Jaarverslag 2005

Voorwoord

In de vergadering van 19 april 2005 vond de oprichting
plaats van het Dorpsplatform Harmelen. Hieraan was een periode van 7 maanden voorafgegaan waarin op initiatief van de heer P.Kwakkenbos, toenmalig raadslid van de gemeente Woerden, een aantal inwoners zich hebben ingezet om te komen
tot een Dorpsplatform en de voorbereidende werkzaamheden op zich hebben genomen. De voorbereiding werd met succes bekroond toen in de oprichtingsvergadering een groot aantal inwoners zich meldden voor deelname aan de te vormen werkgroepen.

Nadat de werkgroepen waren ingedeeld en de 1ekennismakingsvergaderingen hadden plaatsgevonden is men met ingang van
september met voortvarendheid en enthousiasme aan de slag gegaan en heeft het
platform in het restant van het verslagjaar zijn nut reeds bewezen.

Een woord van dank is dan ook zeker op zijn plaats.

Een bijzonder woord van dank aan de “Kwartiermakers” t.w. Marguarite Boersma, Sjors van Egmond, Yolan Koster, Paul Kwakkenbos, Jack Sistermans en Teuny van Wijngaarden.

Namens het bestuur,

Ed Janson – voorzitter.

Doel

Het Dorpsplatform Harmelen heeft tot doel het gezamenlijk en integraal in stand houden en verbeteren van de woon- en leefsituatie door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en ideeën van alle bewoners engebruikers over hun woonomgeving. Het Dorpsplatform is de plaats waar alle ideeën samenkomen, knelpunten worden gesignaleerd en waar in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan oplossingen. Met de dorpskern Harmelen wordt bedoeld het postcodegebied 3481.

Structuur van het Dorpsplatform

Het Dorpsplatform bestaat uit:

het Dagelijks Bestuur;

dat is belast metde dagelijkse gang van zaken waaronder interne contacten (o.a. werkgroepen) en
externe contacten en wordt gevormd door:

 • Ed Janson, voorzitter;
 • Sjors van Egmond, penningmeester;
 • Teuny van Wijngaarden; secretaris.

het Algemeen Bestuur:

dat wordt gevormd door de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters van de werkgroepen t.w.:

 • Aad van Dijk, voorzitter werkgroep Verkeer;
 • Ko Klein, voorzitter werkgroep Leefbaarheid;
 • Sjarita Soeknandan, voorzitter werkgroep Zorg en Welzijn
 • Gerrit van Woudenberg, voorzitter werkgroep Ruimte.

het Dorpsoverleg.

Hierin zijn ertegenwoordigd:

 • bewoners van het dorp Harmelen;
 • in het dorp werkzame organisaties;
 • de gemeente Woerden door de wijkwethouder, de heer Wim Groeneweg en ambtelijk ondersteund door 2 personen.
 • de wijkagent;
 • het algemeen bestuur.
 • de Werkgroepen. Door hen werd een belangrijk deel van de voorkomende werkzaamheden verricht. Aanvankelijk werdgestart met 3 werkgroepen. Later werd de groep Ruimte en Leefbaarheid gesplitst

Werkgroepen

Op 31 december 2005 waren er 4 werkgroepen actief t.w.:

 • de werkgroep Leefbaarheid bestaande uit 5 leden;
 • de werkgroep Ruimte bestaande uit 6 leden;
 • de werkgroep Verkeer, bestaande uit 6 leden;
 • de werkgroep Zorg en Welzijn bestaande uit 9 leden.

Werkzaamheden:

nadat het Dorpsplatform op 19 april van het verslagjaar bij aanwezigheid van ± 50 inwoners van Harmelen was opgericht werd in diezelfde
vergadering het dagelijks bestuur gekozen en meldden zich ± 30 personen voor deelname aan een van de werkgroepen.

Dagelijks Bestuur:

het dagelijks bestuur vergaderde in het verslagjaar 6 maal.
Punten die aan de orde kwamen waren:

 • samenstelling van de werkgroepen;
 • voorbereiding van de vergadering van het algemeen bestuur;
 • bespreking convenant/juridische status Dorpsplatform;
 • PR;
 • contacten met de gemeente;
 • actuele problemen in het dorp.

Een bijzonder aandachtspunt was het opzetten van de website. Nadat besloten was om geen Dorpskrant uit te geven in verband de daaraan
verbonden kosten en de arbeidsintensiviteit is een aanvang gemaakt met het opzetten van de website. Veel werk hiervoor is verzet door de heer A. Koster die de taak van webmaster op zich heeft genomen. De site die bezocht kan worden onder www.harmelen.nu is op het moment dat dit verslag geschreven wordt gedurende een aantal maanden operationeel..

