De werkgroep Leefbaarheid heeft het Waterbeleidsplan van de Gemeente Woerden doorgenomen en heeft de volgende opmerkingen:

In dit plan geeft de gemeente aan wat de plannen zijn voor de verwerking van hemelwater, afvalwater en grondwater.

Hemelwater valt er steeds meer en dat heeft gevolgen voor de inwoners. Een deel van het hemelwater komt in onze riolering terecht via goten en straatkolken. Zij worden gestimuleerd om op eigen perceel hemelwater vast te houden; de goten die gebruikt worden dienen niet gemaakt te zijn van zink en koper omdat deze (giftige) stoffen afgeven.
De riolering wordt gebruikt om het afval- en regenwater in te zamelen en af te voeren. Een goede afvoer van dat water is erg belangrijk. Door het regenwater af te voeren voorkomen we wateroverlast. Door het afvalwater af te voeren voorkomen we: onhygiënische situaties, ziektes, stankoverlast en vervuiling van oppervlaktewater. Het afvalwater wordt via de (verplichte) huisaansluitingen afgevoerd; nagenoeg élk gebouw is aangesloten op de gemeentelijke riolering. In de gemeente Woerden ligt voor ongeveer C150 miljoen aan riolering in de grond.
Bij riolering zijn ook nog slagen te maken om een duurzamer stelsel te krijgen. Bijvoorbeeld C02-neutrale gemalen en anders ontwerpen van het rioolstelsel bij nieuwbouw of reconstructie om de milieu-impact van de rioolbuizen te verlagen. Ook kan de gemeente onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de warmte van het afvalwater te gebruiken om panden te verwarmen.

Grondwater geeft nauwelijks klachten in de gemeente Woerden, het aantal meldingen van grondwateroverlast is beperkt tot maximaal tien per jaar. De gemeente heeft een uitgebreid meetnet voor grondwater: in de planperiode (2018-2022) wordt de verkregen informatie geanalyseerd.

Visie van de gemeente Woerden op de situatie in 2022:

Bij het ontwerp en de aanleg van nieuwe riolering streeft de gemeente naar een zo klein mogelijke milieu-impact. Het gebruik van schadelijke/eindige (grond)stoffen en CO2-uitstoot wordt tot een minimum beperkt: indien haalbaar kiest de gemeente voor circulaire riolering. Een riolering, die uitsluitend gemaakt is van upcyclebare (grond)stoffen.
Als het economisch haalbaar is, benutten we in Woerden de energie en grondstoffen uit het afvalwater.                                                                                                                               

Schone regen, hagel en sneeuw laten we in de bodem infiltreren. Als dit niet kan, laten we het via goten, putten en het hemelwaterriool afvloeien naar de sloot. De openbare ruimte koppelen we, als dat doelmatig is, af van de riolering voor afvalwater. Vervuild hemelwater houden we apart: dat gaat naar de waterzuivering. Bij veel voorkomende regenbuien (tot 20 mm/uur) kunnen er grotere plassen op sommige straten liggen. De rest van het regenwater voert de riolering meteen af. In regenrijke tijden kunnen tuinen en plantsoenen enkele dagen drassig zijn. Maar de meeste zware regenbuien 20 mm/uur) veroorzaken geen overlast: we voeren het de sloot in óf bergen het (tijdelijk) in wadi’s of vijvers/meren/plassen met een bergingsfunctie. Bij extreem zware regenval (meer dan 60 mm/uur) kán er water in woningen of bedrijfspanden stromen en kúnnen wegen moeilijker begaanbaar zijn. We accepteren als samenleving dat dit erbij hoort. Iedereen in Woerden draagt dan ook zijn eigen steentje bij aan risicobeheersing. Om schade ten gevolge van wateroverlast te beperken neemt iedereen zijn eigen maatregelen. Maatregelen tegen onnodige afvoer, dus minder verharding en juist méér groen (groene daken; ’tegel eruit, plant erin’; watervriendelijke tuinen, …) én maatregelen om de overvloedige regenval zoveel mogelijk te kunnen benutten (regentonnen, waterschuttingen, bewateringsystemen.

We accepteren dat de grondwaterstanden in gemeente Woerden vaak hoog zijn. We passen onze panden en infrastructuur daar zoveel mogelijk op aan. Bij aantoonbare materiële schade of gezondheidsklachten door grondwater, onderzoekt de gemeente samen met de betrokkenen – bijvoorbeeld inwoners en waterschap – wie, welke maatregelen, het beste kan nemen.

We weten dat tijdens langdurige periode van droogte de grondwaterstand zakt. Hierdoor kan paalrot ontstaan in houten paalfunderingen. Het is aan de pandeigenaren om voor eigen rekening maatregelen te nemen om te zorgen voor een adequate fundering. De gemeente zorgt voor inventarisatie van de risicogebieden én voor een loket. Zo kunnen onze inwoners met vragen goed bij ons terecht.

De werkgroep Leefbaarheid vind het een uitgebreid plan met een duidelijke visie van de gemeente.

Zij roept inwoners op actief aan de slag te gaan met de zelf te nemen maatregelen om extra water te kunnen bergen door niet de hele tuin te betegelen, een groen dak te maken op schuurtjes en uitbouwen, regenton te plaatsen etc.. Het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen moet beperkt worden en zuinig te zijn met water.

Het volledige Waterbeleidsplan 2018-2022 staat op de website