Jaarverslag 2007

Secretariaat:
Teuny van Wijngaarden
Dorpsstraat 229
3481 EG Harmelen
Telefoon 0348 441956
E-mail: teunyvanwijngaarden@hetnet.nl

Inhoud:

 • Voorwoord pagina 3
 • Doel pagina 4
 • Structuur van het Dorpsplatform pagina 4
 • Werkzaamheden
  • Dagelijks Bestuur pagina 5
  • Algemeen Bestuur pagina 5
 • Dorpsoverleg pagina 5
 • Beschermd Dorpsgezicht pagina 6
 • Werkgroepen:
  • Leefbaarheid pagina 6
  • Verkeer en Ruimte pagina 7
  • Zorg en Welzijn pagina 7
 • Wijkschouw pagina 7

Voorwoord

Het jaar 2007 was voor de Stichting Dorpsplatform Harmelen een jaar waarin veel gebeurde. Naast de drie vergaderingen van het Dorpsoverleg werden twee goed bezochte thema-avonden belegd. Ook de vergaderingen van het Dorpsoverleg gingen overigens vergezeld van een thema, waardoor de belangstelling steeds flink was. Zo kwamen achtereenvolgens de criminaliteit in Harmelen, de mogelijke ontwikkeling van grootschalige woningbouw in het Groene Hart, Wonen voor 55-plussers in Harmelen, de stand van zaken rond het BRAVO-projekt ( het stelsel van randwegen) en de komst van een nieuw bestemmingsplan voor Harmelen aan bod. Zoals gezegd werden alle bijeenkomsten goed bezocht.
In december heeft het dagelijks bestuur alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer alsmede de ministers van Onderwijs en Cultuur, van VROM en van Landbouw per brief verzocht voorrang te geven aan de behandeling van het verzoek dat in 2006 is gedaan om het buitengebied van Harmelen aan te wijzen als Beschermd Dorpsgezicht.
Tenminste twee maal per jaar vindt overleg plaats met alle voorzitters van de wijk- en dorpsplatforms in Woerden, onder leiding van wethouder Wim Groeneweg. In 2007 is tevens door de gemeente, in dit voorzittersoverleg, de aanzet gegeven tot een geheel herziend beleid ten aanzien van het wijk- en dorpsgericht werken. In het nieuwe verslagjaar 2008 krijgt deze nieuwe opzet, die voor Harmelen veel mogelijkheden biedt, zijn beslag.
In tegenstelling tot de meeste van de wijk- en dorpsplatform in de gemeente Woerden, maakt het Dorpsplatform Harmelen in het geheel geen gebruik van betaalde krachten. Alle werk wordt door vrijwilligers, veelal via deelname aan de diverse werkgroepen, gedaan.
Wij willen hen allen hartelijk danken voor hun inzet.
Het bestuur van het Dorpsplatform realiseert zich dat veel van wat werd bereikt in 2007 te danken is aan de goede verstandhouding met de “dorpswethouder”, burgemeester Hans Schmidt, en met de ambtenaren die bij het gemeentelijk overleg zijn betrokken. Waarbij overleg met elkaar, onderbouwing van argumenten en begrip proberen op te brengen voor de argumenten van de ander, de beste vruchten afwerpen.
Ook alle betrokken ambtenaren zeggen wij graag dank voor hun inbreng in 2007.

Ed Janson
Voorzitter Dorpsplatform Harmelen

 

Doel

De Stichting Dorpsplatform Harmelen heeft tot doel het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in Harmelen, postcode 3481.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het bevorderen van goede communicatie tussen gemeentebestuur, de bij Harmelen betrokken gemeentelijke diensten, maatschappelijke organisaties en de bewoners van Harmelen;
b. het vergroten van de betrokkenheid bij de inrichting en het beheer van de dorpskern en de invloed daarop door de bewoners onder, meer door middel van werkgroepen;
c. het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente;
d. het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, gemeentebestuur en gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties;
e. het stimuleren van een snelle en integrale aanpak van knelpunten door afstemming en samenwerking;
f. het organiseren van activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in Harmelen.

Structuur van het Dorpsplatform.

Het Dorpsplatform bestond per 31 december 2007 uit:

 • het Dagelijks Bestuur. Dit is belast met de dagelijkse gang van zaken, waaronder interne contacten (o.a. werkgroepen) en externe contacten. samenstelling:
  • Ed Janson, voorzitter;
  • Sjors van Egmond, penningmeester;
  • Teuny van Wijngaarden, secretaris;
  • Ruud Sneller, PR verantwoordelijke.
 • het Algemeen Bestuur: dit wordt gevormd door de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters van de werkgroepen t.w.:
  • Aad van Dijk, werkgroep Verkeer en Ruimte;
  • Ko Klein, werkgroep Leefbaarheid,
  • Sjarita Soeknandan, werkgroep Zorg en Welzijn,
 • de Werkgroepen: een belangrijk deel van de werkzaamheden werd verricht door 3 werkgroepen t.w.:
  • Leefbaarheid bestaande uit 5 leden;
  • Verkeer en Ruimte bestaande uit 9 leden;
  • Zorg en Welzijn bestaande uit 7 leden,
 • het Dorpsoverleg: hierin zijn vertegenwoordigd
  • bewoners van Harmelen;
  • in het dorp werkzame organisaties;
  • de gemeente Woerden door de wijkwethouder Burgemeester Mr. H. Schmidt met ambtelijke ondersteuning;
  • de wijkagent;
  • het Algemeen Bestuur;
  • de werkgroepleden.

