Verslag overleg dorpswethouder, 8 februari 2018

/, Notulen/Verslag overleg dorpswethouder, 8 februari 2018

Verslag overleg dorpswethouder, 8 februari 2018

Overleg DorpsPlatform Harmelen met de gemeente Woerden.

Aanwezig: wijkwethouder Yolan Koster en wijkambtenaar Marion Vonk van de gemeente, Marc Verheyen en Jose van Engelen van het Dorpsplatform.

1. Vaststelling agenda en verslag van het overleg van 23 november 2017. Conform besloten.
Ondersteuning DorpsPlatform door Marion Vonk, introductie en samenwerking verder vorm te geven. Marc geeft aan vanuit communicatie graag actief af te stemmen, wordt vervolgd.
Mutaties Bestuur Dorpshuis en Dorpsplatform.
Carla Peijs is de nieuwe voorzitter van het Dorpshuis. De nieuwe penningmeester van het Dorpsplatform is Gerard Croiset.
-Grondtransactie de Kievit. José geeft aan dat er gesprekken zijn met de Gemeente Woerden en het Utrechts Landschap. Er wordt nog gesproken over een geld vanuit de gemeente. Er moet wel voortgang in blijven maar wordt gemonitord door bestuur de Kievit , dit is een zaak tussen de gemeente en Utrechts Landschap.
-Subsidiebeschikking 2018.
Participatie snuffelkasten. Zou het mogelijk zijn mee te liften met de snuffelkasten die geplaatst worden bij Bodegraven, aangezien Woerden en Harmelen ook langs de A12 liggen?  Marion zoekt uit wie daar over gaan binnen de gemeente, waarschijnlijk collega’s van milieu. Wordt vervolgd.
-Fysieke maatregelen Mauritshof. Cees stuurt de brief per mail. Gericht aan Daphne Hoogeveen (stagiair).

2. Reflectie op informatieavond woningbouw op 17 januari 2018. Reactie van mensen is dat ze veel informatie konden krijgen maar er door de drukte niet goed bij konden. De avond had een andere opzet dan de verwachting vanuit het Dorpsplatform was. Bedoeling van Dorpsplatform was dat de wethouder de plannen toelichten en niet een algemene informatieavond organiseren. Dorpsplatform geeft concreet aan dat er nog behoefte bestaat om toelichting op de keuzes die zijn gemaakt m.b.t. het bouwprogramma. Afstemmen met wethouder en afdeling.

4. Vervolg overleg c.q. intensivering samenwerking Welzijn Woerden; Dorpshuis en DorpsPlatform. Positie van Welzijn Woerden wordt besproken. Er is continuïteit van de functies, maar het construct is ter discussie. Er is onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van Dorpshuis, gemeente en andere partijen. Dorpshuis is verantwoordelijk voor exploitatie en beheer van het Dorpshuis, maar daar denkt niet iedereen hetzelfde over. Overleg hierover volgt tussen de diverse partijen.

5. Acties Opschoondag 24 maart 2018. Yolan komt schoonmaken.

6. Opstelling Dorpsagenda. Ontwerp in richting bewonersavond 13 maart gaat hierbij. Verenigingen zijn gemaild, José belt ze van de week na.
Zegveld heeft een boekje, lange termijn visie. Eens naar kijken ter inspiratie.

7. Rondvraag. geen
8. Volgend beraad op maandag 7 mei om 17.00 uur.

Harmelen,  februari 2018.
Marion Vonk, dorpsambtenaar.

 

 

2018-05-07T22:11:02+02:00