Notulen Werkgroep Leefbaarheid, Dorpshuis

Aanwezig: Katrien Kouwenberg en Olav Lamme (omgevingsdienst), Marjan van Wijk, Peter Bartels, Jan Berings, Ko Kleijn (not)
Afwezig: Huib van Loo, Annette Kooijman (beide m.k.)

1. Opening en mededelingen
Eenieder wordt welkom geheten, er volgt een voorstelrondje.
Katrien is beleidsmedewerker en werkt parttime voor zowel de provincie, als Woerden en Oudewater.
Olav is specialist geluid en luchtkwaliteit.

2. Aanleiding vergadering
Uit de Dorpsenquête is gebleken dat veel bewoners zich storen aan de hoeveelheid verkeerslawaai en zich zorgen maken over milieuvervuiling. De werkgroep wil graag brainstormen over de verlaagde geluidsnorm volgens het RIVM van 53 dB voor wegverkeer en de problemen met fijnstof. Ook het vliegverkeer draagt bij aan een en ander. Indien de plannen om de stad Utrecht met nog eens ruim 100.000 inwoners uit te breiden doorgaan zullen de problemen voor het milieu in Harmelen zeker nog flink toenemen.  De werkgroep wil weten welke wegen bewandeld moeten worden om de situatie te verbeteren.

3. Geluid
De wet geluidhinder stamt uit 1970, maar geldt alleen voor nieuwe situaties. Mogelijk zijn in Hofwijk west bij een aantal woningen, waar de geluidsnorm overschreden werd, aanpassingen verricht. In de nieuwe wet, waarin een geluidsnorm van 53 dB wordt genoemd, wordt uitgegaan van z.g. geluidsproductieplafonds. Harmelen ligt volgens Olav 0,5 dB onder dit plafond. Dit is bepaald in de laatste meting, die gedaan is in 2015.
Na deze meting is in april 2016 de snelheidsverhoging van 100 naar 130 km/u ingegaan.
De genoemde 53 dB is de advieswaarde van de Wereld Gezondheid Organisatie.
Olav meldt dat in Stichtse Vecht en Zeist momenteel metingen worden uitgevoerd. Hier zitten de metingen onder de norm. Voor het vliegtuiglawaai blijkt alleen een stukje van Zegveld binnen de geluidscontour te vallen. Katrien zit wel bij het overleg met Schiphol, maar niet als betalend lid.
De werkgroep benadrukt dat het vooral de combinatie van wegverkeer en vliegtuigen is die geluidshinder oplevert. Voor het vliegverkeer zijn het vooral helikopters en kleine vliegtuigjes die de meeste geluidsoverlast geven. De grote vliegtuigen komen op sommige dagen in grote aantallen over.
Op de randweg wordt vaak door auto’s en vooral motoren in het weekend vol gas gegeven. Hier zou de snelheid gecontroleerd moeten worden.

4. Luchtkwaliteit
De bovengrens is 40 ug/m3 voor fijnstof, maar een goed niveau is 20 mg/m3. Nergens in Nederland wordt 40 ug/m3 gemeten.
Olaf meldt dat de hoeveelheid fijnstof van de A12 goed te berekenen is.
Het stikstofdioxide is nergens te hoog in Nederland. De grenswaarde is volgens de Europese norm een jaargemiddelde van 40 ug/m3.
Er bestaat een app “mijn luchtkwaliteit” (te vinden in ITunes of Appstore), die is ontwikkeld door de GGD en vertelt hoe de luchtkwaliteit bij jou in de buurt is. De GGD heeft ook een “Handboek Gezonde Leefomgeving”.

5. Wat kunnen we?
Er zijn ideeën zat binnen de werkgroep, zoals: stiller asfalt, voorzieningen aan de vangrail, beplanting, golven in het terrein aanbrengen, lagere snelheid op de A12. Het plaatsen van meet- en snuffelpalen kan veel duidelijkheid verschaffen. Dit kan het DPF zelf laten doen, maar dit is kostbaar.
In 2020 is een vernieuwing van asfalt voor de A12 voorzien. Het is niet gezegd dat stil asfalt, zoals op de Leidsestraatweg toegepast, ook voor de A12 toepasbaar is.
In 2021 komt er een nieuwe omgevingswet. Wat dit gaat opleveren is nog niet bekend, maar de vrees bestaat dat de normen aangepast gaan worden aan de realiteit.
De meest kans om overheden wakker te schudden lijkt, gezien de actualiteit, te wijzen op de CO2- belasting. Marjan neemt contact op met Urgenda.
Het meest haalbaar en het goedkoopst is het terugbrengen van de max. snelheid op de A12. Dit zal de politiek op moeten pakken.
Het aanleggen van bomen en beplanting zal waarschijnlijk vallen onder Staatsbosbeheer. Jan Berings trekt dit na. Wat staat er in het bestemmingsplan?
Peter bekijkt wat zijn contacten met Schiphol kunnen betekenen.
Ko neemt contact op met Movares over de vangrailvoorzieningen, er schijnt een proefproject aan de vangrailconstructie te lopen in Soesterberg. Dit zou tot -9 dB op te kunnen leveren. In maart 2019 worden de resultaten van de proefopstelling bekend en volgt er een besluit.
Ko onderzoekt hoe RWS het beste benaderd kan worden om de maximum snelheid aan te kaarten.
Katrien gaat onze problemen bespreken met de verkeersafdeling. De ideeën voor beplanting, bestemmingsplan, omgevingswet en mogelijke voorzieningen aan de vangrail zullen hierin meegenomen worden.
Er bestaat geen Milieuraad Woerden.
Een volgende bijeenkomst is niet gepland, maar we weten elkaar te bereiken.

Voor meer informatie: leefbaar@harmelen.nu