Notulen Werkgroep Leefbaarheid, Dorpshuis

Aanwezig: Marjan van Wijk, Huib van Loo, Annette Kooijman, Peter Bartels, Jan Berings, Ko Kleijn (Vz. not),
Afwezig: Alexander Kleijne

1. Opening en mededelingen; Eenieder wordt welkom geheten, met name de nieuwe deelnemers Peter Bartels en Jan Berings.

2. Vorig verslag (21-11-‘18); Verslag wordt goedgekeurd, geen opmerkingen.

3. Overige vergaderingen / acties
27-11-’18: Dorpsoverleg (dorpsagenda, vuurwerk): allen van ons waren aanwezig
08-01-‘19: AB (o.a. vuurwerk en overleg met dorpskrant)
22-01-’19: AB (o.a. rode contouren, vuurwerk-enquête en overleg dorpskrant)

4. Geluid / milieu
Marjan heeft contact gehad met Jacqueline Scheenstra, maar die heeft geen tijd om hierover in gesprek te gaan. Doorverwezen naar Katrien Kouwenberg van Omgevingsdienst Regio Utrecht. Tot dusver is het nog niet gelukt om een afspraak te maken, dus er is weer een mailtje verzonden.
De werkgroep wil graag brainstormen over de verlaagde geluidsnorm volgens het RIVM van 53 dB voor wegverkeer en de problemen met fijnstof. Ook het vliegverkeer draagt bij aan een en ander.
Er zijn ideeën zat binnen de werkgroep, zoals: stiller asfalt, voorzieningen aan de vangrail, beplanting, golven in het terrein aanbrengen, lagere snelheid op de A12. Het plaatsen van meet- en snuffelpalen kan veel duidelijkheid verschaffen. Indien de plannen om de stad Utrecht met nog eens ruim 100.000 inwoners uit te breiden doorgaan zullen de problemen voor het milieu in Harmelen zeker nog flink toenemen.

5. Hondenbeleid
Het aanleg van hondenuitrenplaatsen is op een enkele prullenbak na in Harmelen afgerond. Er worden nog wel regelmatig overal niet aangelijnde honden waargenomen. Een prullenbak bij de Hollandse kade zou nog welkom zijn (actie: Ko)

6. Opschoonacties
De landelijke opschoondag valt op zaterdag 23 maart. Er gaat een mailbericht naar alle inwoners met een vuilknijper en degenen die al eerder hebben meegedaan (actie: Marjan). Aanvang 10.00 uur, einde ca. 12.30 uur. Aanmelden bij Nederland Schoon (actie: Ko).
Persberichten verzorgen (actie: Annette).
Wethouder Arthur Bolderdijk uitnodigen (in overleg met gemeente op 7 febr.) en José voor inleidend praatje.
Het draaiboek is leidend.

7. Vuurwerk
De enquête wordt vrijdag door Ko afgerond i.o.m. José van Engelen. Rondsturen via bekende mailadressen, faceboek en (als bijlage van) de dorpskrant, die half februari verschijnt. Afhankelijk van de uitslag wordt bekeken wat de vervolgacties kunnen zijn.

8. Wvttk / Rondvraag
Huib merkt op dat diverse voetpaden bij bejaardenwoningen nog spekglad zijn. Ook met een aantal fietspaden, zoals bij de Reijerskopse overgang is dit het geval.

Volgende vergadering van de werkgroep: Dinsdag 2 april 2019 om 20.00 uur in het Dorpshuis.