Werkzaamheden

Dagelijks Bestuur:

 • overleg en contact met de webmaster van de site van het platform www.Harmelen.nu. Nadat er eind april een storing optrad was de website geruime tijd niet meer actueel. De webmaster legde zijn functie neer en er werden initiatieven genomen om een nieuwe start te maken;
 • contacten met de gemeente;
 • veel tijd en aandacht is geschonken aan het Laaglandadvies “Evaluatie van het Wijkbeheer in Woerden” en de beleidsnotitie “Wijk en Dorpsgericht werken in de gemeente Woerden”. Standpunten hierover zijn mondeling en schriftelijk kenbaar gemaakt;
 • contacten met voorzitters/leden van de werkgroepen;
 • contacten met bewoners m.b.t. actuele problemen in het dorp;
 • contacten onderhouden met de RACM, Ministeries en de Tweede Kamer met betrekking tot de aanvraag voor de status van het beschermd dorpsgezicht voor het buitengebied van Harmelen;
 • voorbereiding vergadering Algemeen Bestuur;
 • voorbereiding Dorpsoverleg;
 • public relations

Algemeen Bestuur:

het Algemeen Bestuur vergaderde 3 maal.
Punten van aandacht waren:

 • bestuurlijke organisatie;
 • voorbereiding en evaluatie dorpsoverleg;
 • verslagen werkzaamheden werkgroepen;
 • actiepunten;
 • positie platform/gemeente;
 • financiën;
 • website en PR;
 • verwerving status Harmelen beschermd dorpsgezicht;
 • Wijkschouw;
 • ontwikkeling wijkvisie.

In het Stadhuis was, er voorafgaand aan het dorpsoverleg, 3 maal overleg met de Wijkwethouder, Burgemeester Schmidt met ambtelijke ondersteuning. Hier werden de door de werkgroepen aangegeven knelpunten besproken.

Dorpsoverleg

In alle bijeenkomsten werd door de voorzitters van de werkgroepen verslag gedaan van de aandachtspunten en activiteiten van de achterliggende periode. Daarnaast werd over een actueel onderwerp informatie verstrekt en was er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.
Dorpsoverleg werd gehouden op:
15 februari 2007 in Restaurant “Het Wapen van Harmelen”: in deze 5e vergadering waren aanwezig: Wethouder Annet.v.d.Woude, Marit Kroese (ambtenaar), bestuurs- en werkgroepleden en ± 85 belangstellenden. Belangrijk agendapunt was de problematiek m.b.t. de ontmoetings- en speelplek voor jongeren in Harmelen Noord. Na de pauze werd er door de politieagenten Jaap Dubbelaar en Maarten van Oort een presentatie verzorgd over de criminaliteit in Harmelen;
27 februari 2007 in H2O. deze avond werd georganiseerd in samenwerking met Stichting “De Groene Buffer” en had als thema “Het Groene Hart”. Aanwezig waren de besturen van de Groene Buffer, het Dorpsplatform, de Wijkwethouder Burgemeester H. Schmidt, vertegenwoordigers van de gemeentelijke politieke partijen en de deelnemers aan de forumdiscussie t.w. afgevaardigden van de in de Provinciale Staten van Utrecht vertegenwoordigde politieke partijen en ± 110 belangstellenden. Na een impressie over het “Groene Hart” gingen de Statenleden met elkaar in debat waaruit ten slotte de conclusie kon worden getrokken dat partijen het er over eens waren dat er in het Groene Hart geen plaats is voor grootschalige woningbouw.
17 april 2007 in het Kerkelijk centrum “De Open Poort”: deze avond, die werd georganiseerd door de Werkgroep Zorg en Welzijn, was een vervolg op de thema-avond van 10 oktober 2006 en had als thema “Wonen voor 55 plussers”. Aanwezig waren ± 50 personen. Wethouder Haak opende de avond met een inleiding over voor ouderen actuele zaken. Er was aandacht voor het wonen tot aan de grens van het intramuraal wonen.
24 mei 2007 in H2O aan de Uithof: in deze 6e algemene vergadering waren ± 40 belangstellende inwoners aanwezig. Door de heren B.Beving en S. van Hoven, resp. verkeerskundig beleidsmedewerker en projectleider bij de gemeente, werd informatie verstrekt over de stand van zaken m.b.t. de BRAVO. De jaarverslagen werden besproken en vastgesteld.
29 oktober 2007 in “Het Wapen van Harmelen” aanwezig de heren J.Zwanenveld en L.Lendeman, resp. hoofd en beleidsmedewerker van de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente, ± 90 belangstellende inwoners van Harmelen. Vertegenwoordigers van de gemeenteraad en bestuurs- en werkgroepleden van het Dorpsplatform. De beide heren van de gemeente vertelden over het hoe en waarom van een nieuw bestemmingsplan en op welk moment burgers kunnen reageren.
Over het agendapunt “Visie 2023” kon weinig concreets worden gemeld.

