Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 27 september 2012 bij de secretaris.

Aanwezig:

Ineke Alsem (komt wat later) Tom Berkhof; Ed Janson; Ko Kleijn, Gerrit van Woudenberg en Teuny van Wijngaarden.

1.Opening en vaststelling va de agenda:

Ed opent de vergadering en heet ieder welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld;

2.Mededelingen:

op 3 oktober zijn door de gemeente 2 bijeenkomsten georganiseerd t.w. een conferentie over eenzaamheid in de gemeente Woerden en een bijeenkomst over “Mijn Groene Hart Energie” die voornamelijk zal gaan over zonne-energie. Ineke zal de conferentie over eenzaamheid bijwonen en Ko vertegenwoordigt het Platform in de bijeenkomst over duurzaamheid;

3.Verslag kennismaking Interim Burgemeester Waaijer:

Ed heeft kennisgemaakt met de heer Waaijer. Hij maakte op Ed een prettige en krachtdadige indruk. Nadat eerst wat feitelijke informatie over het Dorpsplatform werd uitgewisseld kwam al gauw de nu al jaren slepende zaak van een gemeenschapscentrum voor Harmelen aan de orde en werd het probleem m.b.t. het voormalig Raadhuis voorgelegd. Ed heeft hem op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken. Op dit moment is de vraagprijs gezakt van € 720.000 naar € 520.000. Voor achterstallig onderhoud en de noodzakelijke verbouwing is minimaal €250.000 nodig. Het Dorpsplatform zou uit de reserve, die is ontstaan door de opbrengst van het boek over de treinramp, een deel van de inrichting kunnen financieren. Ed is positief over de opstelling van de Burgemeester en heeft goede moed dat één en ander tot een goed eind zal komen. Wij gaan er van uit dat de begane grond ook op de lange termijn beschikbaar blijft als gemeenschapsruimte en op de verdieping eventueel woonruimte gerealiseerd kan worden. Hoe één en ander wordt vastgelegd is punt van onderhandeling. De ontwikkelaar onderzoekt wat de mogelijkheden zijn. Hiervoor zal er ook contact zijn met de omwonenden van het gebouw. Met de bespreking van dit agendapunt is gelijktijdig punt 6 besproken.

4.Verslag van de AB-vergadering van 7 juni 2012:

het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v.:

 • het vergaderschema voor dit seizoen zal nog worden opgesteld;
 • door Burgemeester Schmidt is de brief naar de basisscholen over deelname aan de Zwerfvuildag verzonden;

In het regulier overleg zal aan de orde komen:

 • de top vijf punten van onveiligheid die in het “Buurtsignaal” werden genoemd. Wat wordt hiermee gedaan?
 • de picknick tafel bij Veldwijk;

5. Ingekomen en verzonden post:

 • Verslag informatieavond H2O Harmelen 22 mei 2012;
 • Dienst Wijken Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern uitnodiging Werkcessie Liesgrassingel op 29 augustus;
 • Gemeente Woerden (Anke van Ansenwoude) snelheidsmeting Dorpsstraat. Bespreken in regulier overleg;
 • Uitnodiging conferentie over eenzaamheid in de gemeente Woerden;
 • Groen West: mededeling benoeming nieuwe directeur mevrouw Karin Verdooren;
 • Gemeente Woerden (Ella Launspach) advies een BOA uit te nodigen voor een presentatie in het Dorpsoverleg;
 • Uitnodiging Symposium Kracht van het Groene Hart;
 • Koninklijke Nederlandse Heidemij Kern met Pit Editie 2013;
 • Carlo Andreoli cc van mail gezonden aan Makelaar Zuijdplas
 • Uitnodiging namens Bob Duindam voor bijeenkomst op 3 oktober over zonne-energie.

6. WMO-beleidsplan: het beleidsplan, dat intussen digitaal is

Rondgezonden, heeft ook verstrekkende gevolgen voor het Dorpsplatform. Manet Maas, van de WMO-raad, heeft hier toelichting over gegeven. Als wij hier daadwerkelijk de schouders onder zetten zal er toch voldaan moeten worden aan de randvoorwaarden (Gemeenschapscentrum). We zullen Yolan Koster, de nieuwe Wethouder en verantwoordelijk voor de WMO, uitnodigen voor het Dorpsoverleg;

7. Voorbereiding Wijkschouw 20 oktober 2012 (later vastgesteld op 27 oktober):

verzamelen om 9.30 in het Wapen van Harmelen. De voorlopige route gaat langs de Driesprong (aandacht voor ouderenhuisvesting), Kastanjelaan, voormalig Raadhuis (gemeenschapscentrum), Dammolen, Decibel, Beatrixlaan, Nassaupark (speelplaatsje), Stadhoudershof. We sluiten af bij het startpunt.

8. Dorpsoverleg op 13 november 2012:

aan de orde zal komen: presentatie door een Bijzondere Opsporingsambtenaar (BOA) Informatie over project Zonne-energie en de WMO.

10. Mededelingen werkgroepen:

Avontuur Natuur: Er is herhaaldelijk geprobeerd een afspraak te maken met Jurrie de Vos van SBB. Maar dat is nog steeds niet gelukt. Punten die opnieuw onder de aandacht van gemeente moeten worden gebracht zijn:

Waaks: hoe is de situatie na de afronding van dit project;
De prullenbak bij de Golff;
Picknicktafel Breeveld/Veldwijk;
Wat gebeurt er met de resultaten van Buurtsignaal.

11. Gesprekspunten DPF/Gemeente op 25 oktober a.s.:

 • Besluitenlijst regulier overleg 8 februari 2012;
 • Stand van zaken voormalig Raadhuis/Gemeenschapscentrum;
 • De onder 10 genoemde aandachtspunten;
 • Onderhoud begraafplaatsen;
 • Snelheidsmeting Dorpsstraat;
 • Herinrichting Dorpsstraat na gereedkomen randweg.

12. Rondvraag en datum volgende vergadering:

van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De datum voor de volgende vergadering wordt nog niet vastgesteld.

Teuny van Wijngaarden – secretaris