Verslag AB vergadering Dorpsplatform d.d. 23 januari 2018.

Aanvang : 16.30 uur; Stelling/ Het Wapen van Harmelen.

Aanwezig: Jose van Engelen, Cees van Elteren, Marc Verheyen, Ineke Alsem.
Afwezig: Ko Klein, Paul Kwakkenbos.

1. Opening en vaststelling agenda.
De agenda wordt conform het ontwerp vastgesteld met dien verstande dat daaraan de Dorpsagenda wordt toegevoegd.

2. Verslag AB vergadering 21 december 2017.
Het verslag wordt overeenkomstig het ontwerp vastgesteld.

3. Mededelingen.
• Positie/rol Marc Verheyen als beoogd AB lid; Marc treedt toe tot het AB met de portefeuille Communicatie en Voorlichting/PR.
Jose zal hem in verbinding brengen met Anneke Boksma die momenteel eveneens redactionele stukjes voor ons schrijft.
Gerard Croiset is bereid gevonden om het penningmeesterschap op zich te nemen.
Jose en Cees zullen kennismakings- annex overdrachtsgesprek regelen. Gerard treedt daarmede eveneens toe tot het AB.
• Gebruik website en emailadressen AB leden; Hiervoor zal een aparte sessie worden georganiseerd door de voorzitter.
• Terugkoppeling kennismakingsgesprek met Karla Peijs ;nieuwe voorzitter Dorpshuis.
Jose en Cees hebben ter introductie gesproken met de nieuwe voorzitter van het Dorpshuis i.c. mevr. Karla Peijs in aanwezigheid van Jacques Sistermans.
* Met haar en dus het Dorpshuis is afgesproken dat voor het AB en de werkgroepen de groene kamer om niet beschikbaar is op het moment dat deze beschikbaar is. Wij moeten onze komst van te voren melden bij het Dorpshuis. Voor de tijden houden wij ons aan de huisregels van het Dorpshuis i.c. weg voor 17.00 uur of een start na 19.00 uur. Het Dorpshuis zal deze afspraak aan ons bevestigen. Daarin wordt tevens opgenomen dat deze regeling voor de eerste drie jaren na nu geldt. Nadien zal hierover opnieuw een afspraak worden gemaakt.
*Voor het dorpsoverleg en beraad met de wethouder wordt een rekening gestuurd.
*Met de gemeente zal opnieuw in overleg worden getreden over de hoogte van het door het Dorpshuis te betalen huursom.
*Betrokkenen denken na over een bredere bezetting van de Raad van Toezicht van het Dorpshuis.
*De nieuwe voorzitter denkt eveneens aan het instellen van een harmelens beraad van raadsleden en fractieassistenten met een harmelense roots.
• Terugkoppeling kennismakingsgesprek met Marion Vonk; nieuwe wijkambtenaar gemeente.
Jose en Cees hebben een introductiegesprek gehad met de nieuwe wijkambtenaar i.c. met Marion Vonk. Jacqueline Scheenstra van de gemeente was daarbij eveneens aanwezig. Marion is voor 18 uren per week beschikbaar voor ons Dorp. Voor heen was dat slechts 2 uren per week. Lennard Lindeman wordt hartelijk dank gezegd voor zijn inzet in de afgelopen periode.
Marion kent een brede inzetbaarheid. Haar functie kent diverse rollen. Welkom Marion.
• Subsidiebeschikking 2018 gemeente.
Met meer dan normale instemming wordt kennisgenomen van de subsidietoekenning door de gemeente aan het DorpsPlatform. Voor 2018 is een bedrag van € 9.500,– toegekend.

4. Dorpsagenda.
De voorzitter heeft hiervoor een stappenplan gemaakt dat integraal aan dit verslag is gevoegd. Van dit plan wordt met enthousiasme kennisgenomen. Het AB verwacht veel van het resultaat. Hierin ligt onze mandaat en tegelijkertijd onze opdracht opgesloten.
Op 13 maart volgt de presentatie. Hiervoor zal een lijst met vooraf uit te nodigen contactpersonen worden opgesteld. Jose wordt hierin ondersteund door Marion Vonk. Wordt vervolgd.

