Dorpsoverleg 26 oktober 2009

///Dorpsoverleg 26 oktober 2009

Dorpsoverleg 26 oktober 2009

Verslag van de 13e Algemene Vergadering gehouden op 26 oktober 2009

Aanwezig: Bestuurs- en Werkgroepleden van het Dorpsplatform en ± 40 belangstellenden, waaronder 5 in Harmelen wonende raadsleden. t.w.: de heren Hendrie van Assem, Tony v.d. Wal (Inwonersbelangen), Henny Ekelschot, Gerard Kooijman CDA) en mevrouw Ingrid Berkhof (VVD).

1. Opening en vaststelling van de agenda:

de voorzitter, Ed Janson, opent de vergadering en heet ieder welkom in dit 13e dorpsoverleg. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De agenda en het verslag van de vorige vergadering liggen verspreid op de tafeltjes. Deze vergaderstukken zijn ook te vinden op de site van het Dorpsplatform: WWW.Harmelen.nu.

2. Mededelingen:

 • melding wordt gemaakt van het bericht van verhindering van de Politie;
 • recent heeft zich een gaslekkage voorgedaan in de wijk Adriaan. Deze wijk heeft te maken met ernstige verzakkingen. Hoever dit euvel onder de verantwoordelijkheid valt van Stedin, de netbeheerder, of van de eigenaar van het betrokken perceel staat nog te bezien. Het zal in ieder geval onder de aandacht van de gemeente worden gebracht;

3. Brainstormen over de gemeenschapsvoorzieningen in Harmelen:

Zoals in de toelichting bij punt 3 van de agenda voor deze avond al is aangegeven ontvangt het platform regelmatig signalen uit de Harmelense samenleving dat een sociaal cultureel centrum wordt gemist. Dit probleem is in het regulier overleg met de Wijkwethouder, Burgemeester Schmidt, regelmatig aan de orde gesteld. Ook zijn hierover brieven geschreven aan het College van B & W.
Uitgangspunt in de discussie is steeds geweest dat een gemeenschapsvoorziening meerdere functies moet hebben. Dan ontstaat meerwaarde. Dat betekent o.a. de bibliotheek, politie, informatiepunt, ontmoeting, cursusaanbod etc. Open voor jong en oud. Als optie voor de oplossing van dit probleem is door het DPF aangegeven om het voormalig gemeentehuis wellicht te verbouwen en efficiënter in te richten waarbij de bibliotheek en de wereldwinkel in het pand gehuisvest zouden blijven. Daarnaast zou er ruimte zijn voor: de politiepost, het WMO-loket het Cursusproject, een ontmoetingsruimte voor de burgers (w.o. ouderen), bijeenkomsten van verenigingen etc. Deze optie heeft het voordeel dat functies bij elkaar kunnen blijven, wat niet het geval is als alleen de bibliotheek naar de Brede School gaat. Het DPF heeft suggesties aangedragen maar wil, voor de praktische invulling, samenwerken met alle betrokkenen.In de vergadering van het Dorpsoverleg van 2 juni jl. vertelde Wethouder Westerink dat er plannen zijn om, naast de 3 scholen en het jongerenwerk dat in de Brede School wordt gehuisvest, ook de bibliotheek in dat gebouw onder te brengen. Op 17 juni daaropvolgend heeft een gesprek plaatsgevonden met Wethouder Strik waarin hij stelde dat de bouwkundige staat van het Raadhuis, het inrichten tot een sociaal cultureel centrum niet toelaat en dat wellicht sloop zal plaatsvinden maar dat de locatie beschikbaar zal blijven voor een brede gemeenschapsvoorziening in Harmelen. De heer Janson schetst de huidige situatie. Er worden plannen gemaakt voor de bouw van een Cultuurhuis, zoals de Brede School intussen wordt genoemd. Als dit plan al wordt gerealiseerd dan zal het, volgens de projectleidster, nog meer dan vijf jaar duren voordat het gebouw in gebruik zal worden genomen. Tot die tijd kan het raadhuis in ieder geval niet worden gesloopt. De raad heeft zich immers nadrukkelijk uitgesproken. “Van opheffing van de bibliotheek kan geen sprake zijn”. Feit is dat het gebouw op dit moment in slechte staat van onderhoud verkeert. Na gesprekken met een mogelijke partner is gebleken dat men wellicht een rol kan/wil spelen bij het opknappen en het inrichten van het gebouw voor het doel (eventueel tijdelijk) dat het DPF voor ogen heeft. Hiermede wordt een win-win-situatie gecreëerd. In de komende jaren zal blijken of het gebouw aan de gestelde eisen voldoet en wellicht kan worden uitgebreid of dat het vervangen wordt door nieuwbouw. In die tijd zal ook blijken of het idee van een brede gemeenschapsvoorziening “werkt”, hoe het gaat met samenwerkende partijen en hoeveel gebruik er van wordt gemaakt door de inwoners van Harmelen. Vanavond willen we graag horen of er voldoende respons is voor dit plan en, zo ja, dan zo spoedig mogelijk de koppen bij elkaar steken om met elkaar een voorstel te doen aan het College en de Raad. Het DPF benadrukt nog eens dat volgens de gemeente het idee voor een multifunctionele gemeenschapsvoorziening (door Wethouder Strik in juni nog onderschreven) onmogelijk is geworden “vanwege de Raad”.Die zou het oude raadhuis willen slopen in verband met de bezuinigingen. De aanwezige raadsleden geven aan hiertoe geen besluit te hebben genomen en willen graag op de hoogte worden gehouden van de plannen.
Vervolgens ontstaat er discussie over de uitvoerbaarheid en de (on)mogelijkheid van het plan i.v.m. de bouwkundige staat van het raadhuis. Door de aanwezige raadsleden wordt het plan in principe positief benaderd en wordt geadviseerd er mee aan het werk te gaan en met een gedegen verhaal naar het College en de Raad te komen.
Voorafgaand aan deze vergadering hebben zich voor het vervolgtraject aangemeld:

