Verslag vergadering van het AB DPH. d.d. 6 december 2016

Datum: 6 december 2016;

Tijdstip: 15.00 uur;

Locatie: in het Dorpshuis.

Aanwezig

Ed Janson, voorzitter;

Cees van Elteren, secretaris;

Peter de Bruin, penningmeester;

Ineke Alsem, lid;

Ko Kleijn, lid;

Tevens als gast aanwezig:

mevr. Monique Verheyen. (aspirant bestuurs-/commissielid)
Tom Berkhof,
C. Wierda (gedeeltelijk)

Agenda.

1.Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda.

De agenda wordt conform het aangepast ontwerp vastgesteld.

Ed Janson merkt op dat hij zijn woning heeft verkocht en dat hij in de loop van volgend jaar Harmelen zal verlaten. Ook om die reden zal hij niet langer voorzitter kunnen blijven. Het AB gaat op zoek naar een geschikte kandidaat.

2. Introductie Peter de Bruin als de nieuwe penningmeester.

Peter presenteert zijn persoon en zijn belangstelling voor het dorp waarin hij sinds kort woont.

Wij wensen hem van harte welkom en zeggen hem dank voor zijn kandidatuur.

3. Verslag AB 25 oktober 2016 ;

Vaststelling

Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld;

verslag informatieavond hondenbeleid.

Ko doet verslag van de door de gemeente georganiseerde informatieavond in aanwezigheid van wethouder Tymon de Weger. Op de avond waren ongeveer 30 tot 35 aanwezigen. De aanpak door de gemeente was deze keer goed. De gemeente is echt van plan handhavend op te treden waar het betreft het niet opruimen van de hondenpoep. Er komen opnieuw hondenuitrenvelden.

Ook heeft de gemeente aan de inwoners gevraagd waar zij extra vuilnisbakken wilden hebben en dat is echt noodzakelijk, want elke keer met zo’n poepzakje lopen daar wordt je niet vrolijk van.

De aanwezigen hebben hierop gereageerd en de gemeente komt na de verwerking daarvan hierop terug. Wordt dus vervolgd.

4. Mededelingen:

Reacties op Dorpskrant editie november 2016/ plaatsing daarvan op de site

De reacties waren opnieuw positief. Velen hebben gereageerd. Een aantal inwoners hebben naar aanleiding van de oproep daartoe hun emailadres opgegeven voor rechtstreekse benadering. Als het type van het bestand dat toelaat zullen de uitgebrachte kranten eveneens in digitale vorm aan onze site worden gekoppeld.

Spreekuur wethouder Yolan Koster.

Wij vinden het een prima initiatief van mevr. Yolan Koster om als dorpswethouder hier in het dorpshuis geregeld spreekuur te houden.

Nieuwsbrief nr. 7 Harmelen klimaat neutraal.

Hiervan wordt kennis genomen. Wellicht ook op de site.

5. Terugkoppeling van het Dorpsoverleg 22 november 2016;

De opkomst was wederom goed en de agenda was aantrekkelijk. Het verslag is nog niet beschikbaar. Het AB vindt het jammer dat in de loop van het tweede deel van de bijeenkomst de sfeer als minder plezierig werd ervaren. Wij willen in gesprek blijven maar wel op een vruchtbare manier. Hierin heeft de voorzitter een rol maar dat geldt evenzo voor de andere leden van het AB. Het AB ziet het dorpsoverleg primair als een middel om met elkaar in gesprek te komen over de diverse onderwerpen die voor ons dorp van belang zijn. De gemeente is daarbij als gast uitgenodigd.

6.Start met het digitaal platform UROOTZ in Harmelen.

Het AB is enthousiast over de lancering van de site www.urootz.nl in Harmelen. Het is een uitstekend medium om als harmelaar met elkaar in contact te komen. Inmiddels zijn diverse organisaties aangesloten.

Aan een ieder die op ons adressenbestand voorkomt zal toestemming worden gevraagd om het email adres te mogen linken aan deze site.

7. Dorpshuis:

Voortgang en de financiële status

Ed (voorzitter) en Peter (penningmeester) zullen in gesprek gaan met de beheersstichting van het dorpshuis ter voorbereiding van de vergadering met het AB als raad van toezicht op de stichting.

Email adres Dorpshuis./website.

Er is nog geen website beschikbaar. Ruimten in het dorpshuis kunnen worden gereserveerd via het adres c.mitrovitch@yahoo.com .

8. Betrokkenheid DPH bij verkeersvisie 2030 van de gemeente;

Kennis genomen wordt van e de mail van de heer van Loo over het overleg van 22 november 2016. Deze studie gaat over de mogelijke dan wel gewenste verkeersontwikkelingen op de lange termijn. Deze kunnen ook voor Harmelen ingrijpend zijn. Het DorpsPlatform wordt daarin vertegenwoordigd door Ko en Huib. Afgesproken wordt deze problematiek via www.urootz.nl voor te leggen aan onze bewoners. Wellicht dat van daaruit een standpuntpunt als DorpsPlatform kan worden geformuleerd.