5. Bespreking overleg met gemeente/Dorpshuis en Welzijn Woerden d.d. 11 december 2017 aan de hand van het verslag.
Kennisgenomen wordt van het verslag van die bespreking. De inzet en rol van het DorpsPlatform is helder. Voor 2018 wordt de insteek om het Dorpshuis door te laten groeien naar een wat wordt genoemd een algemene voorziening voor kwetsbare en niet kwetsbare mensen in het dorp om zo sociale netwerken en toegankelijke voorzieningen te kunnen bieden. Welzijn Woerden zet daarom in met meer uren voor Fairs (20-24 uren) en een sociaal beheerder met een outreachende functie (20-24 uren). Naast de continuering van Vief met twee dagdelen.
Op 13 februari komen partijen opnieuw bij elkaar om de beslissing hierop van het college uit te wisselen en een concrete start te maken.

6. Nabespreking informatieavond woningbouw 17 januari 2018.
Jose, Ineke, Ko en Marc waren bij deze avond aanwezig, het DorpsPlatform was in tegenstelling tot de eerder uitgesproken opvatting geen organisator van deze avond. De gemeente heeft voor een eigen invulling gekozen waarbij een marginale rol was weggelegd voor het DorpsPlatform. Dat gold eveneens voor de Groene Buffer. Dorpsplatform had duidelijk andere afspraken gemaakt met de Gemeente. De Gemeente heeft nu eenzijdig zelf een informatiebijeenkomst heeft georganiseerd. Ondanks, dat dit hun goed recht is, is het weinig respectvol en zijn een aantal van de onderwerpen, die wij ter tafel wilde brengen niet besproken. Dit zullen wij de 8e februari dan ook in het onderwerp “Informatiebijeenkomst “ aan hen kenbaar maken en zoeken naar een passende oplossing. Mede op basis van de ervaringen van die avond stellen wij vast dat het niet gemakkelijk zal zijn om ruimte te maken voor Harmelenaren bij het kunnen verkrijgen van een woning. Wij zullen dit aandachtspunt specifiek oppakken, ook in overleg met de gemeente. Op welke wijze kunnen wij dit stimuleren, bijvoorbeeld door projectontwikkelaars uit te nodigen tot beperkt advertentiebeleid. Dit punt nemen we mee in ons komend overleg met de gemeente.
De avond trok vele belangstellenden en bestond hoofdzakelijk uit het verstrekken van globale informatie over de diverse voorgenomen bouwplannen. De aan dit verslag gevoegde petitie van de Groene Buffer wordt voor kennisgeving aangenomen.
De woningbouwvereniging Groen West is bereid gevonden om staande een Dorpsoverleg een presentatie te verzorgen over de in en outs van het kopen c.q. huren van een woning.

7. Voorbereiding overleg met de gemeente op 8 februari 2018 16.00 uur.
Het DorpsPlatform zal worden vertegenwoordigd door Jose, Marc en Cees. Onderwerpen die besproken gaan worden zijn in ieder geval (het proces rondom ) de informatieavond woningbouw en de opstelling van de dorpsagenda. De opschoondag van 24 maart wordt eveneens geagendeerd. Evenals de situatie rondom de Mauritshof.

8. Voorbereiding Bewonersoverleg op 13 maart 2018 0m 20.00 uur.
De avond zal in het teken staan van het een presentatie rondom de Dorpsagenda en het opzetten van deze agenda.

9. Resultaten/actiepunten werkgroepen.
De beperkte beschikbare informatie wordt uitgewisseld.

10. Volgende AB vergadering 27 maart 2018.

11. Rondvraag. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Harmelen, 28 januari 2018
Cees van Elteren.