Verslag dorpsoverleg 16 februari 2016

Plaats: het Wapen van Harmelen

Aanvang: 20.00 uur

Aanwezig zijn:

de AB leden: Cees van Elteren , Ellen van Drogenbroek, Ineke Alsem, Ko Kleijn en Tom Berkhof.

wethouder Martin Schreurs met zijn gemeentelijk team

en een vijftigtal bewoners.

Afwezig met kennisgeving:

Voorzitter Ed Janson

1.Opening:

Cees van Elteren opent het dorpsoverleg onder verwelkoming van vele bewoners/belangstellenden.

Vaststelling agenda + 2 aanvullingen: -mededeling werksessie rol/functie DPH – Inrichting/herinrichting Kerkplein.

2.Mededelingen:

 1. Verslag WaterAanvoervoorziening uitbreiding Oost/West ter voorkoming van verzilting
 2. DPH pleit voor vuurwerkvrije zones. De gemeente ziet daarvan af i.v.m. handhaving. DPH is er een voorstander van dat dan bepaalde kwetsbare zones worden aangeven als vuurwerkvrij zoals Huize GAZA, Vijverhof. Dat maakt het tevens mogelijk om elkaar daarop aanspreken (op positieve manier). De tijdslimiet en het verschuiven naar de avond is als positief ervaren.
 3. Met Martin Schreurs afgesproken om een schouw te gaan houden. Route lopen/fietsen2016 en ideeën kunnen via de site naar voren gebracht worden.
 4. Dorpsstraat ingelast zie boven Kerkplein. Erik Vervoorn van de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeentelijke organisatie merkt op dat de reconstructie een voorbeeld is geweest van goede voorbereiding. Er zijn 6 avonden georganiseerd en vanaf de 3e avond is Kerkplein/praatkuil daarin meegenomen. Overleg met niet alleen het kerkbestuur heeft de gemeente doen besluiten dat het idee van een praatkuil moet worden gehandhaafd. Vanuit de zaal wordt hierop ook nogmaals op aangedrongen.
 5. Erik Vervoorn adviseert de aanwezigen om gebruik te maken van de internetsite om te reageren of vragen te stellen. Info is dan daarnaast voor iedereen toegankelijk. Vanuit de zaal wordt gemeld dat veel bomen gerooid worden. Dat is jammer en zonde. Het lijkt wel of de gemeente daar gewoonte van maakt. Waarom worden er zoveel bomen gekapt? Voor het volgend Dorpsoverleg wordt iemand van de gemeente uitgenodigd om het gemeentelijk beleid te presenteren.
 6. Rol en Functie DPH. Annet Kooijman heeft tezamen met Cees van Elteren het DPH vertegenwoordigd bij een gemeentelijke werksessie met alle dorps- /wijkplatforms uit de gemeente. Wijkplatforms werken samen in de rol van belangenbehartiger en participatie. Platforms zullen met name bij de uitvoering van beleidsmaatregelen vroegtijdig worden betrokken. Dat geldt ook voor specifieke beleidsregels die gerelateerd zijn aan een wijk of dorp. Het wachten is nu op de vaststelling door de gemeenteraad van de betreffende nota “Woerden zegt ja tenzij….. .

Verslag Dorpsoverleg van 27-10-15.

Het verslag wordt overeenkomstig het ontwerp vastgesteld.

1.Voortgang studie gemeenten naar bouwlocaties binnen onze dorp

Wethouder Martin Schreurs geeft de navolgende toelichting. De zorg voor starters en senioren heeft de eerste prioriteit. Daarvoor zijn in eerste instantie de inbreilokaties bedoeld. De gemeente conformeert zich aan het provinciale beleid. Eerst de bestaande locaties benutten. Op dit moment worden een 6-tal bestaande locaties bestudeert: voormalig terrein zwembad in handen aannemer Kwakkenbos, terrein Notenbalk en Fontein, bibliotheek/voormalig gemeentehuis , Hof van Harmelen en gebied bij Vijverhof. Wanneer inbreiding niet aantoonbaar van de grond komen dan volgt uitbreiding via de locatie Haanwijk. Bij 4 van de 6 locaties zijn in ieder geval al activiteiten aan de gang om te bouwen. Te weten Ambachtsheerelaan, Hof van Harmelen, voormalig terrein zwembad en er is een CPO voor de Fontein. 16 echtparen kijken gezamenlijk om daar te bouwen. Het is wel des ontwikkelaars om te onderzoeken of er behoefte is te bouwen bij Haanwijk. Dit is niet des gemeente.

