Jaarverslag 2008

Inhoud:

 • Voorwoord
 • Doel
 • Structuur van het Dorpsplatform
 • Werkzaamheden
  • Dagelijks Bestuur
  • Algemeen Bestuur
 • Dorpsoverleg
 • Werkgroepen:
  • Leefbaarheid
  • Verkeer en Ruimte
  • Zorg en Welzijn

Voorwoord

Zoals te doen gebruikelijk worden er door de Stichting Dorpsplatform Harmelen jaarlijks drie Algemene Vergaderingen (het Dorpsoverleg) gehouden. Alle bijeenkomsten kregen, zoals eveneens gebruikelijk, een thema mee. Op 25 februari was het thema de WMO, (de Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Op 26 mei was het unieke buitengebied van Harmelen, het z.g. copengebied, onderwerp van gesprek. Dit in verband met de bouwplannen voor woningen en een bedrijventerrein die ons buitengebied bedreigen. Tot slot werden wij op 27 oktober bijgepraat over de vorderingen van het randwegenstelsel, de BRAVO.
De vergaderingen van het dorpsoverleg worden steeds goed bezocht.
Tijdens deze algemene vergaderingen doen de voorzitters van de drie werkgroepen verslag van de activiteiten. Hieruit blijkt dat de leden van deze werkgroepen zich intensief bezighouden met wat er in Harmelen leeft.
Wij willen alle leden van de werkgroepen en de vrijwilligers danken voor hun inzet voor ons mooie dorp. De wijkwethouder Hans Schmidt, en de ambtenaren die zich speciaal met Harmelen bezig houden, willen wij danken voor de plezierige medewerking.

In het achter ons liggende jaar 2008 heeft de herziening van het beleid van de gemeente Woerden ten aanzien van het wijk- en dorpsgericht werken zijn beslag gekregen. Deze wijziging gaat in per 2009. Hierdoor kan het Dorpsplatform Harmelen met financiële middelen ondersteuning bieden aan activiteiten die ten goede komen aan ons dorp en de sociale samenhang en de instandhouding hiervan bevordert.
Tot slot willen wij iedereen nogmaals wijzen op de goed functionerende website van het Dorpsplatform Harmelen, www.harmelen.nu, waarop alles wat in de afgelopen jaren een rol heeft gespeeld is na te lezen.

Ed Janson
voorzitter.

 

Doel

De Stichting Dorpsplatform Harmelen heeft tot doel het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief goed woon- en leefklimaat in Harmelen, postcode 3481.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het bevorderen van goede communicatie tussen gemeentebestuur, de bij Harmelen betrokken gemeentelijke diensten, maatschappelijke organisaties en de bewoners van Harmelen;
b. het vergroten van de betrokkenheid bij de inrichting en het beheer van de dorpskern en de invloed daarop door de bewoners, onder meer, door middel van werkgroepen;
c. het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente;
d. het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners, gemeentebestuur en gemeentelijke diensten en maatschappelijke organisaties;
e. het stimuleren van een snelle en integrale aanpak van knelpunten door afstemming en samenwerking;
f. het organiseren van activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in Harmelen.

Structuur van het Dorpsplatform.

Het Dorpsplatform bestond per 31 december 2008 uit:

 • het Dagelijks Bestuur: dit is belast met de dagelijkse gang van zaken, waaronder interne contacten (o.a. werkgroepen) en externe contacten (o.a. de gemeente). Samenstelling:
  • Ed Janson, voorzitter;
  • Sjors van Egmond, penningmeester;
  • Teuny van Wijngaarden, secretaris;

De PR verantwoordelijke, Ruud Sneller, heeft in het verslagjaar bedankt. In deze vacature is nog niet voorzien.

