Verslag vergadering van het Algemeen Bestuur Dorpsplatform Harmelen d.d. 24 oktober 2017

Aanwezig:
Jose van Engelen, voorzitter
Cees van Elteren; secretaris.
en de bestuursleden:
Ko Kleijn;
Ineke Alsem;
Paul Kwakkenbos.

1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda.
De voorzitter opent de vergadering onder vaststelling van de agenda.

2. Verslag AB 19 september 2017
Geen opmerkingen naar aanleiding van.

3. Mededelingen.
Mutaties samenstelling Algemeen Bestuur en cie Welzijn; kennis genomen wordt van de mutaties.
Afscheid AB leden : Tom Berkhof; Monique Verheijen; Peter de Bruin en Ties Wierda.
Dit zal plaatsvinden staande het dorpsoverleg van 28 november a.s.
Schouw 25 oktober 2017; Ko zal verslag uitbrengen van de schouw (zie zijn mail van 26 okt. 2017)
De Dorpskrant versus Nieuwsbrief; het DPH neemt afstand van de Dorpskrant om dat zij daarover in inhoudelijke zin geen invloed op heeft; Het DPH zet als communicatiemiddel vol in op de vernieuwde website. Aanvullend daarop zal een nieuwsbrief verschijnen die op diverse plaatsen in het dorp verkrijgbaar zal zijn.
Voorbereiding gesprek met Yolan Koster op 16 november 2017; Cees stelt een ontwerp-agenda op. Omdat Jose niet kan op die datum zal naar een passende vervangende datum worden gezocht.
Voorbereiding bewonersoverleg 28 november 2017;
Op de agenda zullen in ieder geval de navolgende punten worden opgenomen:
• Presentatie woningbouw door wethouder Ten Hagen;
• Verkeersvisie 2030;
• Presentatie van de drie wijkagenten;
• Waterbeleidsplan Woerden;
• Lancering van nieuwe website;
• Voorgestane aanpassingen fysieke omgeving Mauritshof
• Afscheid bestuursleden.

• Vergaderschema 2018; Uitgegaan wordt van vier vergaderblokken i.p.v. drie. Cees zal het schema uitwerken en toezenden.

4. Terugkoppeling overleg met bestuur dorpshuis en dorpswethouder op 26 september 2017
• Kennis genomen wordt van zowel de agenda en als de verslagen.
Inzet blijft om het Dorpshuis op te stuwen naar een betere bezettingsgraad. Het DPH zal aansluiten bij het gebruikersoverleg.
• Op 14 november vindt het gesprek plaats tussen Woerden Welzijn en Dorpshuis en het DPH.

5. Terugkoppeling overleg met wethouder ten Hagen op 20 september 2017
Verslag wordt gedaan van het gesprek en de daarop concluderende mail van Cees.

6. Terugkoppeling gesprek met wethouder Stolk over ondersteuning aan DPH
Sprake was van een voor het DPH ondersteunend gesprek waarvan de resultaten bekend worden na de begrotingsbehandeling op 02 november a.s.

7. Begroting 2017 versus rekening 2017 en Begroting 2018
Kennis genomen wordt van het verloop van onze begroting t.o.v. de werkelijke rekening. 2017 moet worden afgesloten met een tekort. Hiervoor zullen sponsors moeten worden benaderd. Vol wordt ingezet op de verhoogde bijdrage van de gemeente in het kader van de begroting 2018.

8. Opstelling Dorpsagenda.
De voorzitter zal (mede in het kader van de re-integratie een plan van aanpak op stellen.

9. Mededelingen vanuit de werkgroepen.
• Cie Ruimte; Cie Ruimte en Verkeer zullen bij gebrek aan vrijwilligers vooralsnog worden samengevoegd.
Cie Leefbaarheid;
o Schouw Mauritshof.
Wordt voorgelegd aan het bewonersoverleg
o Waterbeleidsplan Woerden.
Wordt voorgelegd aan het bewonersoverleg.
o Hondenuitloop Harmelen. Het nieuwe voorstel zal door de gemeente worden voorgelegd aan de aanwonenden.
o Reconstructie Koningspark.
Het wachten is nu op het definitieve plan van de gemeente.
• Cie Verkeer;
o Afsluiting Utrechtseweg/ Brug Harmelerwaard.
Huidige situatie wordt niet als nadelig ervaren. Bepalend is de opvatting van de aanwonenden. Harmelerwaard mag niet extra worden belast. Aandacht voor de komende oeververbinding over de Rijn ter ontlasting van de Harmelerwaard.
o Hoe om te gaan met de vastgestelde Verkeersvisie.
Wordt voorgelegd aan het bewonersoverleg.

10. Volgende AB vergadering is op 12 december 2017. Aanvang 17.00 uur.

11. Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor een ieders inbreng.

Harmelen, 17 oktober 2017
Cees PM van Elteren.
secretaris DHP.