De Dorpsagenda

Harmelen is een dorpskern, die onderdeel uitmaakt van de Gemeente Woerden en midden in het Groene hart ligt. Het Dorpsplatform streeft ernaar, dat Harmelen fijn is en fijn blijft om in te wonen , waar de inwoners oog hebben voor elkaar en voor hun omgeving als ook voor andere belangrijke zaken als veiligheid, infrastructuur, woningbouw, bedrijvigheid, milieu en recreatie. Vanzelfsprekend is dat niet. Allerlei ontwikkelingen kunnen haaks staan op leefbaarheid en rust, zoals de verdere groei van de stad Utrecht, de aanwezigheid van de A12 en de toenemende vraag naar bedrijventerreinen.

Het Dorpsplatform stelt zich tot doel om lokaal een balans te vinden tussen al deze met elkaar samenhangende elementen en zij fungeert als spreekbuis van de inwoners naar de Gemeente over die dingen die de inwoners hierin aangeven belangrijk te vinden en vice versa. De vastlegging hiervan is terug te vinden in de Dorpsagenda, die de leidraad vormt van de activiteiten van het Dorpsplatform.

Om te weten te komen wat er leeft onder inwoners is er vorig jaar een inventarisatie gehouden onder de bevolking. Om te voorkomen dat er een veelheid aan plannen en opmerkingen kwam, is er gekozen voor een indeling in zes aandachtsgebieden.

1. Welzijn, hierbij hebben we het o.a. over het versterken van de sociale netwerken in het dorp, het faciliteren van activering en ontmoeting van inwoners bvb in het Dorpsphuis.

2. Leefbaarheid, hierbij hebben we het o.a. over zwerfvuil, beschadigde stoepen en wegen, hondenbeleid, onderhoud openbaar groen, geluidsoverlast, vuurwerk.

3. Verkeer, hierbij hebben we het o.a. over de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers op de Harmelerwaard en de Haanwijk, de aanpassing van wegen als gevolg van nieuwbouw.

4. Veiligheid, alles wat te maken heeft met het veilig voelen en ervaren van inwoners, denk hierbij aan bvb de veiligheid in de buurt, straatverlichting, voldoende parkeerplaatsen en de zichtbaarheid van boa’s en politie.

5. Bouwen, hierbij hebben we het oa. over het behoud van Harmelen als onderdeel van het Groene Hart, behoud van het Groene Hart, de wens naar nieuwbouw-woningen, bouwen binnen de dorpskern.

6. Sport en Cultuur waar o.a. gesproken wordt over de ontwikkeling en samenwerking tussen alle verenigingen, een kinderboerderij in ontwikkeling, meer behoefte aan culturele activiteiten o.a. in het Dorpsphuis.

De belangrijkste punten uit de zes aandachtsgebieden zijn opgenomen in een schema, zie Dorpsagenda Harmelen 2018-2019

Het Dorpsplatform is zich terdege bewust dat de punten niet in een jaar gerealiseerd kunnen worden , maar dat het een lange termijn visie is. Ook zijn de punten niet in beton gegoten, maar kunnen altijd onder de omstandigheden gewijzigd worden. Voor het realiseren van de Dorpsagenda is naast ondersteuning van de gemeente Woerden nog meer betrokkenheid van de inwoners van Harmelen noodzakelijk.

Wil je daaraan meewerken en meedenken neem contact op met info@harmelen.nu