Aanwezig: José van Engelen (vz), Ineke Alsem, Jan-Willem Gombert, Foppe ten Hoor, Paul Kwakkenbos, Huib van Loo (opvolger Ko Klein)
Afwezig: Marc Verheyen (met kennisgeving)

1. Opening
José meldt dat Foppe vooralsnog de notulen zal verzorgen en (in overleg met haar) de agenda voor deze vergaderingen zal verzorgen en rondsturen. Aan de rondgestuurde agenda wordt toegevoegd onder 4, punt d, communicatie met werkgroepen. Jan Willem merkt op dat de aanvraag voor subsidie 2020 is ingestuurd.

José heeft een gesprek gehad met het bestuur van het Dorpshuis. Gemeld is dat de statuten zullen worden aangepast, waarbij onder meer het Dorpsplatform uit de Raad van Toezicht gaat. Ook wordt (opnieuw) naar de rol van de gemeente bij het Dorpshuis gekeken.

2. Notulen AB vergadering 10-10-2019
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Dit geldt ook voor de notulen van de vergadering van 29-08-2019

Het voorstel om te gaan werken met een actie- en besluitenlijst wordt omarmd. Aan eenieder is gevraagd de rondgestuurde lijst door te nemen en aan te vullen en deze naar Foppe te sturen. Deze zal er dan één lijst van maken. Op verzoek wordt hierin ook opgenomen de jaaragenda met de daaruit voortvloeiende en terugkerende acties. Dit nieuwe overzicht zal in het volgende overleg worden besproken en vastgelegd.

3. Evaluatie dorpsoverleg d.d. 16-10-2019
Vastgesteld moet worden dat het een teleurstellende bijeenkomst was. Er waren slechts een 20-tal aanwezigen en het programma was qua inhoud niet heel erg aansprekend. Jan Willem zal de komende periode met een werkgroep onderzoek doen naar wat er gedaan moet worden om het Dorpsplatform meer bekendheid te geven in het dorp. Deze werkgroep zal met aanbevelingen komen die in het Algemeen Bestuur besproken zullen worden.

4. Communicatie
a. A12
Naar aanleiding van de diverse communicatie (mail en krant) die er de afgelopen weken is geweest over dit onderwerp is er een stevige discussie over hoe leden van het Algemeen Bestuur zich als bestuurslid moeten opstellen als het om onderwerpen gaan waar het Algemeen Bestuur een gezamenlijk standpunt inneemt. Indien een bestuurslid een afwijkende mening heeft, dan zal hij of zij in een gesprek daarover duidelijk moeten maken in welke hoedanigheid hij of zij spreekt. Het staat Algemeen Bestuursleden vrij een eigen mening te hebben over bepaalde onderwerpen, maar daar waar het Algemeen Bestuur als Bestuur een standpunt inneemt, mag van de individuele leden worden gevraagd hierover niet publiekelijk een ander standpunt te verkondigen.  Een meerderheid binnen het Algemeen Bestuur onderschrijft dit.

b. Infozuil
Sinds kort staat de infozuil er. Marc heeft een mail rondgestuurd met de regels en richtlijnen die worden gevolg met betrekking tot het aanvragen van ruimte op deze infozuil. Marc is hiervoor de contactpersoon en zal, samen met de beheerder van de zuil, toezien op hetgeen er op geplaatst wordt. Foppe zal binnen Zooom (ZZP vereniging in Woerden) kijken of er iemand uit Harmelen is die grafisch ondersteuning zou kunnen/willen bieden. Die zou dat dan mogelijk ook kunnen doen voor het Dorpshuis waar het om het maken van flyers gaat.

Besloten wordt dat, overeenkomstig de door Marc verstrekte informatie, over drie maanden evaluatie zal plaatsvinden en dat dan, indien nodig, aanscherping zal plaatsvinden van de regels en richtlijnen. Ook zal aan Marc gevraagd worden elke vergadering een update te geven van hetgeen er aangevraagd wordt.

c. Communicatie met werkgroepen
Er is wat onrust/onvrede ontstaan binnen de werkgroep Leefbaarheid naar aanleiding van de communicatie over de brief aan de gemeente over de A12. Dit heeft ondermeer geleid tot het vertrek van wat vrijwilligers. Dat is zeer vervelend en zou niet nodig moeten zijn.
Besloten wordt op korte termijn een bijeenkomst te organiseren met de leden van de werkgroep Leefbaarheid, waarbij het gesprek aangegaan zal worden over wensen en verwachtingen. Overigens wordt vastgesteld dat alleen de werkgroep Leefbaarheid daadwerkelijk nog leden heeft.

5. Dorpsoverleg 26-11-2019
Vastgesteld wordt dat deze overleggen energieker en interactiever moeten worden, met een goed, wisselend en aantrekkelijke agenda, waardoor meer menen dit overleg zullen bezoeken. Nagedacht moet worden over hoe we dit vorm kunnen geven.
In ieder geval staan voor nu de volgende zaken op de agenda:

a. Voorbereiding met wethouder Bolderdijk op 14/11
Op 14/11 16.00 uur vindt een voorbereidingsgesprek plaats met Bolderdijk. Onderwerpen van gesprek zijn:
• Gevolgen bezuinigingen voor Harmelen, onder meer voor wat betreft onderhoud van wegen e.d.
• Toekomst wijkgericht werken
• Schuifruimte (mede afhankelijk van stand van zaken (zie 5.b)
Jan Willem en Paul zullen bij dit gesprek aanwezig zijn.

b. Schuifruimte
Jan Willem, Paul en Foppe hebben een bijeenkomst gehad met de projectleider schuifruimte. Deze had onder meer gemeld dat men begin november een centrale ruimte wil inrichten waar alle schuifruimtes gepresenteerd worden. Daar omheen zou een video vertoond moeten worden, waarin onder anderen ook het Dorpsplatform iets zou vertellen. Als dit inderdaad begin november gebeurt (Paul checkt bij de projectleider wat de huidige stand van zaken is), dan zal het onderwerp op de agenda voor 26 november gezet worden.

c. Fietspaden
Jan Willen zal nagaan wat de stand van zaken is met betrekking tot het fietspad tussen Woerden en Utrecht. Mocht de gemeente zover zijn, dan zal dit onderwerp op de agenda gezet kunnen worden.

6. Wat verder ter tafel komt
• Op 5 november, 12.00 uur, wordt er een netwerklunch voor professionals en vrijwilligers die een positie hebben in het Harmelense netwerk georganiseerd. Foppe zal hier namens het Dorpsplatform naar toe gaan
• Op 7 november, 11.00 uur, wordt er een video opgenomen ten behoeve van de presentatie schuifruimte. Omdat José niet kan, zal Jan Willem hier naar toe gaan.
• Op 13 november vindt er, mede op initiatief van het Dorpsplatform, in het Dorpshuis een bijeenkomst plaats over Dementie. Ineke zal daarbij aanwezig zijn

7. Sluiting