 • het Algemeen Bestuur: dit wordt gevormd door de leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters van de werkgroepen t.w.:
  • Aad van Dijk, werkgroep Verkeer en Ruimte;
  • Ko Klein, werkgroep Leefbaarheid,
  • Pieter Battem, werkgroep Zorg en Welzijn.
   De heer Pieter Battem heeft het voorzitterschap overgenomen van Sjarita Soeknandan. Zij blijft deel uitmaken van de werkgroep Zorg en Welzijn.
 • de Werkgroepen: een belangrijk deel van de werkzaamheden werd verricht door 3 werkgroepen t.w.:
  • Leefbaarheid bestaande uit 4 leden;
  • Verkeer en Ruimte bestaande uit 7 leden;
  • Zorg en Welzijn bestaande uit 8 leden,
 • het Dorpsoverleg: hierin zijn vertegenwoordigd
  • bewoners van Harmelen;
  • in het dorp werkzame organisaties;
  • de gemeente Woerden door de wijkwethouder Burgemeester Mr. H. Schmidt met ambtelijke ondersteuning;
  • de wijkagent;
  • het Algemeen Bestuur;
  • de werkgroepleden.

Werkzaamheden

Dagelijks Bestuur:

 • het bijhouden en actualiseren van de website. Deze is in het verslagjaar gewijzigd met een nieuwe programmeertaal. Het beheer is hierdoor sterk vereenvoudigd en wordt door de voorzitter bijgehouden. Een webmaster is hierdoor overbodig;
 • contacten met de gemeente, w.o. het overleg met de Wijkwethouder, de heer Hans Schmidt en ambtelijke ondersteuning;
 • contacten met voorzitters/leden van de werkgroepen;
 • contacten met bewoners m.b.t. actuele problemen in het dorp;
 • contacten met de RACM, Ministeries en de Tweede Kamer met betrekking tot de aanvraag voor de status van het beschermd dorpsgezicht voor het buitengebied van Harmelen;
 • brief aan Rekenkamercommissie m.b.t. het ontbreken van voorzieningen en reserves en de post onvoorzien in de begroting van de gemeente;
 • voorbereiding vergadering Algemeen Bestuur;
 • voorbereiding Dorpsoverleg;
 • public relations

Algemeen Bestuur:

het Algemeen Bestuur vergaderde 3 maal. Onderling contact en overleg vonden veelvuldig plaats door middel van e-mails.
Punten van aandacht waren:

 • bestuurlijke organisatie;
 • voorbereiding en evaluatie dorpsoverleg;
 • verslagen werkzaamheden werkgroepen;
 • actiepunten;
 • realisatie dorps- gemeenschapshuis;
 • positie platform/gemeente;
 • financiën;
 • website en PR;
 • verwerving status Harmelen beschermd dorpsgezicht;
 • Wijkschouw;

In het Stadhuis was, er voorafgaand aan het dorpsoverleg, 3 maal overleg met de Wijkwethouder, Burgemeester Schmidt met ambtelijke ondersteuning. Hier werden de door de voorzitters van de werkgroepen in de AB vergaderingen aangegeven knelpunten besproken Weerkerend punt van gesprek en briefwisseling, was het ontbreken van een Dorpshuis. Voorgesteld is om het voormalig Raadhuis voor dit doel in gebruik te nemen. Ook de staat van onderhoud van de openbare ruimte kwam regelmatig aan de orde.

Dorpsoverleg

In alle bijeenkomsten werd door de voorzitters van de werkgroepen verslag gedaan van de aandachtspunten en activiteiten van de achterliggende periode en informatie verstrekt over de onderwerpen die aan de orde kwamen in het overleg met de gemeente. Tevens werd een actueel thema behandeld en was er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.
De bijeenkomsten werden gehouden in Restaurant “’t Wapen van Harmelen”.

25 februari 2008:

aanwezig ± 45 personen. Het thema voor deze avond was de Wet Maatschappelijk Ondersteuning die sinds 1 januari 2007 van kracht is. Mevrouw Marjan Haak, Wethouder Welzijn, gaf aan dat op grond van deze wet de gemeente verplicht is die voorzieningen te realiseren die de burgers in staat stelt zelfstandig te functioneren. De heer Ruyten, voorzitter van de WMO-raad vertelde over de taak en bevoegdheden van de Raad

26 mei 2008:

aanwezig ± 75 personen. Deze avond stond in het teken van de bedreiging, die nu uitgaat van de gemeente Woerden, voor het buitengebied. van Harmelen door woningbouw en een bedrijventerrein. De heer A. Haartsen, auteur van het door de gemeente Woerden uitgegeven boek “Het land van Woerden”, hield op uitnodiging van de Stichtingen Dorpsplatform Harmelen, de Groene Buffer en de SHHV- Projectgroep Harmelen, een lezing over het de historie van het unieke landschap van Woerden.
Na de pauze werd het huishoudelijk gedeelte behandeld, w.o. de jaarverslagen.

