Algemeen bestuur 6 Februari 2013

///Algemeen bestuur 6 Februari 2013

Algemeen bestuur 6 Februari 2013

 

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden op 6 februari 2013 bij de secretaris.

Aanwezig

Ineke Alsem, Tom Berkhof, Ed Janson, Ko Kleijn, Gerrit van Woudenberg en Teuny van Wijngaarden.

1.Opening en vaststelling van de agenda:

Ed opent de vergadering en heet ieder welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld;

2.Mededelingen:

Ed spreekt waardering uit voor de organisatie van het Energie-café. Het was een groot succes.

Op 30 april a.s om 14.00 uur wordt een Koningslinde geplant door Burgemeester Molkenboer bij de Willem Alexanderlaan en het Koningspark. Sponsoring vindt plaats door Van Breukelen Groenvoorziening. Hiervoor zal een bordje bij de boom worden geplaatst.

Op 14 februari a.s. wordt er een informatieavond gehouden in H2O over de aanleg van de randweg 6A en 6B. Gerrit en Ed gaan er heen. Er zijn nog 460 herdenkingsboekjes van de Treinramp in voorraad.

3. Ingekomen en verzonden post:

uitnodiging voor een bijeenkomst van Woon-zorg op 8 april. Ineke gaat er heen;
mail van de heer Hans Könst over eventuele mogelijkheden om de geluidshinder van de A12 op een voordelige manier te verminderen. We zullen dit bespreken in het regulier overleg van 14 februari.
antwoord van Siebe Sneep op onze vragen m.b.t. het project Waaks. De actie hiervoor ligt bij het Dorpsplatform. Buurtsignaal ligt stil bij gebrek aan belangstelling;

4. (n.a.v.) het verslag van de vergadering van 27 september 2012:

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van dit verslag spreken we onze teleurstelling uit dat de actie Buurtsignaal, waarin toch veel tijd is geïnvesteerd, geen vervolg krijgt. Op de de mail die door Ineke aan Wethouder Koster is gezonden, waarbij aandacht is gevraagd dat voor goede de uitvoering van de WMO voldaan moet worden aan randvoorwaarden, is geen antwoord ontvangen.

5. Regulier overleg gemeente/DPF 25 oktober 2012:

over een aantal punten, die aan de orde geweest zijn, is nog geen, een onduidelijke of een onbevredigende reactie gekomen. In het overleg van 14 februari stellen we dit opnieuw aan de orde;

6. Wijkschouw 27 oktober 2012: deze is goed verlopen. We zullen dit verslag op 14 februari ook doornemen;

7. (n.a.v.) het verslag van het dorpsoverleg van 13 november 2012:

Hierover zijn tekstueel geen op- of aanmerkingen. Het verhaal dat de heer Vos hield was duidelijk. De mogelijkheden van SBB zijn beperkt. Ineke zal nagaan of het mogelijk is vrijwilligers te werven die onderhoudstaken willen uitvoeren;

8. Stand van zaken Gemeenschapscentrum:

Er doen geruchten de ronde dat er een koper zou zijn. Dit wordt vervolgens ook weer ontkend. De inventarisatie van accommodaties in Harmelen, waarvan het resultaat half januari zichtbaar zou zijn is nog niet afgerond. 7 februari vergadert de commissie Welzijn en zou dit punt weer aan de orde worden gesteld De politiek laat steeds meer weten dat er een eind moet komen aan deze langslepende kwestie

9. WMO Actie op Eigen Kracht:

Ineke legt er de nadruk op dat alles in het werk moet worden gesteld om groepen inwoners van wijken met elkaar in contact te brengen. Dit moet door het platform gestimuleerd worden. Nagaan wat al bestaat door een gemeenschappelijk belang. bv. Hofwijk of recent Nassaupark i.v.m. de renovatie van de speelplaats. Ook de website kan hierin een belangrijke rol in vervullen.

10.Actie Zwerfvuil 9 maart 2013:

Dit is een landelijk initiatief waarop we zullen inhaken. Er zal een persbericht uitgaan dat ook op de website zal worden geplaatst. De bedoeling is dat er in iedere week één persoon is die de actie coördineert. Het Dorpsplatform ondersteunt de actie en kan knijpers, handschoenen en vuilniszakken verstrekken.

11. Website:

het is niet bekend hoe vaak de website wordt bezocht. Het is mogelijk, door middel van een uitdraai, om hier inzicht in te krijgen. Ed zal dit nagaan.

12.Rondvraag:

hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

Harmelen,

Teuny van Wijngaarden – secretaris.

2017-10-03T12:47:25+02:00