Verslag dorpsoverleg 28 november 2017, gehouden in het Dorpshuis.

Aanwezig bestuur Dorpsplatform:
Jose van Engelen, voorzitter.
Cees van Elteren, secretaris.
bestuursleden Ineke Alsem, Ko Kleijn en Paul Kwakkenbos.
Lennard Lindeman, wijkambtenaar.

De avond wordt bezocht door een dertigtal inwoners en belangstellenden.

Afwezig wegens ziekte wijkwethouder Yolan Koster

De voorzitter heet een ieder welkom en opent het overleg met de mededeling dat voor vanavond is gekozen voor een andere opzet. Het is de bedoeling de opening en de sluiting in gezamenlijkheid te doen en daar tussen in groepjes een drietal thema’s te bespreken. Het is dan bedoeling dat wij op die manier beter met elkaar in gesprek komen.
De voorzitter memoreert hierna het overlijden van ons Algemeen Bestuurslid Ties Wierda. Hij was tevens een toegewijd voorzitter vaan de werkgroep Verkeer. Hij overzag de grote lijnen maar had tevens oog voor het detail. Harmelen en het DorpsPlatform gaan hem missen.

1. Vaststellen van de agenda en mededelingen:
• De agenda wordt conform het ontwerp vastgesteld met dien verstande dat daaraan het verslag van het laatste overleg wordt toegevoegd. In tegenstelling tot hetgeen daarin staat vermeld heeft de gemeenteraad unaniem de motie over te woningbouw in Harmelen aangenomen. Daarbij merkt de voorzitter op dat de portefeuillehouder op 17 januari 2018 zijn plannen aan de inwoners van Harmelen zal presenteren. Nadien kan in eigen kring over onze reactie worden gediscuteerd.
• De heer Brandenburg wijst op de notitie “Zoek de verschillen”. Deze notitie zal aan het DorpsPlatform worden gezonden en als ingekomen stuk worden opgenomen op de site van het Platform.
• Vanuit de zaal wordt verzocht om de organisatiestructuur van het Dorpsplatform Harmelen op een agenda van het bewonersoverleg te plaatsen.
• In Harmelen zijn inmiddels een dertiental buurtpreventiegroepen ( via WhattsApp) actief. Nieuwe initiatieven kunnen worden ontplooid via de handleiding zoals deze staat op www.wabp.nl
• Op het Dammolenplein is inmiddels een buurtpreventiegroep-Plus actief. Deze groep wil tevens voorzien in kleine zorgvragen die niet in de reguliere zorg zijn opgenomen. Als dat een succes wordt dan wil het DorpsPlatform kijken in hoeverre dit initiatief over meerdere wijken kan worden uitgerold.
• Op vrijdag 1 december zal de PIN automaat van de RABO bank weer worden teruggeplaatst en in gebruik genomen. Het inloop-spreekuur in het Dorpshuis van diezelfde bank komt dan te vervallen.
• Met ingang van woensdag 6 december a.s. zal de wijkwethouder i.c. mevr. Yolan Koster spreekuur houden in het Dorpshuis. Samen met de voorzitter van het DorpsPlatform i.c. Jose van Engelen. Het is de bedoeling dit te herhalen op 10 januari; 7 februari en 7 maart.

2. Afscheid van de bestuurslid Monique Verheijen
In verband met het aanvaarden door Monique van een politieke functie verlaat zij het Algemeen Bestuur van het Platform. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet in het Platform; met name voor wat betreft haar inbreng op het thema ”jeugd”.
Al eerder was bekend het vertrek van Peter de Bruin als penningmeester en van Tom Berkhof.

3. Presentatie van de nieuwe wijkagent.
Jeroen van Beek stelt zich voor als de nieuwe wijkagent van Harmelen. Harmelen mag zich nu verheugen over het feit dat de plaats beschikt ober drie wijkagenten. Zij zijn wisselen elkaar af. Dus vrijwel altijd is een wijkagent beschikbaar. Hij/zij is bereikbaar onder nummer 0900-8844. De heer van Beek roept op om veel sneller 112 te bellen. Voorheen was dit nummer alleen bedoeld voor nood situaties. Nu zijn daar het melden van verdachte situaties aan toegevoegd. De aanrijtijd is 24/7 maximaal 15 minuten. De politie kan alleen reageren wanneer er sprake is van heterdaad. Achteraf kan met niet meer via 112 een melding worden gedaan.
In de afgelopen vier maanden zijn er geen meldingen ontvangen in relatie tot overlast gevende jeugd.
Tezamen met de gemeente; het dorpsplatform en de woningbouwvereniging is in de afgelopen weken een veiligheidsschouw uitgevoerd. De daaruit naar voren gekomen aandachtspunten zullen worden geplaatst op de site van het platform.
Vanuit de zaal wordt met teleurstelling gereageerd op structureel ontbreken van de politie bij de jaarlijkse fietsverlichtingsactie van het VVN. Hiermede verliest de actie aan gezag. De heer van Beek zal hiervoor aandacht vragen van de leiding.

4. Vervolgens splitst de zaal zich op in een drietal groepen:
Leefbaarheid: aanpassingen Mauritshof
Verkeer: Verkeersvisie 2030, wat betekent dit voor Harmelen. Hierover zal apart op de website binnenkort worden gecommuniceerd en wat de inwoner van Harmelen hiermee zelf kan ondernemen. Houdt www.harmelen.nu in de gaten hiervoor.
Zorg en Welzijn: Het Dorpshuis, wat kan ik erin?
De presentaties en de conclusies en aanbevelingen zullen integraal worden toegevoegd aan dit verslag en uiteraard worden geplaatst op de site.

5. De voorzitter sluit vervolgens de bijeenkomst.