Notulen Werkgroep Leefbaarheid, Dorpshuis

Aanwezig: Jamel Dirar (gemeente) Jacqueline Scheenstra (gemeente) Peter Bartels, Dennis de Koning (gemeente) Maddy Bos (GroenWest), Henk van Eijk, Marjan van Wijk, Ko Kleijn (Vz)

1. Opening Eenieder wordt welkom geheten. We nemen de punten door waar in de enquête van de Dorpsagenda de meeste aandacht voor was.

2. Achterlaten afval bij volle (PMD) containers en glasbakken, zwerfvuil
Informatie en bewustwording is belangrijk. Meer aanspreken op gedrag zal zeker werken, voor de een is dit gemakkelijker dan voor de ander. Melden bij de gemeente is essentieel, dit kan via woerden.nl of de app buitenbeter.nl.
Mogelijke oplossing is het plaatsen van meer ondergrondse containers voor glas en PMD. Gemeente gaat onderzoeken waar dit mogelijk is. Genoemd wordt hoek Wilhelminalaan / Kerkweg.
Optreden door BOA’s is lastig, bij hun aanwezigheid gedraagt iedereen zich prima. Het kan helpen als BOA’s incognito controleren.

3. Beschadigde wegen en gladde fietspaden in de winter
Er is een nieuwe aannemer voor gladheidsbestrijding met instructie extra aandacht te geven aan de fietsroutes. Ook staan in het dorp een aantal strooibakken, bv bij de Kwakelbrug. Deze worden gebruikt door vrijwilligers. DPF ontvangt graag een overzicht van de gemeente waar deze staan met opgave van de vrijwilligers die deze nu gebruiken.
Nieuwe ontwikkelingen zijn meetsystemen waarmee het zoutgehalte gemonitord wordt. Een proef hiermee wordt in Zegveld gehouden.
Extra aandacht wordt gevraagd voor voetpaden tussen bejaardenwoningen en supermarkten, zoals tussen Gaza en de Emté.
Belangrijk is het melden van wegschade na vorst (bewoners, DPF). De Dorpeldijk en Harmelerwaard worden veel gebruikt door (schoolgaande) fietsers, maar ook door vrachtverkeer, die de randen van de weg kapot rijden, met alle gevaar voor de fietsers.

4. Slecht onderhoud openbaar groen zoals heggen; De gemeente gaat hier meer aandacht aan besteden.

5. Vuurwerk rond de jaarwisseling
Vrijheid van de één is onvrijheid van de ander. Het vuurwerk is een nare tijd voor o.a. bejaarden en (huis)dieren. In het verleden heeft het DPF actie gevoerd voor vuurwerkvrije zones zoals bij dierenasiel, bejaardenhuizen en rieten daken. De gemeente geeft aan dat de afsteektijden wel ingekort zijn, maar neemt de vraag naar vuurwerkvrije zones mee. Een centraal groot vuurwerk kan in een later stadium een optie zijn. Als voorbeeld worden diverse grote wereldsteden aangehaald.

6. Geluid van A12 en vliegverkeer en de luchtkwaliteit
Het is heel moeilijk om hier grip op te krijgen. Men strandt op onduidelijkheid bij wie je moet zijn, lastige procedures en moeilijke berekeningen.
De verhoging van de maximale snelheid op de A12 en de komst van de randweg geeft veel extra geluidsoverlast. Hier komt nog bij dat op sommige dagen veel vliegtuigen laag overvliegen.
Er wordt op gewezen dat wat betreft de luchtkwaliteit omgeving van de Reijerskopse overgang tot de meest vervuilde gebieden van Nederland behoort.
De aanleg van een geluidswal langs Harmelen is omstreden, maar er kan wel veel gedaan worden door het aanbrengen van beplanting langs de snelweg, aanpassingen aan de vangrail en waar dat mogelijk is het landschap tussen A12 en het Dorp laten golven.
Het DPF wil graag metingen laten uitvoeren.
De gemeente zegt een gesprek met een vakambtenaar van het loket gebiedsgericht werken toe.

Voor meer informatie: leefbaar@harmelen.nu