Negen lokale organisaties hebben zich vertegenwoordigd in de Stichting de Groene Buffer. Namens die stichting brengt de heer Coppens het navolgende naar voren:

“ 1)Wij hebben zelf, zoals u weet, een onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in Harmelen tot 2030 en concluderen dat de behoefte aan nieuwe woningen nul is. Wél is er grote behoefte aan senioren- en starterswoningen. Wij roepen de gemeente op om, voordat er beslissingen worden genomen, een gedegen onderzoek te doen en met overtuigende cijfers te komen op basis waarvan de juiste conclusies kunnen worden getrokken m.b.t. de bestaande bouwlocaties én m.b.t. kostbare groene polders zoals Haanwijk. 2) Wij zien op dit moment een zeer warrig en slecht gedirigeerde set aan activiteiten als het gaat om de bestaande bouwlocaties in Harmelen. Wij zien dat de gemeente zich zowel in woord als in daad actief distantieert van wat ook maar op enige vorm van regie lijkt op dit terrein. Als tweede willen wij daarom via dit DorpsPlatform de gemeente nogmaals dringend oproepen om véél meer energie te steken in de bestaande bouwlocaties en daar de juiste type en het juiste aantal woningen te laten bouwen. 3) Als laatste willen wij nu eindelijk wel eens een professioneel onderzoek zien naar de behoefte aan de verschillende type woningen in Harmelen. Wij menen te weten dat er een sterke behoefte is aan seniorenwoningen. Maar de gemeente zou dit zeer krachtige signaal op moeten pikken en daar handen en voeten aan geven. Voor daar duidelijkheid over is kan en mag er geen beslissing worden genomen over zowel bestaande bouwlocaties als ook over het ontwikkelen van kostbare groene polders.

Martin Schreurs geeft aan dat de gemeente de volkshuisvestelijke cijfers baseert op een gedegen onderzoek i.c. de woonvisie. Deze is vertaald in de verstedelingsladder. Dit document is door de gemeenteraad vastgesteld. Hieraan houdt hij zich vast.

Namens de belangenvereniging van de Ambachtsheerelaan wordt uitgesproken dat de uitgangspunten van de gemeente verkeerd zijn.

Martin Schreurs geeft aan bereid te zijn om met de belangenverenigingen in gesprek te gaan.

Het is ook onduidelijk hoe de regie op de bouwprojecten is; hoeveel seniorenwoningen zijn er nodig in Harmelen. Dit aantal is niet bekend bij de gemeente, aldus de inspreker.

De heer Schreurs geeft aan dat per locatie het woningbouwprogramma wordt vastgesteld op basis van de woonvisie. Dit programma zal in ontwerp worden voorgelegd aan het DorpsPlatform. De verkenning / voorbereiding van deze studies zal medio juli 2016 zijn afgerond.

De voorzitter concludeert dat de haalbaarheidsstudies naar de diverse inbreilokaties wordt afgewacht in het bewustzijn dat de uitvoerbaarheid daarvan reëel is. Bouwlocatie Haanwijk kan hiervan thans worden ontkoppeld. De wethouder gaat in gesprek met de Stichting de Groene Buffer. De gemeente betrekt het DorpsPlatform bij het woningbouwprogramma. Daarbij zal het DorpsPlatform aandringen op een herkenbare regie door de gemeente op de ontwikkeling van de diverse bouwlocaties.

2.Stand van zaken Dorpshuis Harmelen.

Donald Lambert, beoogd voorzitter van de beheersstichting, geeft aan dat er een principe overeenkomst is gesloten met de gemeente.

De Stichting Beheer Dorpshuis Harmelen is opgezet. Deze juridische entiteit is nodig om van alles te kunnen regelen: fondsen, sponsoren etc.

Huur / voorwaarden bijna rond. Gemeente zorgt voor nieuw sanitair in de school. Beplating is nog punt van onderzoek. Asbest moet verwijderd worden wanner de school niet wordt gebruikt.

