Notulen Werkgroep Leefbaarheid, Dorpshuis

Aanwezig: Ko Kleijn (Vz), Marjan van Wijk, Huib van Loo, Annette Kooijman (not),
Afwezig: Renee Spigt, Alexander Kleijne

1. Opening en mededelingen
Eenieder wordt welkom geheten

2. Vorig verslag (06-06-‘18)
Tekstueel en inhoudelijk: nr 4: ‘De VVN heeft bezwaar gemaakt tegen de verkeersituatie op de Dorpsstraat ter hoogte van de EMTE.’.veranderen in: ‘De VVN heeft bewaar gemaakt tegen de verkeersituatie op de gehele Dorpsstraat. De inrichting voldoet niet aan een 30 km inrichting.’
N.a.v.:
– Dugout behoeft geen verdere actie. Het is momenteel rustig.

3. Overige vergaderingen / acties
26-06-’18: Dorpsoverleg
Haanwijk is uitgebreid in de discussies naar voren gekomen.

31-07-’18: AB
Jongeren op plein voor Dorpshuis. Regie is tussen betrokken partijen (jongerenwerker, politie, boa’s, gemeente) met de jongeren en omwonenden is nog onduidelijk. Dugout Noordergaard is de dugout die reeds in Harmelen was Koningspark). Alleen verplaatst.

16-08-’18: Overleg met gemeente
Voorbereiding avond over dorpsagenda 25 september en meeliften met duurzaamheidsmaand oktober waren de belangrijkste onderwerpen.

4. Geluid / milieu; Motoren op de rondweg rijden hier veel te hard; graag snelheidsmetingen verrichten / handhaven

5. Mauritshof; De gemeente heeft gereageerd. Bomen zijn gesnoeid etc. Als gemeente klaar is dan opnieuw beoordelen.

6. Hondenbeleid; Tot stilstand gekomen. Hondenuitlaat terreinen zijn deels aangelegd. In najaar komt mogelijk weer geld vrij.

7. Opschoonacties; Op 15 september was keep it clean day. De werkgroep wil hier in 2019 ook aan meedoen. Mogelijk kunnen de scholen meehelpen! Hopelijk kan de gemeente dan ook van de partij zijn.

8. Warmteplannen gemeente Woerden; Het is onduidelijk wat de gemeente van plan is. 10 oktober afwachten. Dan wordt er een avond in het dorpshuis gehouden over het thema duurzaamheid.

9. Wvttk / Rondvraag
De verkeersituatie bij Bloem (hoek Uitweg-Kalverstraat) is onoverzichtelijk. Vanwege de pinautomaat staan vaak auto’s op de hoek.

10. Volgende vergaderingen
– 31-10-’18: Overleg schoonmakers stadswerf (Jos de Graaf, Alexander en Ko)
– 08-11-‘18: Overleg met gemeente
– 27-11-‘18: Dorpsoverleg (allen)

Volgende vergadering van de werkgroep: woensdagavond 21 November om 20.00 uur in het Dorpshuis.

Voor meer informatie: leefbaar@harmelen.nu