Jaarverslag 2006

Voorwoord

Het verslagjaar 2006 van het Dorpsplatform Harmelen is het eerste volle jaar dat het Dorpsplatform functioneerde.

Er werd veel werk verzet door de vier werkgroepen:
leefbaarheid, verkeer, ruimte en zorg en welzijn. Het ging hierbij om standpunten te formuleren en meningen te
geven over zaken die het gemeentebestuur voorstelde en om zaken die vanuit de werkgroepen zelf werd aangedragen. Uit het grote aantal zaken dat in de werkgroepen aan de orde is gekomen tijdens het verslagjaar mag worden geconcludeerd dat het welzijn van Harmelen en haar bewoners sterk leeft onder de leden van de werkgroepen.

De gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente hebben echter slechts werkelijk waarde als hiermee ook daadwerkelijk iets wordt
gedaan. Tot onze spijt moest het bestuur van het Dorpsplatform constateren dat niet altijd de reacties vanuit het Dorpsplatform op het stadhuis als positief worden ervaren, laat staan dat er blijk van wordt gegeven dat met de adviezen en suggesties daadwerkelijk iets wordt gedaan. Het bestuur benadrukt graag dat een goede samenwerking met de betreffende ambtenaren van buitengewoon groot
belang is voor het goed functioneren van het Dorpsplatform en daardoor voor de gehele gemeenschap in Harmelen.

Uit Harmelen komen echter ook positieve geluiden. Een aantal zaken is in overleg met de gemeente wel snel en goed opgelost. Ook de komst van de nieuwe “dorps-wethouder” in de persoon van burgemeester Hans Schmidt, viel in Harmelen in goede aarde. Wij hopen dat de  vruchtbare samenwerking nog vele jaren mag voortduren.

Om de inwoners van Harmelen te helpen bij het vinden van antwoorden op de vragen die er leefden over het BRAVO-project , heeft het
dorpsplatform, mede via haar website (www.Harmelen.nu), opgeroepen hun vragen in te sturen. Vervolgens heeft het bestuur de vragen gerubriceerd en ter beantwoording doorgestuurd naar de gemeente en provincie. De antwoorden werden op de site gepubliceerd. Het
resultaat was dat de 26 meest gestelde vragen en antwoorden via de website zijn na te zoeken.

Vermelding verdient ook het door het Dorpsplatform, in samenwerking met de SHHV(werkgroep Harmelen) opstellen van het gefundeerde verzoek het buitengebied van Harmelen aan te wijzen als Beschermd Dorpsgezicht. Ditrapport, dat een gedetailleerd overzicht geeft van de historie van hetbuitengebied van Harmelen, werd voor de jaarwisseling aangeboden aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg ( nu RACM).

Dat de inwoners van Harmelen zich betrokken voelen bij hetwerk van het Dorpsplatform, blijkt uit de over het algemeen flinke opkomst tijdens het drie maal gehouden Dorpsoverleg in 2006. Ook de opkomst van wel ruim honderd personen bij de door de werkgroep “Zorg” georganiseerde bijeenkomst in de Heremalerhof , waarbij o.a.. de plannen werden gepresenteerd door het woonzorgnetwerk Harmelen, gaf hiervan blijk.

Wij zijn als bestuur van het Dorpsplatform Harmelen dan ook niet ontevreden over het jaar 2006. Maar wij hopen van harte dat het gemeentebestuur in het thans lopende jaar 2007 in staat mag zijn de lijnen met het Dorpsplatform kort te houden en in constructief overleg gezamenlijk te streven naar het oplossen van knelpunten en het bevorderen van het leefmilieu in ons mooie Harmelen.

Namens het bestuur

Ed Janson

 

Doel

De Stichting Dorpsplatform Harmelen heeft tot doel het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in
Harmelen, postcode 3481.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het bevorderen van goede communicatie tussen
  gemeentebestuur, de bij Harmelen betrokken gemeentelijke diensten,
  maatschappelijke organisaties en de bewoners van Harmelen;
 2. het vergroten van de betrokkenheid bij de
  inrichting en het beheer van de dorpskern en de invloed daarop door de bewoners
  onder meer door middel van werkgroepen;
 3. het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente;
 4. het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, gemeentebestuur
  en gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties;
 5. het stimuleren van een snelle en integrale aanpak van knelpunten door afstemming en
  samenwerking;
 6. het organiseren van activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in Harmelen.

