Verslag AB vergadering Dorpsplatform d.d. 27 maart 2018.

Aanvang : 19.30 uur; Dorpshuis Harmelen/ Groene Kamer.

Aanwezig: Jose van Engelen, voorzitter; Cees van Elteren, secretaris; Gerard Croiset, penningmeester; Marc Verheyen, bestuurslid; Ineke Alsem, bestuurslid; Ko Klein, bestuurslid; Paul Kwakkenbos, bestuurslid.

1. Opening en vaststelling agenda.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom in het bijzonder Marion Vonk dorpsambtenaar van de gemeente.

2. Eerste bevindingen Marion Vonk; dorpsambtenaar Harmelen
Marion geeft aan dat zij nog volop doende is met het leggen van contacten. Zij is inmiddels betrokken geweest bij menig onderwerp dat speelt op het gemeentehuis en Harmelen. Intern ervaart zij steun van de organisatie. Zij heeft contacten gelegd met Buurtwerk; Groenwest; de Jongerenwerker en de Boa’s. Daarnaast wordt zij betrokken bij het JOR (Jongeren in de Openbare Ruimte). Binnenkort wil zij een netwerk bijeenkomst organiseren; waarin ook het DorpsPlatform een rol heeft. Dat geldt ook voor de raadsleden die woonachtig zijn Harmelen.
3. Verslag AB vergadering 22 januari 2018. Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.

4. Mededelingen:
a. Aanmelding bestuursleden Kvk (Paul Kwakkenbos) hij zal alsnog zijn hiervoor noodzakelijke gegevens aanreiken.
b. Gebruik website en emailadressen AB leden. Cees en Paul zullen de handleiding nog eens doornemen.
c. Verslag overleg gemeente/Dorpswethouder d.d. 08-02-2018. Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.
d. Resultaat koffieberaad Paul en Ivo ten Hagen en hoe nu verder?
Wethouder en Paul hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken. Beiden stellen zich op achter de grenzen van de rode contour en de woonvisie. Paul heeft zijn zorg uitgesproken over de fasering van het komend woningbouwprogramma. De vrees bestaat in een keer te veel woningen op de markt komen en daarmede het migratiesaldo nul wordt overschreden.,
e. Terugkoppeling Opschoondag 24 maart 2018.
Opnieuw kan worden gesproken van een succesvolle dag. Kennis genomen wordt van het verslag van Ko. De samenwerking met de gemeente was prima. De suggestie wordt gedaan om een dergelijke dag nog een keer binnen het jaar te herhalen. Daarnaast zal door Ko worden omgezien naar mogelijkheden om proactief het zwerfvuil terug te dringen.
f. Benoeming mevr. Karla Peijs als voorzitter van de Beheersstichting Dorpshuis.
In de hoedanigheid van Raad van Toezicht wordt op basis van de door het Dorpshuis opgestelde voordracht unaniem mevr. Karla Peijs benoemd als voorzitter van het Stichtingsbestuur.
g. Eerste bevindingen van de penningmeester.
Kennisgenomen wordt van het door Gerard opgestelde boekhoudkundig overzicht van het jaar 2017 en de huidige stand van zaken van het lopende begrotingsjaar 2018. Fijn dat het AB weer een actueel inzicht heeft in de financiële positie. Het AB beraadt zich over de ondersteuning van burgerinitiatieven mede in relatie tot het Dorpshuis. Ieder bestuurslid wordt gevraagd vooral het belang om geen kansen te missen m.b.t. de bekendheid over, positionering van, betrokkenheid bij, sympathie voor het Dorpsplatform of maatschappelijke verbinding in het algemeen, ook als hier kosten tegen over staan, die redelijk zijn en draagbaar zijn. Ieder bestuurslid kan hiervoor verzoeken doen aan het bestuur.
De vergadering geeft aan waardering te hebben voor de voorgelegde investeringsverantwoording van het dorpshuis. Het verstrekt voldoende inzicht in de bouwkosten van het dorpshuis. Gezien de grootte van de investering hebben wij als Raad van Toezicht de wens gegevens en opstellingen die ten grondslag liggen aan dit overzicht te mogen beoordelen. Hiervoor zou de penningmeester van het dorpsplatform graag in de gelegenheid gesteld worden door het bestuur van het dorpshuis. Het schema verstrekt een voldoende inzicht en geeft nog eens aan met welk een daadkracht het Dorpshuis haar taak heeft opgepakt.
h. Terugkoppeling gesprek over programmering Dorpshuis.
De gewenste helderheid over elkaars rol en verantwoordelijkheid is nog steeds niet verkregen. Binnenkort zal hierover met alle partijen nogmaals een afstemmingsberaad plaatsvinden. Het resultaat wordt door het AB afgewacht. Jose en Ineke vertegenwoordigen het DPH hierin.
i. Uitnodiging gemeente over voortgang gebiedsgericht werken op 16 april 2018. De voorzitter zal het DPH hierbij vertegenwoordigen.
j. Jaarverslag 2017 Stichting Hugo Kotenstein. Hiervan kennis genomen.

5. Terugkoppeling Bewonersoverleg op 13 maart 2018 :
a. Vaststelling enquêteformulier. Over de inrichting en opzet wordt divers gedacht. Marc en Jose nemen hierin het voortouw conform het eerder vastgestelde plan van aanpak. De AB-leden zullen door hen worden geïnformeerd over de definitieve opzet van het enquêteformulier. Zij zullen daarbij de inbreng van vanavond meenemen evenals de gegevens die daarover bij de gemeente bekend zijn.
b. Uitzetten en verwerken enquêteformulier. Het Plan van Aanpak is hierbij leidend.
c. Samenstelling begeleidingsgroep per gezichtsveld
Elk aanvoerder zal aan de secretaris de namen en emailadressen van de deelnemers verstrekken.
d. Eerste nieuwsbrief (analoog en digitaal), het concept wordt tegemoet gezien.
e. Uitzetten quick wins:
Elke aanvoerder wordt verzocht om om te zien naar de adviezen/suggesties vanuit de bewonersavond die nu al kunnen worden gerealiseerd. De resultaten dienen evenwel te worden geplaatst onder de titel van de Dorpsagenda.

6. Resultaten/actiepunten werkgroepen.
Kennisgenomen wordt van het verslag van de werkgroep Leefbaarheid van 14 maart 2018.
Door het AB wordt nogmaals er op gewezen dat het DPH zich primair richt op het algemeen/collectief belang van de Harmelenaar. Wij willen niet de ene inwoner ondersteunen in een mogelijk geding ten opzichte van een andere inwoner.

7. Volgende AB vergadering 24 april 2018.

8. Rondvraag
Paul vraagt aandacht voor de (slechte) luchtkwaliteit in ons dorp. De A-12 is hiervan de veroorzaker. Verwezen wordt naar het overleg hierover met de gemeente. Paul zal nagaan in hoeverre al meetresultaten bekend zijn. Het huidig inzicht is gebaseerd op berekeningen. Het DPH heeft bij de gemeente aangedrongen op de plaatsing van meetapparatuur gelijk dat in Reeuwijk het geval is.
Marc ziet om naar de mogelijkheden om te komen tot een digitale agenda.

Harmelen, 28 maart 2018
Cees van Elteren.