Verslag van de vergadering van het AB DPH van 8 maart 2016.

Datum: 8 Maart 2016;

Tijdstip: 15.00 uur;

Locatie: Het Wapen van Harmelen

Aanwezig:

Ed Janson, voorzitter;

Cees van Elteren, secretaris;

Ineke Alsem, lid;

Ko Kleijn, lid;

Tom Berkhof, lid.

met kennisgeving afwezig:

Ellen van Drogenbroek, penningmeester;

Agenda.

1.Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda.

De agenda wordt conform het ontwerp vastgesteld.

2.Bespreking brief Teuny van Wijngaarden over de financiële afdoening/afrekening van het project Cor van Bemmel. Mevr. van Wijngaarden is hierbij aanwezig.

DPH en mevr. van Wijngaarden lopen het behandel- en besluitvormingsproces nog eens na en komen daarbij tot de conclusie dat niet altijd tijdig en op een juiste manier is gecommuniceerd tussen DPH en initiatiefgroep. De conclusie wordt getrokken dat beiden steeds het belang van Harmelen i.c. het monument voorop hebben gesteld. Waarvan akte.

De voorzitter dankt mevr. van Wijngaarden voor haar bereidheid om namens het DPH zitting te nemen in een werkgroep van de gemeente die het onderhoud van de begraafplaatsen aan een studie onderwerpt.

3.Bespreking van de rol van VVN Harmelen in de werkgroep Verkeer. De heren Wesseloo en van Loo zijn uitgenodigd.

De voorzitter van de lokale afdeling van de VVN, de heer Wesseloo geeft aan dat hij geen voorstander is van een versmelting van de VVN met het DorpsPlatform. De VVN kent een bredere inzet dan het DPH. Zij doen ook veel aan preventie en educatie. De VVN is eveneens een gewaardeerd gesprekspartner van de gemeente. De VVN is een landelijke organisatie waaraan de lokale afdeling verantwoording schuldig is. Hij kan om die reden dan ook geen voorzitter zijn van een werkgroep Verkeer onder auspiciën van het DPH. Dat neemt niet weg dat de afdeling bij verkeerssituaties om advies kan worden gevraagd. Hij zegt daarnaast bereid te zijn te werken aan een hechtere samenwerking tussen DPH en VVN. De verslagen van de vergaderingen zullen worden uitgewisseld. Daarnaast is de heer van Loo bereid om op persoonlijke titel zitting te nemen in een nieuw samen te stellen werkgroep Verkeer van het DPH. Ko Klein overweegt om eventueel in aanvang maar na de Opschoondag die kar te trekken. Zijn inzet voor de werkgroep Leefbaarheid zal dan moeten worden teruggebracht. Daar zou dan eerst aanvulling moeten komen. Ko zal ook de heer Griffioen nog benaderen voor het lidmaatschap van de werkgroep Verkeer. Ko verzorgt al wel de contacten met VVN.

De voorzitter dankt de heer van Loo voor zijn bereidheid. Er wordt nog nagedacht over hoe wij als DPH meer liefst jongeren warm kunnen maken voor de gemeenschap van Harmelen.

4.Verslag AB 19-01-2016 ;

Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.

5.Mededelingen (vanuit de werkgroepen.)

Geen,

6.Terugkoppeling regulier overleg met de gemeente i.c. wethouder M. Schreurs d.d. 4 februari 2016

Kennis genomen wordt van het ontwerp van het verslag zoals dat door de gemeente is opgesteld.
organisatie schouw door en van Harmelen.

In de tweede helft van dit jaar zal met de gemeente een schouw worden gehouden. Bij het Dorpsoverleg van komend mei zullen de inwoners worden gevraagd om punten aan te dragen. Ko Klein zal een plannetje van aanpak opstellen t.b.v. van de AB vergadering van 12 april. Punten zullen vooraf met de gemeente worden besproken opdat staande de schouw zo veel als mogelijk inhoudelijk op onze bemerkingen en wensen kan worden ingegaan.

7.Terugkoppeling van het Dorpsoverleg van 16 februari 2016.

Kennis genomen wordt van het ontwerp-verslag zoals opgesteld door de penningmeester Ellen van Drogenbroek
De secretaris zal een gesprek aanvragen met de wethouder Volkshuisvesting i.c. mevr. Stolk over (de vaststelling van) de woningbouwprogramma’s voor de inbreilokaties op basis van de Woonvisie. Ineke en Cees zullen dit gesprek aangaan.

8.Organisatie opschoondag 19 maart 2016.

Geconstateerd wordt dat Ko het ook dit jaar weer prima voor elkaar heeft. Het belooft weer een succes te worden.

9.Moeten wij nog zaken bespreken rondom het Dorpshuis.

De opstart van de sociale horeca kan rekenen op een forse bijdrage van de gemeente. Van de bibliotheek wordt eveneens verwacht dat zij een forse investering doen om de inhuizing mogelijk te maken. De exploitatieopzet wordt momenteel verder uitgewerkt. Een bijdrage daarin van het DPH vormt zo nodig het vangnet.

10.Hernieuwde vaststelling subsidieprotocol

Met het voorstel van de penningmeester wordt ingestemd.

11.Start werkgroep communicatie.

Hiervoor is aanwezig Marianne van den Bogert. Zij geeft aan om zich tezamen met Annette Kooiman hiervoor in te zetten. Het DPH dient meer publiciteit te krijgen. De website dient te worden verfrist en meer inwoners zullen via hun emailadres bekend moeten worden met het werk van het DorpsPlatform. Zij hebben daar gedachten en ideeën over die zij wil uitwerken in een plan. De bestaande lijst van emailadressen zoals deze door de secretaris is opgesteld zal in handen van de werkgroep worden gesteld. In het plan zal op voorstel van Tom eveneens de uitgifte van een krantje worden opgenomen. In zijn netwerk kent hij een inwoner die hierin een beduidende rol wil vervullen. Tom zal verbindingsofficier fungeren. Wordt vervolgd in het volgende AB.

12.Volgende AB vergadering is op 12 april 2016.

Harmelen, 8 maart 2016

Cees PM van Elteren.

secretaris DHP.