Aanvang : 19.30 uur.  Locatie : Dorpshuis

Aanwezig: Jose van Engelen, voorzitter; Cees van Elteren, secretaris; Marc Verheyen, bestuurslid; Paul Kwakkenbos, bestuurslid; Ko Klein, bestuurslid.

Afwezig: Ineke Alsem, bestuurslid; Jan Willem Gombert, bestuurslid; Marion Vonk,

1. Opening en vaststelling agenda
a. Verwelkoming Marieke Suijs en over hoe wij nog meer jongeren kunnen rekruteren.
Marieke heeft zich nog niet gemeld; wordt doorgeschoven;
b. Jaarverslag 2018 VVN
Met waardering wordt kennisgenomen van het jaarverslag 2018;
2. Rondvraag
a. Het AB is ontvankelijk voor een ondersteuningsaanvraag van de Harmelen-Run;
b. In het kader van de uitvoering van de Dorpsagenda wordt omgezien naar een aanvulling op de skatebaan in de vorm van een bootcamp. Wellicht kan hierbij ook het gebied aan de andere zijde van de Reijerscopse Overgang worden betrokken. Paul zal de initiatiefneemster in verbinding brengen met Monique Verheyen.
c. Door de secretaris zal worden gekeken naar wisselende data voor AB vergaderingen. Niet alleen de dinsdagavond maar roulerend ook de maandag benutten.
d. Jose en Ko zullen in overleg treden over de te houden vuurwerk enquête;
3. Verslag/conclusies AB vergadering 8 januari jl.
Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld;
• Ko zal nog werk maken van de voucher-regeling “Beleef en Bewonder”;
• De uitnodiging van Progressief Woerden was bedoeld voor het Dorpshuis en niet voor het DorpsPlatform. Het DPH blijft waarnemer;
• De geluidsinstallatie voor het Dorpshuis wordt begin februari geïnstalleerd waarna de rekening betaalbaar zal worden gesteld.
• Kennis genomen wordt van de brief van de Stichting de Groene Buffer d.d. 27 december 2018 over het behoud van het dorpse- en groene karakter van Harmelen.
Het AB heeft al eerder aangegeven dit streven als uitgangspunt mee te nemen bij de uitvoering van de Dorpsagenda;
4. Mededelingen/korte overlegpunten/ter info:
a. Bouwen buiten de rode contour/herbevestiging standpunt AB en bewonersoverleg.
Staande de gemeenteraadsvergadering is door de wethouder opgemerkt dat rekening moet worden gehouden met de bouw van woningen buiten de rode contour. Het AB stelt nogmaals vast dat zij vasthoudt aan het volledig benutten van de vrije ruimten binnen die contour op basis van de pijlers van de woonvisie.
5. Presentatie gemeente op 19 februari 2019 schuifruimte bedrijventerrein Putkop;
Staande het komende Dorpsoverleg zal de gemeente zijn plannen presenteren ten aanzien van het bedrijventerrein de Putkop; Paul zal de uitnodigingsbrief van de gemeente op vragen opdat deze kan worden meegenomen op onze eigen site;
6. Dorpsagenda Harmelen
Jose en Marc hebben gesproken met Daan vd Broek en Anneke Boskma over de opzet van de Dorpskrant die speciaal is gewijd aan de Dorpsagenda. Afgesproken is onder meer om per thema een bewoner te interviewen. De themahouders worden verzocht nog deze week een kandidaat voor te dragen. De uiteindelijke conceptversie van de krant zal ter beoordeling worden voorgelegd aan Jose;
7. Budget/begroting 2019 versus rekening 2018;
Kennis genomen wordt van de reactie van Cees op de aanvullende vragen van de gemeente met betrekking tot onze subsidieaanvraag. De verwachting is dat de beschikking conform onze aanvraag is.
8. Overleg gemeente 07 februari 2019.
a. Rol en taakverdeling dorpsambtenaar/dorpsplatform;
Naast de dorpswethouder zal Cees tevens Tymon de Weger en Martien Brander uitnodigen.
b. Het verstrekken van hondenpoepzakjes;
c. Opening door dorpswehouder van de opschoondag 2019;
d. Voorbereiding Dorpsoverleg;
e. Aankondiging vuurwerk-enquête;
9. Agenda Dorpsoverleg 19 februari 2019
a. Aankondiging Dorpskrant over Dorpsagenda;
b. Aankondiging opschoondag 23 maart
c. Presentatie door gemeente over schuifruimte/uitbreiding De Putkop;
d. Presentatie door het Dorpshuis over actuele zaken;
10. Volgende AB vergadering 5 maart 2019 om 19.30 uur

Harmelen, 24 januari 2019

Cees van Elteren.