Structuur van het Dorpsplatform.

Het Dorpsplatform bestond per 31 december 2006 uit::

het Dagelijks Bestuur.

Dit is belast metde dagelijkse gang van zaken, waaronder interne contacten (o.a. werkgroepen) en
externe contacten. In het verslagjaar werd de heer Ruud Sneller bereid gevonden zitting te nemen in het
Dagelijks Bestuur. en de verantwoordelijkheid voor de PR op zich te nemen. De samenstelling
is thans:

 • Ed Janson, voorzitter;
 • Sjors van Egmond, penningmeester;
 • Teuny van Wijngaarden, secretaris;
 • Ruud Sneller, PR verantwoordelijke.

het Algemeen Bestuur:

dit wordt gevormd door de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters van de werkgroepen t.w.:

 • Aad van Dijk, werkgroep Verkeer,
 • Ko Klein, werkgroep Leefbaarheid,
 • Sjarita Soeknandan, werkgroep Zorg en Welzijn,
 • Gerrit van Woudenberg, werkgroep Ruimte.

De Werkgroepen:

een belangrijk deel van de werkzaamheden werd verricht door 4 werkgroepen t.w.:

Leefbaarheid

bestaande uit 5 leden;

 • Ruimte bestaande uit 6 leden;
 • Verkeer uit bestaande uit 6 leden;
 • Zorg en Welzijn bestaande uit 8 leden.

Het Dorpsoverleg:

hierin zijn vertegenwoordigd:

 • bewoners van Harmelen;
 • in het dorp werkzame organisaties;
 • de gemeente Woerden door de wijkwethouder Burgemeester
 • Hans Schmidt met ambtelijke ondersteuning;
 • de wijkagent;-
 • het Algemeen Bestuur;
 • de werkgroepleden.

Werkzaamheden

Dagelijks Bestuur:

 • 2 leden maakten deel uit van de Klankbordgroep Juridische Status Wijk en Dorpsplatforms. Op 20 november 2006
  vond ondertekening plaats van de oprichtingsakte “Stichting Dorpsplatform Harmelen.”.;
 • overleg en contact met de webmaster van de site van het platform www.Harmelen.nu;
 • contacten met de gemeente;
 • bijeenkomst over Veilig Wonen;
 • contacten met voorzitters/leden werkgroepen;
 • contacten met bewoners m.b.t. actuele problemen in het dorp;
 • bundeling zienswijze inwoners m.b.t. BRAVO en verzending hiervan naar de gemeente;
 • voorbereiding vergadering Algemeen Bestuur;
 • voorbereiding Dorpsoverleg
 • PR;

Algemeen Bestuur:

het Algemeen Bestuur vergaderde 6 maal. Aan de orde kwam:

 • bestuurlijke organisatie;
 • voorbereiding en evaluatie dorpsoverleg;
 • verslagen werkzaamheden werkgroepen;
 • actiepunten;
 • positie platform/gemeente;
 • financiën;
 • en PR;
 • verwerving status Harmelen beschermd dorpsgezicht;
 • Wijkschouw;
 • ontwikkeling wijkvisie
 • contacten met organisaties als Landschapsberaad en “de Groene Buffer” n.a.v. de
  Structuurvisie van de N.V.Utrecht en het plan voor de aanleg van de A2,5;

Dorpsoverleg.:

14 februari in H2O:

in deze 2e bijeenkomst van het dorpsoverleg waren aanwezig het Algemeen bestuur en de werkgroepleden van het Dorpsplatform, namens de gemeente de wijkwethouder de heer W.Groeneweg en een ambtelijke afvaardiging van 4 personen, vertegenwoordigers van raadsfracties en het statenlid mevrouw Loes Dekkers. Tevens aanwezig ± 50 dorpsbewoners.

Aan de orde kwam onder andere: de juridische status van het platform, veiligheid in Harmelen, de wenselijkheid status Beschermd
Dorpsgezicht voor Harmelen, wisselwerking gemeente/platform, de Structuurvisie van de N.V.Utrecht.

