Op 15 juli heeft de gemeenteraad van Woerden een besluit genomen over de voorwaarden waaronder in onze gemeente op een grootschalige manier duurzame energie opgewekt mag worden. (Afwegingskader grootschalige duurzame energie).

Grootschalige zonnevelden
De raad heeft polder Reijerscop aangewezen als een van de zoekgebieden voor grootschalige zonnevelden. De andere zijn A12 – west Barwoutswaarder, spoorzone en A12 – zone (in en om de snelweg). Dat betekent dat de gemeente na de zomer start met de voorbereiding van het
gebiedsproces voor Reijerscop. In het gebiedsproces wordt samen met inwoners van het gebied gekeken wat de beste locaties binnen het zoekgebied zijn voor zonnevelden, welke andere thema’s spelen in het gebied en welke landschappelijke ontwerpen van zonnevelden het best aansluiten bij het
gebied. Om inwoners en de gemeente te ondersteunen bij de parkontwerpen is de gemeente Woerden een samenwerking aangegaan met Architectuurinstituut AORTA, de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van Utrecht, commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed MooiSticht,
landschapsarchitect Ben Kuipers, en de andere vier gemeenten van de Lopikerwaard (IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater)

Windturbines / grootschalige windenergie
De raad heeft besloten om een nadere vergelijking tussen twee mogelijke zoekgebieden voor windturbines te willen zien, voordat gekozen wordt in welk zoekgebied een gebiedsproces opgestart wordt. Het gaat om de mogelijke zoekgebieden A12 – oost Reijerscop en A12 – west Barwoutswaarder. De raad wil dat daarbij gekeken wordt naar onder andere gezondheidsaspecten, inpassing in het landschap, energienetwerk, draagvlak, exploitatie en realisatie. De voorbereidingen voor dit nader onderzoek, dat tot in 2022 doorloopt, beginnen na de zomervakantie.

De raad heeft besloten dat de minimale afstand van woning tot windturbine wordt afgeleid van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, maar er wordt rekening gehouden met de uitspraak van de Raad van State. In deze uitspraak heeft de Raad van State geoordeeld dat er een
milieubeoordeling plaats moet vinden van de landelijke normen voor windturbines. De Raad van State biedt gemeenten de mogelijkheid om zelf normen te stellen, zoals Woerden doet door de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie te volgen. Ook heeft de raad besloten dat de overlast van slagschaduw van windturbines tot het minimum beperkt moet worden.

Overige besluiten van de raad
De raad wil maximaal inzetten op kleinschalige opwek. Dat wil zeggen zon op dak, kleine windmolens
en kleine zonnevelden (maximaal 1 hectare). Deze kleinschalige opwek hoeft niet alleen voor eigen
gebruik te zijn en de toegestane ashoogte van kleine windmolens wordt verruimd naar 25 m.

Hoe nu verder? 

Na de zomervakantie beginnen de voorbereidingen voor het gebiedsproces voor grootschalige zonnevelden. Ook betrekt de gemeente inwoners bij de onderzoeksopzet en verdere uitwerking van het onderzoek naar windturbines. Mocht u hier ideeën of vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente Woerden via duurzaam@woerden.nl.  Ook als u vragen of opmerkingen heeft over deze informatie.