Notulen Werkgroep Leefbaarheid / verkeer, d.d. 20171115 in het Dorpshuis

Aanwezig: Ko Kleijn (Vz, not.), Marjan van Wijk, Huib van Loo, Annette Kooijman, Johan Griffioen
Afwezig: Renee Spigt (m.k.), Alexander Kleijne

1. Opening en mededelingen
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Ties, waar we allemaal zeer door geraakt zijn. De werkgroep verkeer valt voortaan onder Paul Kwakkenbos. Huib en Johan zullen ook onze werkgroep blijven bezoeken.
Ko zal door familiebezoek uit Australië tussen 10 december en 14 januari weinig voor het Dorpsplatform kunnen doen.

2. Vorig verslag (04-10-‘17)
– tekstueel: geen opmerkingen
– naar aanleiding van (actiepunten):
– Het verdwenen bankje en prullenbak bij Joncheerelaan/kerk is nagevraagd bij de gemeente. Antwoord nog niet ontvangen (actie: Ko)
– De Mauritshof en het waterbeleidsplan komen in het Dorpsoverleg a.s. 28 nov. aan bod.

3. Overige vergaderingen / acties
De verslagen zijn rondgestuurd, geen bijzondere opmerkingen.
Bij de dorpsschouw op 25 okt is vermeld dat een actie waaks weer zou kunnen worden gedaan, maar voorlopig wordt van whatsapp groepen meer verwacht dan van weer een actie waaks.

4. Taakverdeling
Marjan houdt geluid en milieu als aandachtspunt en gaat een groot gedeelte van de organisatie van de opschoondag overnemen.
Annette zal de notulen overnemen en de perscontacten onderhouden voor de opschoondag.
Huib en Johan houden zich voornamelijk met verkeer en veiligheid bezig.
Ko wil over 2 jaar stoppen, behalve met het vuilruimen.

5. Verkeersvisie
De verkeersvisie is rondgestuurd.
Ko vindt dat de aanwezigheid van ABRI’s bij het hoofdstuk verbindend OV wel meer aandacht mag hebben. Dit geldt ook voor de verbindingen met de ziekenhuizen en zorgcentra.
Vervelend is dat zowel voor geluidsoverlast als voor luchtvervuiling wel gerekend wordt en niet gemeten en dan nog voor alleen wegverkeer of alleen voor luchtverkeer. In feite hebben de bewoners last van de combinatie van diverse bronnen. De Reijerkopse overgang is b.v. één van de meest vervuilde locaties van Nederland.
Nieuwe metingen komen pas bij wijzigingen van infrastructuur aan de orde. De aanwezigen zijn bang dat de beruchte variant 6c van de randweg toch weer aan de orde gaat komen.

6. Groenendaal
De Groenendaal is nu een officiële fietsroute, waar landbouwverkeer toegestaan is. De aanwezigen vragen zich af of de handhaving voldoende zal zijn.

7. Meest actuele knelpunten
– Bocht bij de Hofbrug. De drempel tussen de rijstroken, komende vanaf Woerden voor de brug, zal iets aangepast worden. Verder verandert er niets.
– De snelheid op Haanwijk
– De onoverzichtelijke bochten tussen de Uitweg en Haanwijk.
– De snelheid en het gevaar voor fietsers op de Acacialaan. VVN heeft hier een fietspad voorgesteld.
– De onoverzichtelijke bocht tussen Joncheerelaan en Appellaan.

8. Geluidsoverlast
Marjan heeft contact gehad met Katrien Kouwenberg van Omgevingsdienst Regio Utrecht.
De gemeente Woerden zit niet meer in de overleggroep over Schiphol. Wel Reeuwijk en Bodegraven. Het zou mooi zijn als een keer iemand van de provincie of een student tijdens het Dorpsoverleg iets zou kunnen vertellen over geluid en luchtkwaliteit.
Zie ook de website https://www.vlieghinder.nl/nieuws/artikel/geef-stilte-een-stem

9. Mauritshof
Ko heeft een brief opgemaakt naar aanleiding van een gesprek met een bewoner. Dit komt terug in het Dorpsoverleg. Er schijnt in de buurt ook veelvuldig in drugs gehandeld te worden.

10. Hondenbeleid
Het plan Koningspark, waarin ook een hondenuitlaatplek opgenomen is, wordt door de gemeente uitgewerkt. Op 10 oktober is een laatste overleg geweest tussen de gemeente en Ton Verweij van de bewonersgroep Koningspark.
Over het park Noordergaard heeft de gemeente op 1 december overleg met de omwonenden.
Verdere uitlaatplekken zijn Avontuur Natuur, deels de Hollandse kade en Spruit en Bosch.

11. Avontuur natuur
Het pad tussen de Watermolen en het park is nog niet opgeknapt.
Geconstateerd is dat de jeugd (naschoolse opvang) soms hutten bouwt nabij het park en veel rommel achterlaat.

12. Opschoonacties
Het idee van Alexander om opschoonrondjes bij te houden op de website gaat waarschijnlijk niet werken omdat het extra werk oplevert. Voor en na een rondje moet je achter de computer. Meestal doet men een rondje afhankelijk van het ogenblik (weer, tijd, wat ligt er, zin e.d.)
De volgende opschoondag is gepland op 24 maart. Ko heeft een draaiboek gemaakt, dat iets aangepast zal worden i.v.m. de perscontacten van Annette. Marjan krijgt de mailadressen (actie: Ko)

13. Dorpsagenda
Ideeën voor de dorpsagenda kunnen gehaald worden uit de rondgestuurde dorpsvisie van Kamerik. (actie: allen). Verkeer / vervoer en veiligheid zijn speciale aandachtspunten.

14. Wvttk / Rondvraag
Geen

15. Volgende vergaderingen
– De volgende vergadering van de werkgroep is gepland op woensdagavond 24 januari om 20.00 uur in het Dorpshuis.
– 16 nov.: overleg tussen het AB en gemeente.
– 28 nov.: Dorpsoverleg (allen)
– 12 dec.: AB