23 mei in H2O:

de 3e bijeenkomst van het dorpsoverleg werd, naast de leden van het Algemeen Bestuur, de werkgroepleden, de afvaardiging van de gemeente en een aantal raadsleden, bijgewoond door ± 35 dorpsbewoners. Bezorgdheid werd geuit over de Strctuurvisie van de N.V.Utrecht.
De voorzitters van de werkgroepen deden verslag van de activiteiten. Het belangrijkste item voor deze avond was de presentatie door de politie over de criminaliteit en vandalisme in Harmelen. Afscheid werd genomen van de wijkwethouder de heer Wim Groeneweg…

17 oktober in

“Restaurant “’t Wapen van Harmelen: ook deze avond waren, aanwezig het bestuur en de werkgroepleden van het Dorpsplatform, enkele afgevaardigden van raadsfracties en ± 35 dorpsbewoners.. De politie werd vertegenwoordigd door mevrouw N.Hachria. De gemeente was ambtelijk afgevaardigd door 3 personen. Tevens was aanwezig de nieuwe Wijkwethouder, Burgemeester Hans Schmidt.

Nadat de gebruikelijk agenda was afgehandeld gaf Burgemeester Schmidt antwoord op de vragen over het standpunt van de gemeente
Woerden t.a.v. de Structuurvisie N.V.Utrecht  en de aanleg van de snelweg A2,5.

De antwoorden hierop waren kort samengevat:

 • de gemeente staat op het standpunt dat niet gebouwd gaat worden buiten de rode
  contouren;
 • je gaat niet zomaar een snelweg aanlegen dwars door het Groene Hart..

Beschermd
Dorpsgezicht:

Gezien de ligging van Harmelen aan de rand van het Groene Hart werd wenselijk geacht om voor het dorp de status van Beschermd Dorpsgezicht aan te vragen. Toen bleek dat deze wens ook al geruime tijd aanwezig was bij de SHHV Projectgroep Harmelen is een werkgroep samengesteld bestaande uit twee leden uit het dorpsplatform en twee leden en een adviseur van de projectgroep.
Voortvarend is gewerkt aan het tot stand komen van de notitie “Het buitengebied van Harmelen beschermd dorpsgezichtt”. Reeds in oktober 2006 kon deze notitie worden aangeboden aan het college. In de raadsvergadering van 14 december 2006 werd nagenoeg unaniem besloten dit verzoek in te dienen bij het RACM..

Werkgroepen:

De werkgroepen hebben kennisgenomen van de inhoud van rapporten en nota’s voor zover die relevant waren voor Harmelen. Hierover
belegde bijeenkomsten werden bezocht.

Leefbaarheid:

De werkgroep Leefbaarheid kwam in het verslagjaar zes maal bijeen.

Belangrijkste punten van bespreking waren:

Zwerfvuil

Door middel van een oproep in de h.a.h.-bladen en in de bijeenkomst van het dorpsoverleg is een beroep gedaan op de inwoners om de strijd aan te binden tegen het zwerfvuil. Nadat dit geen resultaat had opgeleverd is besloten daadwerkelijk het probleem aan te pakken. Om te beginnen bij het pakeerterrein nabij de Golff. waar het probleem bijzonder groot is. Medewerking werd toegezegd door de directeur van de
supermarkt. Het verzoek aan de gemeente om een kliko in houder te plaatsen werd ambtelijk afgewezen.

Bomen:

Over het rooien van een aantal bomen is overleg gevoerd met de gemeente. waarbij standpunten werden uitgewisseld

Het voornemen om 60 populieren langs de Breudijk te verwijderen en te vervangen door 28 essen te planten was voor de werkgroep aanleiding om de situatie ter plaatse met een medewerker van de gemeente te bezien. Voorgesteld is om de problematiek van de
boomwortels op te lossen door het ophogen van het fietspad. Toegezegde nadere informatie is nog niet ontvangen..

BRAVO:

De leefbaarheids- en milieuaspecten van de plannen zijn door de werkgroep besproken en opgenomen in de reacties naar gemeente en provincie.

Jongeren:

Als er sprake was van overlast werd dit besproken met de burgemeester en politie.

Het voornemen om het trapveldje langs de Noordergaard in te richten als ontmoetingsplaats voor jongeren was aandachtspunt voor de
werkgroep. Hierover is contact opgenomen met de gemeente en zijn de omwonenden betrokken bij de plannen.

H2O:

Exploitatie van het gebouw is in handen van Optiesport.. Het zwemrooster voor het seizoen 2006/2007 laat zien dat er geen ruimte meer is
voor recreatief zwemmen. Ook is het gebouw niet meer beschikbaar voor vergaderruimte en verenigingen. Aan de gemeente is inzage gevraagd van de overeenkomst met de exploitant.

