Gemeente onderzoekt drie locaties voor schuifruimte bedrijventerrein

//Gemeente onderzoekt drie locaties voor schuifruimte bedrijventerrein

Gemeente onderzoekt drie locaties voor schuifruimte bedrijventerrein

Het Woerdense college van burgemeester en wethouders heeft besloten om voor drie locaties nader te onderzoeken of hier schuifruimte voor Woerdense bedrijven kan worden gerealiseerd. Hiermee ontstaat duidelijkheid voor het lokale bedrijfsleven dat er ruimte gaat komen voor groeiende bedrijven en wordt werkgelegenheid in de gemeente behouden. Het college zet in op ten minste één nieuwe locatie in Woerden en uitbreiding van het bedrijventerrein Putkop in Harmelen.

Er is dringend behoefte aan meer ruimte voor Woerdense bedrijven. Om te voorkomen dat bedrijven wegtrekken uit Woerden wegens ruimtegebrek, wil het college 6 tot 9 hectare schuifruimte realiseren. Uit een inventarisatie van de ruimtebehoefte deze zomer, waarbij met 50 ondernemers is gesproken, blijkt dat dit een reële behoefte is voor de komende jaren. Dit wordt ook bevestigd door berekeningen. Het gaat om bedrijven die bedrijfsgebouwen nodig hebben en niet in kantoorgebouwen kunnen worden gehuisvest, zoals de maakindustrie. De meeste leegstaande kantoren kunnen ook niet worden omgevormd tot geschikte bedrijfsgebouwen. De leegstand in bedrijfsgebouwen is bijzonder laag en de bedrijventerreinen zijn vol. Door het verplaatsen van bedrijven ontstaan goede kansen die terreinen weer op te knappen.

“Geen gemakkelijke oplossingen” De gemeente is nagegaan waar schuifruimte ruimtelijk ingepast zou kunnen worden. Daarbij waren onder meer duurzaamheid, mobiliteit, landschap, cultuurhistorie en bodemgesteldheid belangrijke criteria. Wethouder Arjan Noorthoek (economische zaken): “We hebben ervaren dat er midden in het Groene Hart geen gemakkelijke oplossingen zijn. De wens om het landschap open te houden en aan te sluiten op bestaande bedrijventerreinen en stedelijk gebied heeft uiteindelijk geleid tot de keuze voor drie mogelijke locaties. We beseffen dat dit gevoelig ligt, zeker ook bij eigenaren en omwonenden. We zullen ons inspannen om in goed overleg met alle betrokkenen dit proces te doorlopen en zoveel mogelijk samen tot aanvaardbare oplossingen te komen.”

Drie mogelijke locaties Voor Woerden wil het college inzetten op een locatie in de zone langs de A12. Een locatie die daarvoor in aanmerking komt is het gebied langs de A12 ten zuiden van de Cattenbroekerplas. Dit sluit aan op de voorgenomen ontwikkeling van bedrijventerrein De Voortuin (bij de afrit van de A12) en kan gezien worden als een uitbreiding daarvan. Hier kan 6 hectare of meer worden gerealiseerd. Het deel gelegen aan de Cattenbroekerplas is eerder aangewezen voor recreatiedoeleinden. Het college meent dat hier recreatievoorzieningen gerealiseerd kunnen worden en dat het gebied groot genoeg is om ook bedrijven ruimtelijk in te passen.

Een tweede locatie in Woerden die in aanmerking komt, is een locatie direct aan weerszijden van de Burgemeester van Zwietenweg (zuidelijke randweg), aansluitend op Middelland. De westkant van deze locatie betreft een klein gedeelte (ruim 1 hectare) van het gebied dat eerder in de aangepaste structuurvisie van 2013 onder de naam Kromwijkerwetering West als locatie voor schuifruimte was aangewezen. Het merendeel van de in totaal 4 hectare die hier gerealiseerd kan worden ligt aan de oostkant op de rand van de polder Wulverhorst.

Voor Harmelen richt het onderzoek zich op uitbreiding van het bedrijventerrein De Putkop. De hier gevestigde bedrijven hebben ruimte nodig om te kunnen groeien en te verplaatsen. De Putkop kan ook schuifruimte bieden voor groeiende bedrijven uit Kamerik, Zegveld of Woerden. Er is ruimte aanwezig direct aan de oostkant van het bedrijventerrein. Na de eerdere uitbreiding zou met Putkop III nog maximaal 3 hectare gerealiseerd kunnen worden.

Het college heeft ook oog voor de ondernemers op de bedrijventerreinen Nijverheidsbuurt in Zegveld en Nijverheidsweg in Kamerik. Beide terreinen zijn erg vol maar ook niet makkelijk uitbreidbaar. Schuifruimte blijft voor Zegveld en Kamerik een optie als het lukt om samen met de ondernemers een herstructureringsplan op te stellen waarmee de bedrijventerreinen flink kunnen worden opgeknapt.

Hoe nu verder? Het komende halfjaar wordt onderzocht of de locaties Burgemeester van Zwietenweg, De Voortuin II en Putkop III haalbaar zijn. Dat vraagt onder meer een goede afstemming met de provincie Utrecht, goed onderzoek naar de verkeerseffecten en het opstellen van stedenbouwkundige studies. Belangrijk is ook een goed beeld te krijgen van de reacties uit de samenleving en deze waar mogelijk te verwerken in het stedenbouwkundig plan.

Het college verwacht na het onderzoek een definitieve keus te kunnen maken voor tenminste één locatie in Woerden en voor uitbreiding van De Putkop Harmelen met instemming van de provincie Utrecht. Dat besluit wordt nu voorzien voor of direct na de zomer van 2019.

Om beter te kunnen sturen op gewenste verplaatsingen, is het belangrijk dat de gronden die voor de schuifruimte nodig zijn als eerste aan de gemeente voor verkoop worden aangeboden. Daarom vestigt de gemeente een voorkeursrecht en vraagt zij de gemeenteraad dat te bekrachtigen. De verwachting is dat de gemeenteraad daar uiterlijk begin maart over beslist.

bron: gemeente woerden

2018-12-16T11:12:59+01:00