Verslag bijeenkomst Dorpsplatform Harmelen, werkgroep Leefbaarheid 21-9-2015

Datum: 21 september 2015

Tijd: 20.00 – 22.30

Plaats: Bij Marianne, Korenmolen 90

Aanwezig:

Marianne van den Bogert (MB), Ko Kleijn (KK), Annette Kooijman (AK, notulen) Afwezig m.k.: Karin Speelman (KS)

1.Opening / mededelingen

Karin Speelman heeft te kennen gegeven te willen stoppen met de werkgroep. De energie die Karin in projecten heeft gestopt om uiteindelijk toch niet tot een bevredigend resultaat te komen, is voor Karin niet enthousiasmerend.

Annette Kooijman wordt verwelkomd als nieuw lid van de werkgroep.

2. Vorig verslag (17-02-‘15)

– tekst: vergaderdatum was 21 april i.p.v. 20 april

‘Gert-Jan heeft aangegeven dat hij stopt als werkgroeplid, omdat hij vindt dat hij te weinig inbreng heeft’, wordt gewijzigd in ‘Gert-Jan ….., omdat hij vindt dat hij te weinig ingebracht heeft’

– naar aanleiding van:

Notulen worden vastgesteld met in achting neming van bovenstaande punten.

3. Overige gehouden vergaderingen / acties

– 13-05-’15 Regulier overleg met de wijkwethouder: de gemeente houdt vast aan de voorrangsregels landelijk vastgesteld voor het buitengebied. Ook het verleggen van de grenzen ‘binnen de bebouwde kom’ is niet haalbaar. Er zijn nog geen notulen binnen van deze vergadering. Actiepunt: KK belt Cees van Elteren.

N.a.v. discussie fietspad bij Spruit en Bosch: is hier niet een stuk fietspad te realiseren
in twee richtingen om gevaarlijk overstekend fietsverkeer tegen te gaan. Actiepunt: KK mailt Ed Janson

– 18-05-’15 1e informatieavond haalbaarheid Haanwijk: Een onafhankelijke voorzitter leidt de vergadering. Er worden veel vragen beantwoord door de maatschap Haanwijk die het gebied al in handen heeft. Het gebied kan voldoende woningen bergen om aan de vraag te voldoen voor woningen voor mensen in Harmelen die daar willen blijven wonen.

Het Dorpsplatform vindt dat eerst gekeken moet worden naar inbreilocaties.

– 19-05-’15 Dorpsoverleg: geen bijzonderheden

– 07/07/’15 Klankbordgroep Haanwijk: Bij de eerste klankbordgroep heeft KK geen uitnodiging ontvangen. Alle suggesties van de klankbordgroep zijn opgenomen in het verslag. Voor het gebied zullen woningen gebouwd worden voor de sociale sector (huur) en koopwoningen voor jonge gezinnen. Voor ouderen is het lastig daar dit gebied echt buiten het centrum ligt waar de voorzieningen voor ouderen zijn. Er zijn wel wat knelpunten wat betreft de ontsluiting van het gebied.

– 08/09/’15 AB: staat van de school de Fontijn (schoollaan) is redelijk en een mooie ruimte. Bibliotheek gaat hier ook naar verhuizen. Er is gevraagd om de werkgroep verkeer onder te brengen bij Leefbaarheid. De werkgroep Leefbaarheid ziet hier geen rol voor zichzelf. Wel ziet de werkgroep graag een Bushokje bij Noordergaard en een directe busverbinding van Harmelen naar Het Anthoniusziekenhuis in Leidsche Rijn. Actiepunt: KK brengt dit in naar het overleg met de gemeente.

– 10/09/’15 Dorpstraat: De werkzaamheden aan de Dorpstraat gaan beginnen. Op de Bavo is er voorlichting door Boskalis Nederland gegeven hoe om te gaan met vrachtwagens (dodehoek). Ook de andere scholen in Harmelen krijgen Boskalis op bezoek.

– 16/09/’15 Klankbordgroep Haanwijk: De geplande vergadering van 29 oktober is uitgesteld in verband met nog te houden onderzoeken. Op zijn vroegst is begin 2016 bekend of Haanwijk haalbaar is. Zie verder de opmerkingen bij 07-07-15’

4. Hondenbeleid

Het lijkt of het hondenbeleid binnen de gemeente Woerden vast loopt. Bij de klankbordgroep blijken de meningen van de bewoners met honden en zonder honden hopeloos verdeeld en ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Marianne en Ko houden zich goed op de hoogte van de ontwikkelingen.

De gemeente is gevraagd of ze bereid is een toelichting op het hondenbeleid te geven op het najaars-dorpsoverleg. De gemeente heeft hierop positief gereageerd. Echter tot een definitieve afspraak is het nog niet gekomen.

5. Avontuur Natuur

Er is nu bestuurlijk overleg tussen Staatsbosbeheer en de gemeente Woerden. De inzet van het ambtelijk overleg is de betaling van het onderhoud van de paden. Actiepunt: MB gaat de verslagen van de overleggen opvragen om te kunnen achterhalen wat de stand van zaken is.

Staatsbosbeheer vindt het geen probleem als er honden worden uitgelaten op het terrein.

6. Vuurwerk

De intentie is om te blijven ijveren voor een centraal af te steken vuurwerk. Harmelen wil hiervoor zichzelf als pilot opgeven. Marianne wil graag bij het regulier overleg met de gemeente aanwezig zijn om de punten die binnen de vergadering van de werkgroep leefbaarheid toe te lichten. Actiepunt: KK zal dit alvast melden bij het AB van het Dorpsplatform.

7. Opschoonactie 2016

Ko wil dit organiseren op de landelijke dag. Harmelen bezit zelf 8 prikkers, dus er moeten voor de dag 20 prikkers bij de gemeente aangevraagd worden. De gemeente levert deze prikkers af bij Ko.

8. Rondvraag

Geen

9. Volgende vergadering

Donderdag 11 februari 2015, locatie nog vast te stellen