9. Afsluiting Groenendaal.

Hierin heeft Huib van Loo voor ons het voorwerk verricht. Elke variant kent zo zijn voor- en nadelen die nogal van belang zijn voor de omwonenden. Deze problematiek wordt in zijn volle omvang teruggelegd naar de werkgroep Verkeer en Leefbaar, die gelukkig weer op sterkte is. Het resultaat daarvan zal via het AB worden voorgelegd aan het Dorpsoverleg van febr 2017. Wordt vervolgd.

10. Raadhuislaan/ graspad.

De gemeente heeft de verdere releasing even op de hold gezet in afwachting van mede het standpunt van het DorpsPlatform. Het AB is voor handhaving van het asfalt pad westelijk van het Koningspark.

De Raadhuislaan loopt globaal van Noord naar Zuid, komende vanuit het dorp. Het gaat om het stuk tussen de Willem Alexanderlaan en de Wilhelminalaan.

Aan de oostzijde, dus de kant van Adriaan (of de Molenwijk) is een voetpad dat veel gebruikt wordt door de bewoners van Adriaan. Dit voetpad is de kortste en veiligste weg naar het centrum. Aan de westzijde is eerst een grasveld met daarachter het bewuste voetpad langs de sloot dat de gemeente wil onttegelen. Maar dit pad wordt veel gebruikt door scholieren onderweg naar de brede school, mensen met kinderwagens en bezoekers, vaak met rollator, van de Boogh, de tennisvelden, de Kroon en H2O.Nog meer naar het westen, door het Koningspark, loopt een pad rondom de waterplas. Dit pad is geasfalteerd. Het lijkt ons geen probleem als dit pad een graspad wordt, maar het kan ook zo blijven.

11. Schouw Oranjepark.

Opnieuw is er een schouw geweest; waarin de gemeente, de bewoners en het DorpsPlatform zouden participeren. Omdat de gemeente verstek liet gaan is het beste dat de gemeente een voorstel uitwerkt en dit voorlegt aan de bewoners. Het is vervolgens aan de bewoners om tot een standpunt te komen ten hebben geparticipeerd. Het is nu aan de bewoners om tot een standpunt te komen ten aanzien van de diverse aanpassingen. Het DorpsPlatform heeft hierin geen verdere rol en neemt een afwachtende houding aan.

12. Bemensing werkgroepen;

Het AB is verheugd over het aantal aanmeldingen. Mensen die zich actief willen inzetten voor ons dorp. Dat zijn:

Alexander Kleijne;

René Spigt;

Ties Wierda;

Huib van Loo;

Marjan van Wijk;

Johan Griffioen;

Monique Verheyen.

Met deze mensen kan Ko Kleijn als aanvoerder van de werkgroep Leefbaarheid, zowel zijn werkgroep als de werkgroep Verkeer en Ruimte een nieuw actief leven inblazen..

Vanuit het Dorpsoverleg kwam nog de vraag om bij het nieuwe wegvak Utrechtsestraatweg/Adriaan van Beusechemweg het richtingbord aan te vullen met de aanduiding “Woerden”. Nu komt men in geval van file op de A-12 massaal door het dorp heen om naar Woerden te gaan. Terwijl wij zo’n mooie randweg hebben.

Ineke Alsem en Monique Verheyen gaan gaat voor wat betreft de rol van de werkgroep Zorg en Welzijn in gesprek met Karen de Groot van Welzijn Woerden. Wordt vervolgd.

13.Volgende AB vergadering is op 24 januari 2017 aanvang 15.00 uur

14. Rondvraag.

Monique Verheijen zal omzien naar de subsidiemogelijkheden via het Oranjefonds;
Tom doet een inspanning van de biljartclub te bewegen hun domicilie te kiezen in het dorpshuis;
Monique maakt melding van het eerste ontwerp van het Speelplan. In het overleg daarover met de gemeente heeft zij melding gemaakt van de noodzaak voor een JOP in Harmelen Noord. Daarnaast blijft zij aandringen op de realisering van een grote speelplaats. Overigens is de verdeling van de meerjaren budgetten weinig hoopvol voor Harmelen. Monique zal proberen de systematiek hiervan te achterhalen.
Ko Kleijn geeft aan dat hij bij de gemeente nog de vraag heeft neergelegd om 10 extra vuilknijpers. Met de aflevering daarvan komt het totaal op 50. Daarmede is het gehele dorp gedekt in die zin van even zoveel vrijwilligers met die knijpers op pad gaan om hun directe woonomgeving vrij te maken van zwerfvuil. Chapeau!!!!.
Ko Kleijn vraagt zich wanneer het Techniek Lokaal start in het dorpshuis. Hij gaat er van uit deze voorziening wordt samengesmolten met het Technieklokaal van de Bavoschool.
Gaarne ook aandacht voor de Specsaversactie in relatie tot de Kievit.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering onder dankzegging van een ieders aanwezigheid en inbreng.

Harmelen, 7 december 2016

Cees PM van Elteren.

secretaris DHP.