De brief die wij als Dorpsplatform gestuurd hebben naar het college van Woerden over het weer uitstellen van de herinrichting van de Koren- en Watermolen.

De bewoners van de Korenmolen/Watermolen ontvingen de mededeling dat de herinrichting van de Korenmolen en Watermolen opnieuw is uitgesteld, in ieder geval tot 2023. De teleurstelling over deze beslissing is groot en leidt tot grote verbazing en woede bij de bewoners.

De plannen voor de herinrichting dateren van begin deze eeuw. Rond 2004 zou dit plaatsvinden. Daarna werd het steeds uitgesteld. Bij het meest recente besluit tot uitstel hebben de inwoners, ook bij monde van het Dorpsplatform, al laten weten dat dit echt niet meer kan. En beloofde de gemeente dat er nu echt begonnen zou worden. Dit is het zoveelste uitstel en daarom onacceptabel.

De motivatie en uitleg voor dit besluit ontbreekt. Dat er nu zware bezuinigingen zijn is een onvoldoende steekhoudend argument. Want er vinden wel degelijk onderhoudsactiviteiten plaats in Woerden en Harmelen. Bijvoorbeeld op de Koningshof, die wel is opgeknapt.

De gemeente hanteert voor het onderhoud een MOP, het meerjarig onderhoudsplan. De keuzes in dat plan worden gemaakt op basis van prioriteiten. Wij willen nu inzicht in de gemaakte prioriteiten van de afgelopen jaren. Op basis waarvan is er gekozen om wel andere wijken op te knappen en de Korenmolen/Watermolen voortdurend naar achteren te schuiven. En wat betreft dit laatste uitstel: voor welke prioriteiten is er dan nu weer is gekozen, ten koste van de Korenmolen/Watermolen?

Het ontbreken van een onderbouwing van dit besluit, gevoegd bij het voortdurende uitstel sinds begin 2000, geeft de indruk van ongeloofwaardig en onbehoorlijk bestuur.

Er is sprake van toenemend verval in de Korenmolen en Watermolen: verzakkingen, problemen met riolering en elektriciteitsnet en gasleidingen,  valpartijen op de stoep en soms zelfs een toenemende belemmering in de toegang naar de huizen. De bewoners van de Korenmolen/Watermolen stellen de Gemeente vanaf nu dan ook aansprakelijk voor alle schade die zich als gevolg van deze situatie zou kunnen voordoen. Hopelijk, maar niet uit te sluiten, ook voor persoonlijk letsel.

De gemeente stelt voor om op plekken met knelpunten in de Korenmolen/Watermolen lokaal onderhoud te plegen, in afwachting van een structurele aanpak. Wij beschouwen dat als verspilling van tijd en geld en bovendien onvoldoende efficiënt. Immers, de infrastructuur moet structureel worden hersteld. Al het ander is (duur) lapwerk.

Het Dorpsplatform verzoekt u dringend, mede namens de inwoners van de Korenmolen en de Watermolen, dit besluit tot uitstel terug te draaien en het herstel op korte termijn ter hand te nemen.