Verslag AB vergadering Dorpsplatform d.d. 21 december 2017

Aanvang : 16.30 uur; Locatie : Stelling/ Het Wapen van Harmelen.

Aanwezig: Jose van Engelen, Paul Kwakkenbos, Marc Verheyen, Ineke Alsem, Cees van Elteren.

1. Opening en vaststelling agenda;
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda gemuteerd vast.
2. Verslag AB vergadering 24 oktober 2017.
Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.
3. Mededelingen:
a. Introductie Marc Verheyen als beoogd AB lid;
Marc geeft aan zich als AB lid te willen inzetten voor het DorpsPlatform c.q. het dorp Harmelen. Na deze bijeenkomst zal hij aangeven waarnaar zijn belangstelling uitgaat. Secretaris of Communicatie.
b. Het vergaderschema 2018 wordt gewijzigd vastgesteld;
c. Kennisgenomen wordt van de dankbrief van Ties Wierda;
d. Gebruik website en emailadressen AB leden.
Jose zal nog eens aangeven hoe een en ander kan worden geïmplementeerd.
e. Kennis genomen wordt van de uitnodiging voor het afscheid van wethouder Margot Stolk op 18 januari 2018.
f. Kennis genomen wordt van de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 6 januari 2018
4. Plan van Aanpak opstelling Dorpsagenda
Kennisgenomen wordt van de bijdrage van Jose. In grote lijnen wordt daarmede ingestemd met dien verstande dat voorafgaande aan de enquête de verenigingen e.d. zullen worden uitgenodigd om de betrokkenheid te vergrotten. Cees zal op basis van de gemeentegids een indeling maken op basis waarvan door de leden van het AB de verengingen e.d. zullen worden benaderd.
5. Terugkoppeling door Jose en Ineke van bespreking overleg met gemeente/Dorpshuis en Welzijn Woerden d.d. 11 december 2017;
Dorpshuis en Dorpsplatform hebben kenbaar gemaakt welke inzet zij verwachten van Welzijn Woerden en de gemeente. Het verslag wordt tegemoet gezien. Evenals de reacties van gemeente en Welzijn Woerden. Jose zal dit bewaken.
6. Voorbereiding informatieavond woningbouw.
DorpsPlatform blijft gastheer. De gemeente i.c. de wethouder is gast. Paul en Cees zullen de door het DPH gewenste opzet bespreken met de wethouder. De bijeenkomst is voorzien op 17 januari 2018.
7. Terugblik op het overleg DorpsPlatform en Dorpswethouder 23 november 2017.
Met instemming wordt kennisgenomen van het verslag en de daarbij behaalde resultaten.
8. Terugblik op bewonersoverleg 28 november 2017.
Met instemming wordt kennisgenomen van het verslag en de vernieuwde opzet daarvan. Per bijeenkomst zal aan de hand van de agendapunten worden beoordeeld in hoeverre deze opzet ook voor andere bijeenkomsten kan worden doorgezet.
9. Terugkoppeling gesprek 29 november ondersteuning gebiedsgericht werken.
Harmelen mag rekenen op professionele bijstand van de gemeente. Jose zorgt voor de introductie van deze nieuwe wijkambtenaar.
10. Resultaten/actiepunten werkgroepen/programmering Dorpshuis.
Mauritshof;
Onduidelijk blijft in hoeverre de voorstellen worden ondersteund door de wijk
11. Volgende AB vergadering 23 januari 2018. (aanvang 16.30 uur)
Jose zal de vergader-locatie aanreiken.
12. Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Harmelen, 22 december 2017.