Het Buitengebied van Harmelen Beschermd Dorpsgezicht:

Door de voorzitter, de heer Ed Janson, zijn contacten onderhouden met de RACM om de status van Beschermd Dorpsgezicht voor het buitengebied van Harmelen te bespoedigen. Gezien de bedreiging van het gebied door woningbouwplannen c.q. bedrijventerreinen is de aanvraag onder aandacht gebracht van de relevante Ministeries en de fracties van de Tweede-Kamer.

Werkgroepen:

In het verslagjaar zijn de werkgroepen Verkeer en Ruimte samengevoegd. De heer Aad van Dijk is voorzitter van de Werkgroep Verkeer en Ruimte.

Werkgroep Leefbaarheid:

Een lid van de werkgroep maakte deel uit van de Klankbordgroep Avontuur Natuur.
De bijeenkomst van de gemeente over Veiligheid is door 2 personen bijgewoond.
De werkgroep Leefbaarheid kwam in het verslagjaar 5 maal bijeen.
Belangrijkste punten van bespreking waren:
Zwerfvuil: dit is een permanent aandachtspunt van de werkgroep. In het verslagjaar werd het initiatief genomen om in samenwerking met de scholen en de gemeente een schoonmaakactie in het voorjaar van 2008 te organiseren.
Bomen:
het beleid van de gemeente t.a.v. het rooien van bomen werd kritisch gevolgd. Nu besloten is dat de populieren langs de Breudijk verwijderd zullen worden, is gevraagd om overleg over de nieuw te planten bomen. Ook is gevraagd om het behoud door herplaatsing van de essen langs de A12 die daar door werkzaamheden moeten worden gerooid.

Jongeren:

In het verslagjaar is er veel aandacht geschonken aan de jongeren ontmoetingsplaats langs de Noordergaard. Na overleg met de politie, omwonenden, jongeren en het Dorpsplatform zijn er afspraken gemaakt en is het veldje aangelegd.
De door de gemeente georganiseerde bijeenkomst met als thema “Jeugd en vrije tijd” is bijgewoond.
H2O:
Exploitatie van het gebouw is in handen van Optiesport en heeft de functie van sociaal cultureel centrum verloren. Ook is er geen gelegenheid meer tot recreatief zwemmen voor kinderen. Bij de gemeente is aangedrongen om hierin verbetering aan te brengen. Dit blijft punt van aandacht.

Werkgroep Verkeer en Ruimte:

De werkgroep vergaderde in het verslagjaar 3 maal.
Belangrijkste aandachtspunten waren:

 • het ontbreken van trottoirs op tal van plaatsen in Harmelen. Door de werkgroep is geïnventariseerd waar deze voorziening dringend noodzakelijk is. De gemeente heeft de problematiek onderkend en heeft een prioriteitenlijst samengesteld voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • bij de Wijkschouw werden een aantal knelpunten gesignaleerd. Bij het uitwerken van de oplossingen was de werkgroep betrokken;
 • de verkeersdruppels op de Gravenlaan;
 • de ontsluitingproblematiek van de Harmelerwaard;
 • ruimtelijke ontwikkelingen rond de bouwlocatie HI. Met name de parkeergelegenheid is onder de aandacht van de gemeente gebracht;
 • kruising van de randweg (6b) met Haanwijk;
 • de ontwikkelingen m.b.t. de BRAVO;

Werkgroep Zorg en Welzijn

Een lid van deze werkgroep maakt deel uit van de WMO-raad.
Het belangrijkste aandachtpunt was de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In vervolg op de thema-avond van 10 oktober 2006, waarin de vraag centraal stond: “Is Harmelen op de toekomst voorbereid”, werd er op 17 april een avond belegd over de diverse woonvormen voor ouderen. (wonen tot de grens van intramuraal wonen).
Het dorpsoverleg van 25 februari 2008, waarin de WMO ook centraal stond, werd voorbereid. Punt van zorg is het ontbreken van voorzieningen in Harmelen die van essentieel belang zijn voor een goede uitvoering van de WMO.

Wijkschouw

Zaterdag 17 juni 2007 werd voor de 2e maal de wijkschouw gehouden. Deze voerde langs diverse plaatsen in Harmelen-noord waar de aandacht werd gevestigd op verkeersonveilige situaties, ontsierend zwerfvuil, het omstreden nieuw aan te leggen trapveldje en de oude begraafplaats, die dringend aan een opknapbeurt toe is. De huidige en toekomstige verkeerssituatie bij de Hofbrug werd onder de loep genomen.

Harmelen, mei 2008,
Teuny van Wijngaarden – secretaris.