspark, loopt een pad rondom de waterplas. Dit pad is geasfalteerd. Het lijkt ons geen probleem als dit pad een graspad wordt, maar het kan ook zo blijven

8. De groene linten.

Het AB staat positief ten opzichte van dit initiatief maar vraagt zich af in hoeverre de gemeente zulks duurzaam faciliteert.

9. Leuke luitjes.

Dit initiatief is gericht op de digitalisering van de 60plusser. Het AB constateert dat dergelijke initiatieven al plaatsvinden via de bibliotheek. Is dit niet meer iets voor Welzijn Woerden.

10. Mededelingen/aandachtspunten (vanuit de werkgroepen)

Spreekuur wethouder Yolan Koster.

De effectuering wordt afgewacht;

Bevindingen nieuwe penningmeester i.c. Peter de Bruin.

Wij zijn inmiddels overgestapt naar de ING bank. Penningmeester en secretaris zijn bevoegd. De financiële administratie zal voor zover nog in bezit van voorzitter en adviseur worden overgedragen aan Peter. Peter zal vervolgens o.a. de begroting voor 2017 hierop bijstellen. Met bevreemding wordt kennisgenomen van het besluit van de gemeente tot verlaging van de jaarsubsidie. Hiertegen bestaan niet alleen inhoudelijke bezwaren maar eveneens wordt de bevreemding uitgesproken over het proces. Waarom niet eerst even gebeld of de informatie wel klopt. Peter zal een formeel bezwaar voorbereiden dat bij de gemeente zal worden ingediend. Het concept zal via de leden van het AB lopen. Het onderwerp zal tevens met worden ingebracht in het regulier overleg met de dorpswethouder.

Start met het digitaal platform UROOTZ in Harmelen.

De site is operationeel en de bekende emailadressen zullen worden ingeklokt. De secretaris is bevoegd om artikelen namens het DPH te plaatsen. Tevens zal worden omgezien naar een lokale vertegenwoordiger die onze eigen site zal kunnen onderhouden. Het bestaande contract zal niet worden verlengd. De voorzitter zal voor de opzegging daarvan zorgen.

Kennisname van het verslag van het Dorpsoverleg van 22 november 2016;

De secretaris zal de heren Brandenburg en Kwakkenbos uitnodigen voor een gesprek met het DPH over de rol van het DPH en de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan.

Verslag signaalteam

Hiervan wordt kennisgenomen.

Verkeersvisie 2030.

Huib van Loo heeft het DPH hierin vertegenwoordigd. Hij maakt melding van de herstart van het proces. Daarbinnen heeft hij aandacht gevraagd voor de navolgende onderwerpen/probleemgebieden:

Haanwijk
Dorpsstraat;
Groenendaal;
Kerkweg;
Harmelerwaard;
Openbaar Vervoer;
Milieu/fijnstof.

11. Voorbereiding overleg met de Dorpswethouder op 06 febr.2017.

De secretaris zal de agenda voorbereiden. Hierop zullen in ieder geval de navolgende onderwerpen komen:

Bewonersavonden sociale woningbouw;
Subsidieverlaging;
Handhaving/BOA’s prioritering;
Huisvuilinzameling;
Opschoondag en facilitering
Speelplan;
Werkplan Welzijn Woerden;

12. Voorbereiding Dorpsoverleg op 22 februari 2017.

Afscheid Ed Janson en benoeming nieuwe voorzitter;
Introductie van alle werkgroepen en werkgroepleden;
Presentatie handhavers/BOA
Terugblik bewonersavond gemeente over sociale woningbouw;
Activiteiten werkgroepen.

13. Voorbereiding opschoondag 25 maart 2017.

De heer de Jong (Hoogheemraadschap) en mevr. Koster (Dorpswethouder) zullen worden gevraagd om hierin de participeren.

14. Volgende AB vergadering is op 14 maart 2017.
15. Rondvraag.

Er komt opnieuw een nieuwe uitgave van de Dorpskrant. Deze komt op 16 februari uit. Deze week is de sluitingsdatum van de copy.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging g voor een ieders inbreng.

Harmelen, 25 januari 2017

Cees PM van Elteren.

secretaris DHP.