Aanvang : 19.30 uur.  Locatie : Dorpshuis

Aanwezig: Jose van Engelen, voorzitter; Cees van Elteren, secretaris; Marc Verheyen, bestuurslid; Ineke Alsem, bestuurslid; Ko Klein, bestuurslid.

Afwezig: Paul Kwakkenbos, bestuurslid; met kennisgeving: Gerard Croiset, penningmeester; Jan Willem Gombert, bestuurslid; Marion Vonk,  contactambtenaar gemeente.

1. Opening en vaststelling agenda;
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda gemuteerd vast.
Jose heeft contact kunnen leggen met Paul Kwakkenbos. Een gesprek volgt.
2. Verslag/conclusies AB vergadering 25 oktober .
Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld;
• Cees zal bij de provincie nog informeren naar een contactpersoon voor Harmelen;
• Jose heeft een afspraak kunnen met vertegenwoordigers van de Groene Buffer;
• Het vergaderschema voor 2019 is definitief vastgesteld en wordt door de gemeente ook gecommuniceerd met de raad(sleden).
• De begroting van het DPH voor 2019 is door de gemeente ontvangen en zal worden getoetst aan de daarvoor geldende criteria. Aan de gemeente is een toelichting verstrekt over het begrip “bewonersinitiatief“.
3. Mededelingen/korte overlegpunten/ter info:
a. Led bord; door de gemeente wordt een besluitvormend integraal overleg georganiseerd in relatie tot de locatie;
b. het DPH ondersteunt het lokale initiatief van de Stichting Ruimte voor Spelen voor de realisering van het project “De Kalender”. De factuur wordt tegemoet gezien.
c. Met verontwaardiging wordt kennis genomen van het voornemen van de gemeente tot grootschalige bomenkap in Harmelen. Deze bomen schijnen de droogte van afgelopen zomer niet te hebben overleefd. Is het niet verstandiger om de komende zomer even af te wachten om definitief te kunnen beoordelen in hoeverre deze bomen al dan niet nog levensvatbaar zijn? Dat geldt uiteraard niet voor die wellicht tientallen bomen die een gevaar opleveren.
d. Marc en Jose vertegenwoordigen het DPH is het komend overleg op 19 november over de pilot gebiedsgericht werken.
e. Jose gaat namens het DPH mee met het aanstaande bezoek van Woerden aan de partnergemeente Steinhagen.
f. Ineke zal namens het DPH op 20 november aanschuiven bij het bezoek van het college aan het dorp Harmelen;
4. Afspraken rond geluidsinstallatie Dorpshuis;
Jose verwacht een initiatief van het Dorpshuis om te kunnen komen tot een de aanschaf van een adequate geluidsinstallatie. Het AB staat positief in de beoordeling daarvan. Zij gaat daarbij wel uit passende gebruiksvoorwaarden. Eveneens met betrekking tot de duurzame instandhouding daarvan.
5. Vaststelling Dorpsagenda:
Jose doet verslag van het jongste overleg hierover met de gemeente. Naar elkaar is uitgesproken dat de agenda in beginsel een hanteerbaar document is geworden. Het is nu aan gemeente en DHP om dit document te verworden tot een uitvoeringskader. Voorafgaand daaraan zal het DPH per thema in gesprek gaan met de gemeente over de realiteitswaarde van elk van de voornemens. Gemeente en DPH behouden een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Cees zal bij de gemeente aandringen op het zo snel mogelijk aanreiken van de verschillende gesprekspartners.
Een eenmaal vastgestelde agenda zal via een apart uit te geven Dorpskrant met de bewoners worden gecommuniceerd. Hiervoor is bij de gemeente nog een budget van € 1000,– beschikbaar. Marc en Ineke gaan in gesprek met Tom Berkhof.
Helder is in ieder geval dat de meer definitieve vaststelling van de agenda niet kan plaatsvinden staande het komende bewonersoverleg van 27 november.
6. Voorbereiding Dorpsoverleg 27 november 2019
Dit overleg zal in het teken staan van “vuurwerk”. Moet Harmelen/DPH al dan niet streven naar vuurwerkvrije zone’s. Jose zal zowel een voorstander als een tegenstander uitnodigen voor een presentatie. Nadien kan men met elkaar in discussie.
7. Volgende AB vergadering 11 december 2018 om 19.30 uur.
8. Rondvraag. Geen rondvragen dus de vergadering wordt gesloten met dank aan ieders inbreng,

Harmelen, 16 november 2018
Cees van Elteren.