 • GroenrandWonen;
 • de Wijkagent (Politie);
 • Cursusproject Harmelen;
  Tijdens de pauze:
 • Regiobibliotheek;
 • Wereldwinkel;
 • contactpersoon namens Vrouwenverenigingen;

Na het dorpsoverleg werd door Plein2 gemeld dat men al lange tijd opteert voor een eigen inloopruimte voor ouderen in Harmelen. Zeker na de uitkomst van het GGD-rapport waaruit blijkt dat door ouderen in Harmelen een dergelijke ruimte wordt gemist. Dit standpunt is door de directeur van Plein2 in vergadering van het Algemeen Bestuur van het DPF d.d. 4 mei 2009 verwoord. Bovendien is een goede plaats voor een WMO-loket noodzakelijk.
Samengevat:

 • het draagvlak voor een brede gemeenschapsvoorziening is groot;
 • er moet een concrete inventarisatie gemaakt worden door het DPF: wie zijn precies de potentiële deelnemers en wat willen zij?
 • deze informatie moet naar gemeente en raadsleden voor verder overleg;
 • een van de opties: het in stand houden en verbouwen van het oude raadhuis vindt bijval en moet verder betrokken worden in de plannen.

PAUZE

4. (n.a.v.) het verslag van het Dorpsoverleg d.d. 2 juni 2009:

dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist;

5. Mededelingen regulier overleg Gemeente/Dorpsplatform:

op een vraag waarom de burgemeester niet meer aanwezig is bij het Dorpsoverleg antwoordt de voorzitter dat voorafgaand aan dorpsoverleg, een gesprek plaatsvindt op het stadhuis waarbij de Wijkwethouder (Burgemeester Schmidt) en een ambtelijke vertegenwoordiging aanwezig is. Hierbij worden lopende zaken besproken en nieuwe punten onder de aandacht gebracht.
Tevens deelt hij mee dat op 17 juni jl. overleg met Wethouder Strik heeft plaatsgevonden over de locatie van het voormalig raadhuis. Hierbij is nadrukkelijk gezegd dat deze behouden zal blijven voor welzijnsvoorzieningen van de Harmelense gemeenschap.
In het overleg met de gemeente is verder aan de orde geweest:

