Verslag van de 12e Algemene Vergadering op 2 juni 2009

Aanwezig: de Wethouder van onderwijs, de heer B. Westerink, bestuurs- en werkgroepleden van het Dorpsplatform en ± 30 dorpsbewoners

w.o. directeuren van de basisscholen.

1. Opening en vaststelling van de agenda:

Teuny van Wijngaarden (secretaris) opent de vergadering en heet ieder welkom. In het bijzonder Wethouder Westerink die ons vanavond komt vertellen over de plannen en de vorderingen t.a.v. de Brede School. Melding wordt gemaakt dat de voorzitter, de heer Ed Janson, i.v.m. familieomstandigheden vanavond niet aanwezig kan zijn. De secretaris zal de vergadering voorzitten. Ineke Alsem (werkgroep zorg), zal de aftrap zal geven voor het onderwerp dat de wethouder zal behandelen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld;

2. Plannen voor de Brede School Harmelen:

Ineke Alsem schetst de situatie zoals die op dit moment is in het dorp. Er zijn veel zaken die de aandacht vragen en waarvoor plannen ontwikkeld dienen te worden. Zoals de Brede School, een gezondheidscentrum. Maar ook een dorpshuis, een woon-servicezone, een WMO-loket. Uit de conclusies en aanbevelingen van een rapport dat is samengesteld in vervolg op een huisbezoekproject onder 75+ers blijkt dat een activiteitencentrum wordt gemist. Kortom het is noodzakelijk dat er een samenhangend beleid komt. Het Dorpsplatform wil betrokken worden bij al deze ontwikkelingen.

Wethouder Westerink vertelt wat de plannen zijn voor de Brede School. Hier zullen de Basisscholen Notenbalk en de Fontein worden ondergebracht maar ook bij de Horizon is er belangstelling om mee te doen in dit project. Externe projectleiders zullen deel uitmaken van een projectgroep. Het jongerenwerk, zoals de Decibel, zal ook in het complex worden gehuisvest. Boven de Brede School zullen woningen worden gerealiseerd. Er wordt zelfs aan gedacht de bibliotheek in het complex onder te brengen. De Wethouder voert aan dat alles onder één dak goedkoper is dan verschillende gebouwen. Bovendien is het flexibel en kunnen ruimten gewisseld worden. In de avonduren kan er worden vergaderd en cursussen worden gegeven. In het voorjaar van 2012 moet de Brede School gereed zijn.

In de discussie die volgt blijkt dat de meningen van de aanwezigen over dit project verdeeld zijn. Vanuit het onderwijs is men positief over de plannen. Zorgen zijn er onder de aanwezigen over het gigantische gebouw dat zal gaan verrijzen. Zullen jonge kinderen zich niet verloren voelen in een dergelijk gebouw?. Hoe vindt de verkeersafwikkeling plaats?. Wat gebeurt er met Sam Sam? Waar worden de kinderen ondergebracht tijdens de bouw. Vragen die gesteld kunnen worden aan de op te richten projectgroep. Het Dorpsplatform zal hierin met één persoon vertegenwoordigd zijn.

Teuny bedankt de heer Westerink voor zijn komst naar Harmelen waar hij toch wel wat weerstand tegen recent gepubliceerde plannen kon verwachten.

PAUZE.

3. (n.a.v.) het verslag van het dorpsoverleg van 23 februari 2009:

hierop zijn geen op- of aanmerkingen zodat het verslag is vastgesteld.

4. Mededelingen regulier overleg gemeente/dorpsplatform d.d. 18 mei 2009:

In dit overleg zijn die zaken, zoals door Ineke Alsem aan het begin van deze vergadering zijn geschetst, uitvoerig aan de orde geweest. De burgemeester toonde begrip voor het feit dat er irritaties zijn dat er geen voortgang is en vragen onbeantwoord blijven. Hij stelde dat wethouder Strik destijds door het college is aangewezen als regievoerder. 2 dagen na dit overleg werd de secretaris van het platform telefonisch op de hoogte gesteld van de bezuinigingsplannen zoals opheffing bibliotheek en het dorpsplatform, privatisering zwembad etc. Het is toch niet denkbaar dat de burgemeester daar tijdens het gesprek niet van op de hoogte was.

We voelden ons overrompeld en hebben het gevoel dat er een spel gespeeld werd. Het is de bedoeling is dat de bezuinigingen met ingang van 2011 worden doorgevoerd.

In het dorp zijn de plannen als een bom ingeslagen. Er worden protestacties georganiseerd door de bibliotheek en wereldwinkel en handtekeningen verzameld die, na een ludieke fietstocht met schoolkinderen en ouders, vanaf de bibliotheek naar het stadhuis aan de speerpunten van de werkgroepen:burgemeester zullen worden aangeboden. Ed Janson zal namens het dorpsplatform van de inspraakmogelijkheid gebruik maken.

5. Verslagen en speerpunten van de werkgroepen:

Leefbaarheid:

Ko Kleijn geeft de aandachtspunten aan van de afgelopen periode. Er is met medewerking van de gemeente en de leerlingen de Horizon weer een succesvolle schoonmaakactie gehouden. Er is een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente tegen de kapvergunning van 37 populieren langs de Sportlaan. Dit wordt behandeld door een onafhankelijke commissie die de noodzaak gaat onderzoeken. Voorts zijn er zaken die al lang lopen en waar weinig schot in zit, zoals bv. de gevraagde bankjes bij de winkels en de slechte staat van het fietspad langs de Breudijk waarvoor bomen werden gerooid maar het fietspad nog steeds niet is hersteld. Dit werkt wel eens demotiverend Hierover ontstaat een discussie waarbij door een dorpsbewoner de opmerking wordt gemaakt dat het wellicht zinvol is een afsprakenlijst te maken waaraan partijen zich dienen te houden

Verkeer en Ruimte:

de voorzitter Aad van Dijk is verhinderd en Gerrit van Woudenbweg is met vakantie;

Zorg en Welzijn:

deze werkgroep heeft zich actief bezig gehouden met de al besproken aandachtspunten zoals de Brede School, Gezondheidscentrum, Bibliotheek en Dorpshuis en zal zich hierop blijven hameren bij de gemeente.

6. Jaarverslag en financieelverslag 2008:

hierop zijn geen op- of aanmerkingen zodat het is vastgesteld.

7. Rondvraag en sluiting:

van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Teuny sluit de vergadering onder dankzegging voor de inbreng en wenst ieder welthuis.

Harmelen, oktober 2009, Teuny van Wijngaarden – secretaris.

Verslag van de 12e Algemene Vergadering gehouden op 2 juni 2009