Algemeen Bestuur:

het algemeen bestuur vergaderde 4 maal. Besproken werd::

 • bestuurlijke organisatie;
 • voorbereiding van het Dorpsoverleg;
 • verslagen van de werkgroepen;
 • actiepunten;
 • positie platform/gemeente;
 • financiën;
 • afspraken bestuur/werkgroepen;
 • website en PR;

Dorpsoverleg:

de 1e vergadering van het Dorpsoverleg werd gehouden op 6 oktober. Deze bijeenkomst werd, naast de leden van het algemeen
bestuur en de werkgroepleden, bijgewoond door Wethouder Groeneweg met ambtelijke ondersteuning, een vertegenwoordiging van Groenrand Wonen en de politie. Tevens aanwezig: 4 raadsleden, mevrouw L.Dekkers (Prov.Staten) en ± 35 inwoners van Harmelen.

Na een overzicht van de organisatiestructuur van het platform geven de voorzitters van de werkgroepen aan wat de prioriteiten zijn
voor de korte termijn. Aandacht van de gemeente/politie wordt o.a. gevraagd voor de volgende zaken:

 • tijdige informatie over de plannen op het terrein van het voormalige HI-gebouw;
 • verlichting en het ontbreken van een voetpad aan de Groenendaal;
 • het ontbreken van een voetpad langs de Willem de Zwijgerlaan; .
 • verkeersontwikkeling aan de oostkant van Harmelen grenzend aan Leidse Rijn;
 • het ontbreken van voldoende vergaderruimte in het H2O doordat 2 vergaderzalen zijn verhuurd voor onderwijs;
 • tijdige informatie over de stand van zaken BRAVO-project;
 • vandalisme door jongeren bij het beëindigen van festiviteiten en de voortdurende vernielingen in het Koningspark.

Werkgroepen:

De werkgroepen hebben kennis genomen van de inhoud van
rapporten en nota’s die betrekking hebben op de kern Harmelen.

Leefbaarheid en Ruimte:

deze werkgroep is eind 2005 gesplitst in Leefbaarheid en Ruimte De
werkgroep in oorspronkelijke samenstelling vergaderde 3 maal waarbij o.a. aan
de orde kwam:

 • het Speelplaatsen beheersplan; door de gemeente ter advisering voorgelegd. Dit is positief beoordeeld;
 • Herinrichting parkeerplaatsen Nassaupark. Door de gemeente ter advisering voorgelegd. Voorgesteld werd dit plan aan te passen. Door ophoging van de bestrating konden bomen worden behouden;
 • toekomstig parkeren Margrietlaan. Op verzoek van de bewoners het dwarsparkeren handhaven.
  Na overleg met Groenrand Wonen is dit toegezegd.
 • luchtvervuiling Dorpsstraat. Tegenstrijdige rapporten van de Regionale milieudienst en de
  Provincie worden bestudeerd met ondersteuning door milieudefensie;
 • n.a.v. een oproep gedaan op de gemeentelijke pagina in de Woerdense Courant om een zienswijze bekend te maken op het inrichtingsplan van het Koningspark is actie ondernomen en is een zienswijze ingediend waarna bespreking op het stadhuis heeft plaats gevonden door 3 leden van de werkgroep met de heer C. de Bruin. Naar aanleiding hiervan is het plan tot volle tevredenheid aangepast;
 • de uitnodiging voor een inspraakavond m.b.t. het “Waterplan” is gehoor gegeven.

Verkeer:

de werkgroep vergaderde 3 maal. Door de werkgroep zijn de volgende zaken onder aandacht van de gemeente gebracht:

 • het ontbreken van fietspaden vanuit Hofwijk-West (Willem de Zwijgerlaan). hetgeen binnen enkele weken is gerealiseerd;
 • noodzaak tot aanleg van verlichte fiets- voetpaden en wegmarkering aan de Groenendaal. Ook dit is intussen gerealiseerd;
 • de infrastructuur in het glastuinbouwgebied Harmelerwaard;
 • de zorg voor de verkeersontwikkelingen aan de oostkant van Harmelen door de verstedelijking van Leidse Rijn en de ontwikkeling van een recreatiegebied.
 • op verzoek van de gemeente suggesties genoemd voor enkele aanpassingen aan de Dorpsstraat waarmee met geringe financiële middelen de situatie kan worden verbeterd. Dit n.a.v. van een door de raad aangenomen motie.

Zorg en Welzijn:

ook deze werkgroep vergaderde 3 maal en was er aandacht voor:

 • de ontwikkelingen m.b.t. de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning);
 • een forumavond in de brandweerkazerne met alsthema “leefomgeving” die door 2 werkgroepleden werd bezocht;
 • de noodzaak van een Zorgloket;
 • de ontwikkeling m.b.t. een zorgcentrum

Het Bestuur

T .Van Wijngaarden – secretaris.