Ruimte:

Door de werkgroep is kennisgenomen van nota’s die betrekking hebben op de ruimtelijke invulling van Harmelen

In deze Bespreekpunten waren:

Woningbouw HI-terrein:

Het platform is in september geïnformeerd over de gemeentelijke plannen voor deze locatie. Aangezien de randvoorwaarden waren vastgesteld en de invulling nagenoeg vaststond is besloten de plannen voor kennisgeving aan te nemen.

Beschermd Dorpsgezicht

Eén lid van de werkgroep heeft medewerking verleend aan het realiseren van de nota “Het buitengebied van Harmelen Beschermd
Dorpsgezicht” Dit was dan ook punt van bespreking in de werkgroep.

Ontwikkelingsvisie

N.V.Utrecht 2015 – 2030 en de plannen voor de aanleg A2,5

Van deze visie is kennisgenomen en besproken. Vastgesteld is dat de inwoners van Harmelen deze visie massaal afwijzen. De gemeente zal
duidelijk haar standpunt kenbaar dienen te maken.

Nieuwbouw Heremalerhof,

De werkgroep heeft zich op de hoogte gesteld van de nieuwbouw bij de Heremalerhof

Scholencomplex Mauritshof

Op het terrein van de huidige Notenbalk zal een nieuw complex verrijzen van 21 klaslokalen, dit en de financiële randvoorwaarden
staan vast.. Dit heeft grote ruimtelijke invloed, maar het heeft ook impact op het verkeer (halen en brengen van kinderen) De ontwikkelingen zullen worden gevolgd

Verkeer

De werkgroep verkeer kwam in het verslagjaar 4 maal bijeen. De belangrijke bespreekpunten waren:

BRAVO:

Nadat door provincie en gemeente de plannen zijn gepresenteerd in een bijeenkomst die massaal door de inwoners van Harmelen werd
bezocht zijn de heren Beving (gemeente)  en Van Ginkel (provincie) door de werkgroep uitgenodigd om op 13 april
het platform te informeren. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn knelpunten gesignaleerd. die aan gemeente en
provincie kenbaar zijn gemaakt. De BRAVO was een permanent aandachtspunt van de werkgroep.

Voetpaden:

Op diverse plaatsen in het dorp is de situatie onveilig voor de voetgangers door het ontbreken van voetpaden. De werkgroep heeft in kaart gebracht waar deze situatie zich voordoet. Ten aanzien van de Willem de Zwijgerlaan is door de gemeente toegezegd te bezien of hiervoor financiële middelen beschikbaar zijn.

Harmelerwaard

De ontsluiting van dit gebied is al een tientallen jaren slepend probleem. Ook in het verslagjaar was dit een punt van aandacht. Tijdens de inspraakavond op17 oktober bleken er bezwaren te zijn tegen de gemeentelijke plannen .

Zorg en Welzijn

Door de werkgroep werd vier maal vergaderd

Thema-avond.

Op 10 oktober werd er in de Heremalerhof een avond georganiseerd. Het thema voor deze avond, die door ongeveer 100 inwoners werd
bezocht, was “Is Harmelen voorbereid op de toekomst” Na informatie over wonen en welzijn vond een geanimeerde discussie plaats.

Voor de werkgroep werd het duidelijk waar de knelpunten liggen op het gebied van wonen en zorg en welzijn. Men kan hiermee aan het
werk.

WMO

De werkgroep Zorg participeert in de Klankbordgroep WMO. Belangrijk aandachtspunt is de realisering van een laagdrempelig loket.

Jongeren

Er was aandacht voor het jongerenbeleid.

Wijkschouw

Zaterdag 26 juni werd voor het eerst in Harmelen de wijkschouw gehouden. In aanwezigheid van Burgemeester Schmidt,
ambtelijke afvaardiging, bestuurs- en werkgroepleden, enkele raadsleden en de pers werd een wandeling gemaakt
door het zuid-oosten van Harmelen. De aandacht werd gevestigd op het onderhoud van groen, trottoirs etc. Het eerste en belangrijkste knelpunt dat werd genoemd was de aloude de problematiek van de Harmelerwaard. Burgemeester Hans
Schmidt gaf aan de situatie te zullen bespreken met de oostelijke buur van Woerden, de gemeente Utrecht.

Het bestuur

Teuny van Wijngaarden – secretaris.