 • de hoogtebeperking bij de Heldamweg waardoor de Harmelerwaard wordt gevrijwaard van vrachtververkeer;
 • dat de staat van onderhoud van een aantal speeltoestellen gevaar oplevert;
 • aandacht is gevraagd voor het nieuwe natuurgebiedje “Avontuur Natuur”. Omwonenden willen dat er afspraken worden gemaakt over het gebruik van dit gebied. Zoals een aanlijngebod voor honden en het verbieden van brommers etc;.
 • het onderhoud van de Algemene Begraafplaats aan de Leidsestrtaatweg.
  De voorzitter merkt op dat voor het zomerreces een gewijzigde structuurvisie is aangenomen. Hierin is de landschapsbouw nagenoeg geschrapt evenals het bedrijventerrein in Reijerscop en ook tracé 6C (door de polders Haanwijk en Breeveld) zal niet overeenkomstig de structuurvisie worden aangelegd. Het massale verzet vanuit de Harmelense gemeenschap heeft ongetwijfeld bijgedragen aan dit resultaat. De polder Bijleveld lijkt nu te worden bedreigd door een bedrijventerrein.

6. Verslagen Werkgroepen:

Leefbaarheid: de voorzitter van de werkgroep Ko Kleijn, deelt mee dat:

 • voor de zwerfvuilactie op 17 maart van het volgend jaar de scholen weer zijn uitgenodigd voor deelname. Tot nu toe heeft 1 school positief gereageerd. De vraag is of je er mee door moet gaan. Er kunnen eventueel ook meer knijpertjes worden uitgezet;
 • Marianne v.d. Bogert de werkgroep versterkt en zich op dit moment richt op de afspraken met betrekking tot “Avontuur Natuur”
 • het kappen van 36 populieren langs de Sportlaan, waartegen het platform bezwaar had aangetekend, niet door gaat;
 • de vraag om enkele bankjes in het dorp te plaatsen is gehonoreerd;
 • in enkele wijken van Woerden is gestart met het project “Waaks” Burgers worden opgeroepen opmerkzaam te zijn en als ze iets verdachts zien direct te bellen. Wellicht ook iets voor Harmelen.
 • in het overleg met de gemeente het platform is gevraagd actie te ondernemen tegen de troep na de jaarwisseling. Hoe dit zou kunnen is niet eenvoudig
  Tenslotte vestigt Ko de aandacht op het feit dat een groot aantal inwoners van Harmelen-zuid een geluidswal noodzakelijk achten.
  Een inwoner van de Molenwijk vraagt aandacht voor de staat van onderhoud van de wijk. Incidenteel worden klachten verholpen. Hij geeft echter aan dat dit niets oplost. De wijk is dringend aan een opknapbeurt toe. Aanwezige raadsleden wijzen er op dat er recent een onderhoudsschema is vastgesteld. Bij de afdeling openbare werken van de gemeente zal dit worden nagevraagd.
 • Verkeer en ruimte: als Bravo wegvak 8 wordt aangelegd zou de Harmelerwaard hierop moeten worden ontsloten. De hoogtebeperking voor het verkeer over de Dorpeldijk dreigt weer problemen te geven op de Joncheerelaan.
 • Zorg en Welzijn: de voorzitter van de werkgroep Pieter Battem, geeft aan dat de activiteiten zich de afgelopen periode hebben gericht op het realiseren van gemeenschapsvoorziening, zoals dat onder agendapunt 3 aan de orde is geweest.

De WMO-raad, in nieuwe samenstelling, is aan het werk gegaan. 2 leden van de werkgroep zijn hierin vertegenwoordigd.

7. Rondvraag en sluiting:

op de vraag of er al duidelijkheid is over de plaats waar een gezondheidscentrum wordt gerealiseerd wordt geantwoord dat er wel ideeën zijn maar er geen concrete plannen zijn.

N.B. Na afloop van de vergadering heeft het bestuur van het Dorpsplatform met betrekking tot agenda punt 3 de conclusie getrokken dat er voldoende basis is om op korte termijn verder te werken aan het plan.

 

2017-10-03T12:46:53+02:00