27 oktober 2008:

aanwezig de heren B. van Ginkel van de Provincie Utrecht en S. ten Hove (projectleider Bravo bij de gemeente Woerden), bestuurs- en werkgroepleden en ± 65 belangstellenden. Beide heren vertelden over de stand van zaken met betrekking tot de BRAVO. De plannen, voor 6C zijn rond maar democratische besluitvorming moet nog plaatsvinden.

Werkgroepen:

Leefbaarheid: de werkgroep bestond op 31 december 2008 uit 4 personen.
2 april 2008 werd in samenwerking met het Platform Duurzaam Woerden de leerlingen van basisscholen Horizon, Bavo en de Notenbalk en de gemeente een schoonmaakdag gehouden in de dorpskern. Het enthousiasme van de kinderen was groot en de actie een succes.
De werkgroep vergaderde 3 maal. Aandachtspunten waren:
Zwerfvuil: dit is een permanent aandachtspunt van de werkgroep;
Bomen: er is permanente aandacht om te voorkomen dat onnodig bomen worden gekapt en
het beleid van de gemeente t.a.v. het rooien van bomen werd kritisch gevolgd. Ook is gevraagd om grotere bomen te herplanten langs de A12
Bankjes: om (voor ouderen) een rustpunt te creëren is aan de gemeente gevraagd om bankjes te plaatsen nabij de winkels;
begraafplaats “’t Spijck”: herinrichting;
Jongeren: problematiek hangjongeren Groenendaal;
H2O: de wenselijkheid van vrij zwemmen voor de basisschooljeugd.

Verkeer en Ruimte:

De werkgroep vergaderde in het verslagjaar 2 maal. 7 personen maken deel uit van de werkgroep.
Belangrijkste aandachtspunten waren:

 • het ontbreken van trottoirs op enkele plaatsen en andere knelpunten. Terugkoppeling contacten Martin Nap en Rogier Kupers;
 • Utrechtsestraatweg die door de Provincie van verkeerde belijning was voorzien;
 • Trillingsoverlast Kerkweg: op verzoek van de gemeente heeft de werkgroep advies uitgebracht.
 • het ontbreken van een voet/fietspad langs de Groenendaal;
 • de ontsluitingproblematiek van de Harmelerwaard.
 • de ontwikkelingen m.b.t. de BRAVO en wegvak 6C;
 • de onderhoudstoestand van de wegen in het buitengebied. De bermen, belijning, verlichting en de noodzaak van het snoeien;
 • bewegwijzering van het glastuinbouwgebied.

Zorg en Welzijn:

De werkgroep bestaat uit 8 personen.
Het dorpsoverleg van 25 februari 2008, waarin de WMO centraal stond, werd voorbereid. O.l.v. de nieuwe voorzitter is er in het verslagjaar een doorstart gemaakt waarbij een aantal speerpunten is vastgesteld voor 2009 – 2010.

Wijkschouw

Zaterdag 5 juli werd de wijkschouw gehouden waaraan werd deelgenomen door: Burgemeester Hans Schmidt (wijkwethouder) met ambtelijke ondersteuning van Siebe Sneep, Cor Vendrig en Koen Westerink. Vertegenwoordigers van 4 politieke partijen, bestuurs- en werkgroepleden van het Dorpsplatform en een aantal dorpsbewoners. De schouw vond plaats in het zuidwesten van Harmelen en startte bij H2O waar ook de afsluiting plaats vond. Het verslag van de schouw is besproken in het reguliere overleg gemeente\Dorpsplatform.

Harmelen, mei 2009,
Teuny van Wijngaarden – secretaris.