Twee partners zijn bekend i.c. Bibliotheek en Sociale Horeca Movactor

Het Dorpshuis moet breed aantrekkelijk worden met een wervend karakter. Het overleg met de gemeente Woerden is niet snel maar wel constructief.

3.Presentatie dhr. Vervoorn van het meerjaren onderhoudsplan openbare ruimte binnen Harmelen.

Op de site van de gemeente is alles hierover te lezen. Alle onderdelen staan daar ook vermeld. De beheerdiciplines hebben een kleur t.w.:

 • Rood: Verkeer
 • Geel: Openbare Verlichting
 • Bruin: Riolering
 • Grijs: Wegen, infrastructuur
 • Groen: Openbaar groen, speellocaties
 • Zwart: Begraven, cremeren
 • Blauw: Watergangen

Voor de komende jaren staan voor Harmelen de navolgende publieke werken op het programma:

 1. Dorpstraat
 2. Molenbuurt van A tot Z gereconstrueerd
 3. Joncheerelaan onderhoud team grijs voetpad
 4. Raadhuislaan team grijs voetpad
 5. Bruggen vervangen Koningspark
 6. Wildveldsweg, Gerverscop, Rijerscop, Bernardlaan, Claushof, Blindeweg.

Er wordt vanuit een belangstellende gevraagd hoe het ervoor staat met de begraafplaats aan de Leidsestraatweg namelijk het onderhoud is bedroevend, wordt aan gewerkt.

Vraag wordt Oudeland en andere tijdelijke routes ook weer opgeknapt als de reconstructie van de Dorpsstraat is afgerond. Jazeker komt weer mooi in orde.

Wanneer glasvezel in Harmelen? Dit heeft de gemeente niet in portefeuille wel bemiddelende rol. Hier is een werkgroep voor gevormd waarin ook het DorpsPlatform is vertegenwoordigd.

4.Thema wijkpreventie (middels bijv. whatsapp groepen)

presentatie daarvan is verplaatst naar volgend Dorpsoverleg in mei door verhindering wijkagent.

5.Presentatie WijkConnect

door Berny de Vries om bewoners van en organisaties in Harmelen met elkaar te verbinden. Het is een online infrastructuur verbinden van mensen. Bewoners bewonersgroepen, bedrijven en non-profit organisaties.

Met WijkConnect wordt het makkelijker om kennis te maken met je wijk. Je kunt je activiteiten delen in de WijkAgenda of je buren om hulp vragen middels het WijkPrikbord. Je kan ook organisaties of initiatieven presenteren in de Organisatiegids. Ben je benieuwd naar de lokale ondernemers? Bekijk hun producten en diensten in de WijkEtalage.

Dit alles wordt opgestart met een subsidie van de gemeente en daarna draaiend gehouden.

Vraag aan bewoners en belangstellenden door hand op te steken wanneer zij dit een goed initiatief vinden weinig handen jammer!!

Fysieke verzamelplek = toekomstig Dorpshuis misschien daar straks presenteren.

6.Voortgang werkgroepen

Leefbaarheid: binnenkort wordt door de gemeente een avond georganiseerd over het hondenbeleid.

De wandelpaden Avontuur Natuur worden opgeknapt door Staatsbosbeheer.

Aan het krijgen van een rechtstreekse verbinding naar Antonius ziekenhuis( zowel Nieuwegein als Leidse Rijn) wordt door het DorpsPlatform en de gemeente aan gewerkt.

Op 19 maart is opschoondag Harmelen. Men kan zich aanmelden bij Ko Kleijn.

Verkeer: Veilig Verkeer Nederland gaat participeren in deze werkgroep

7.Rondvraag:

Gevraagd wordt naar het mandaat van de vaste voorzitter van het DorpsPlatform

Opgemerkt wordt dat deze inmiddels volgens de statuten is verstreken. Een ieder wordt opgeroepen zich te kandideren. In de tussentijd blijft de voorzitter deze rol waarnemen.

Het volgend Dorpsoverleg is voorzien op 17 mei 2016.

Harmelen, 23 februari 2016.

Ellen van Drogenbroek.