Verslag van de vergadering werkgroep Leefbaarheid/Dorpsplatform d.d. 17.09.2012.

Locatie: De Kievit

Aanwezig:

Ko Kleijn, Gert-Jan Kamphuis en Marianne van den Bogert.

Afwezig :

Peter Callenfels

Notulist : Marianne van den Bogert

1. Opening en Mededelingen

Ko heet de aanwezigen welkom op de Kievit in de daglonershuisjes. We vergaderen met kaarslicht en een 12 volt lamp.

Er zijn geen mededelingen.

2. Vorig verslag d.d. 9.02.2012

Tekstueel: een kleine opmerking bij punt 3. De naam van Ineke is Alsem i.p.v. Ansem.

Naar aanleiding van: Avontuur Natuur: Marianne heeft nog eens contact gehad met Jurrie de Vos van SBB maar komt niet echt verder met een afspraak, de afspraak wordt steeds vooruit geschoven, dan kan de gemeente weer niet etc. Opnieuw actie MB.

Waaks: Ko heeft 3 weken geleden contact gehad met de politie en gevraagd naar de cijfers van de delicten van de afgelopen maanden. Dit om te kijken hoe een en ander nu verloopt nu de actie Waaks is afgerond. Tot nu toe niets ontvangen. Kliko/prullenbak Golff: heeft er even gestaan, maar is nu weer weg. Nieuw verzoek van Ko heeft niets opgeleverd.

Picknictafel Breeveld/Veldwijk. Staat er ook nog steeds niet, ook niet na herhaaldelijk telefoneren van Ko. Ko, en wij ook, worden een beetje moedeloos van deze berichten. Het werkt niet motiverend. Bewegwijzering Kievit: bij de 3 ingangen staat een bordje!

Actielijst: punt 1 en 2 lopen nog, 3 t/m 5 zijn afgehandeld.

3. Overige gehouden vergaderingen

28/2 Dorpsoverleg. Geen nieuwe ontwikkelingen t.a.v. het voormalig raadhuis. De Brede School gaat niet door, de volgende stappen zijn niet duidelijk. Nog geen nieuwe datum Alg. Info-avond. Bestuursoverleg op do 27/9.

22/5 informatieavond gemeente: het verslag spreekt voor zichzelf

7/6 Algemeen Bestuur: speeltuintje Nassaupark: De gemeente is bereid mee te betalen. Bewoners moeten met en plan van aanpak komen. Maandag 24/9 is er een vergadering met de bewoners.

4. Actie Buurtsignaal:

Er zijn in totaal 9 interviews afgenomen. De werkgroep vindt dit wat weinig. Zie verder verslag 28/2. Ko vraagt bij de gemeente na wat er n.a.v. de top 5 verder gebeurd.

5. Rapport WMO beleidskader

De werkgroep constateert een terugtrekkende overheid. Er wordt een groter beroep gedaan op buren, wijkplatforms en van vrijwilligers. Uit het rapport komen enkele belangrijke problemen naar voren: eenzaamheid, roken, alcohol en huiselijk geweld.

6. Wvttk/Rondvraag

N.a.v. een artikel in het AD vraagt Gert-Jan zich af waar zandtransporten voor dienen ten oosten van de Blindenweg. Bij de overige leden is dit niet bekend.

GJ maakt zich tevens zorgen hoe de ontsluiting van Hofwijk-West zal zijn als daar nog eens 90 woningen gebouwd worden. Punt voor de werkgroep verkeer.

Marianne: suggestie: zet het rapport WMO op de agenda voor de volgende algemene vergadering met als spreker Ineke Alsem.

7. Volgende vergadering van de werkgroep

21 januari 2013.

Actielijst:

  1. SBB benaderen over Avontuur Natuur: MB
  2. Delicten politie opnieuw opvragen (Waaks) KK
  3. Opnieuw Kliko Golff KK
  4. Locatie regelen volgende vergadering KK
  5. Buurtsignaal KK

25.09.2012