Verslag Algemeen bestuursoverleg 24 april 2018

/, Nieuws, Notulen/Verslag Algemeen bestuursoverleg 24 april 2018

Verslag Algemeen bestuursoverleg 24 april 2018

Verslag AB vergadering Dorpsplatform d.d. 24 april 2018. 

Aanvang : 19.30 uur; Dorpshuis Harmelen/ Groene Kamer.

Aanwezig: Jose van Engelen, voorzitter; Cees van Elteren, secretaris; Marc Verheyen, bestuurslid; Ineke Alsem, bestuurslid, Ko Klein, bestuurslid;
Paul Kwakkenbos, bestuurslid.     Afwezig met kennisgeving: Gerard Croiset, penningmeester.; Jan Willem Gombert, aspirant bestuurslid.

1. Opening en vaststelling agenda. De agenda wordt conform het ontwerp vastgesteld.

2. Introductie Jan Willem Gombert, beoogd voorzitter commissie Verkeer. Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering vanwege de afwezigheid van Jan Willem.

3. Verslag AB vergadering 27 maart 2018. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De nieuwe gemeenteraad zal worden benaderd op basis van de resultaten van de Dorpsagenda.

4. Mededelingen/korte overlegpunten/ter info:
a. Led bord: Prima voorstel van Marc; De locatie ontmoet bij een enkeling overwegende bezwaren. Gezocht wordt naar een alternatieve plek in het dorpscentrum, Voorstel komt daarna terug in het AB.
Plaatsing bloembakken: De reactie van de gemeente wordt afgewacht
b. Bijeenkomst Binnenstadvisie 23 april Concordia. Paul heeft ons hierin vertegenwoordigd. De ambitie en het enthousiasme is er maar een echt plan ontbreekt.
c. Vanuit de werkgroepen:
Het antwoord van Post.nl op ons pleidooi voor handhaving van de brievenbus Oudeland wordt afgewacht. Gaarne meer aandacht op onze site voor de Handhavers (inzet en bereikbaarheid).
d. Bijeenkomst Pilot Gebiedsgericht werken gemeente Woerden van 16 april. Marc en Ineke doen verslag. Echte meetpunten ontbreken. Het DPH heeft in zich in positieve uitgesproken over de pilot.
e. Overleg Investering schema Dorpshuis van 12 april 2018. Gerard heeft hierover overleg gehad met het Dorpshuis. Hij heeft inzicht gekregen in de achtergrond van het schema en namens ons (als Raad van Toezicht) ingestemd met het geheel..
f. Opdracht website/domein AVG klaar te maken. Ingestemd wordt met het voorstel van Gerard. De kosten kunnen ten Laste worden gebracht van onze begroting 2018.
g. (Kosten) Tuin Dorpshuis. Het initiatief wordt toegejuicht. Het betreft een eenmalige impuls van het DorpsPlatform in de tuin van het dorpshuis. Jose zet zich hiervoor in. Naar de toekomst toe zullen verplichtingen alleen worden aangegaan wanneer deze zijn voorzien in de begroting. In het andere geval is een bestuursbesluit noodzakelijk.
h. Netwerklunch 24 april 2018. Ineke was aanwezig bij deze door de dorpsambtenaar georganiseerde bijeenkomst, welke kon rekenen op een brede belangstelling van bij Harmelen betrokken instanties. Het gaat vooral om verbindingen maken en netwerken. Sprake is nu van een te grote versnippering. Er komt een vervolg, op basis van een enquête onder de deelnemers over hun samenwerkingsrelaties in Harmelen. Het verslag wordt afgewacht.

5. Business Case Dorpshuis. Kennisgenomen wordt van de versie van 16 april 2018. Onze opmerkingen en adviezen zullen kenbaar worden gemaakt aan het Dorpshuis.

6. Initiatieven integrale eerstelijnszorg en eerstelijns ouderenzorg. Ineke heeft hierin het primaat. De onderliggende gedachte wordt ondersteund door het AB. Op 8 mei aanstaande zal hierover een eerste overleg plaatsvinden met een extern adviesbureau (Raedelijn) De resultaten worden afgewacht; die mogen niet los komen te staan van de Dorpsagenda.

7. Dorpsagenda/ uitzetten enquête, De puntjes worden op de i gezet. Marc en Jose zullen het laatste ontwerp nog voorleggen aan de AB leden. Daarna gaan wij los.

8. Concept agenda overleg met de gemeente van 7 mei 2018. Kennis genomen wordt van het ontwerp. Onze brief over de Mauritshof wordt daaraan toegevoegd.

9. Voorbereiding Dorpsoverleg 19 juni. Jose heeft hierin de aanvoerdersband. Met name zal sprake zijn van een uitwisseling van de eerste resultaten van de enquête.

10. Volgende AB vergadering 5 juni (ingelast) en 3 juli (volgens schema) aanvang 19.30 uur Dorpshuis.

11. Rondvraag.
• Het Dorpshuis zal eveneens als ons Postadres wordt aangehouden. Wij hebben reeds kastruimte. Hierin kunnen spullen van het DPH worden opgeborgen.
• Met het asfalteren van een gedeelte van de Dorpsstraat ter hoogte van het Pompersplein zijn de trillings-problemen van de omwonenden opgelost.
• Marc vermeldt de initiatieven om te komen tot een kinderboerderij op het terrein van de Vijverhof.
• Paul vroeg of er ooit sprake is geweest van een fietsroute langs de nieuw aan te leggen geluidswal, niemand kan/kon zich dat herinneren.

Harmelen, 30 april 2018
Cees van Elteren.

 

 

 

 

 

 

2018-05-07T21:53:19+00:00