Overleg DorpsPlatform Harmelen met de gemeente, 23 november 2017

VERSLAG

1. Vaststelling agenda en verslag van het overleg van 18 mei 2017.

2. Mededelingen.
• Uitwerking spreekuur Yolan Koster in het Dorpshuis Harmelen
Yolan en Jose zullen elke eerste woensdag van de maand een inloopspreekuur houden in het Dorpshuis.
• Aanbrengen tegelasbakken bij bushalten.
Het DorpsPlatform zal mogelijk de beschikking krijgen over tegelasbakken. Het DPH is structureel verantwoordelijk voor het legen daarvan.
• Overdracht grond (van de Kievit) van de gemeente naar het Utrechts Landschap;
De gemeente zoekt actief de samenwerking met de andere partijen om uiteindelijk deze grondtransactie te kunnen laten plaatsvinden.
• Veilheidsschouw Gemeente/DPH/Politie op 25 oktober 2017
Kennisgenomen wordt van de resultaten. Het verslag van de gemeente zal op de site van het DPH worden geplaatst. Inzet is om de gewraakte lantarenpalen te verplaatsen Sinds kort heeft de gemeente de lantarenpalen weer in eigen beheer.
• Vergaderschema 2018.
De data zullen worden opgenomen in de agenda van de dorpswethouder en de bewoners-overleggen zullen worden opgenomen in de agenda van de raadsleden.
• Agenda Dorpsoverleg 28 november 2017
Hiervan wordt kennis genomen; geldt eveneens voor de gewijzigde opzet.
• Gesprek Dorpshuis; DorpsPlatform en Woerden Welzijn van 14 november 2017 over de programmering.
Op hoofdlijnen wordt verslag gedaan van het gesprek. Yolan geeft aan dat Welzijn Woerden beschikt over een op hun taak berekend budget. Zij moeten ook voor Harmelen hun rol pakken. Van uitbreiding van het budget zal geen sprake zijn. Binnenkort heeft zij overleg met de beleidsafdeling waarbij dit nog eens uitdrukkelijk zal worden aangegeven.
Tevens zal zij informeren naar de grondslag van het huurbedrag dat het Dorpshuis verschuldigd is aan de gemeente. Naar het oordeel van het Platform is deze last te zwaar.
• Voorziening vacature voorzitter Dorpshuis; mededeling wordt gedaan van het beoogd voorzitterschap van Carla Peijs;
• Lancering nieuwe website www. Harmelen.nu; de afdeling communicatie zal worden gevraagd om nieuwsmededelingen tevens door ter zenden naar Jose teneinde deze ook op de site van Harmelen te plaatsen.
• Vaststelling vervangende datum voor de presentatie door wethouder Ten Hagen over de woningbouwplannen Harmelen (i.p.v. 28 november 2017)
Als vervangende datum geldt 17 januari 2018; De gemeente is gastheer. Daarop volgend zal het DPH een eigen informatieronde houden.
• Dorpskrant Harmelen versus Nieuwsbrief DorpsPlatform;
Het DorpsPlatform is niet langer verantwoordelijk voor de dorpskrant. Zij zal zich focussen op de vernieuwde site en op eigen nieuwsbrieven.

3. Activiteitenplan 2018 en Begroting DorpsPlatform 2018 heeft de gemeente ontvangen, als ook de subsidietoekenning door de gemeente op basis hiervan.
Yolan is niet bekend met de concrete afdoening van dit subsidieverzoek. Waarschijnlijk zal een en ander worden afgedaan conform de gebruikelijke regels.

4. Dorpsagenda Harmelen 2018
• Opstelling Plan van Aanpak;
• Re-integratie traject voorzitter;
• Ondersteuning door nieuwe wijkambtenaar;
Op 29 november heeft in het gemeentehuis een informatief gesprek plaats over het aan Harmelen ter beschikking stellen van een gebiedsgerichte ondersteuning.

5. Ondersteuning WhatsApp groepen plus.
Er zijn inmiddels veel WhatsApp groepen in Harmelen, hiervan wordt kennisgenomen.

6. Volgend overleg 06 februari 2018.