Werkgroep Leefbaarheid 25 januari 2010

///Werkgroep Leefbaarheid 25 januari 2010

Werkgroep Leefbaarheid 25 januari 2010

Verslag vergadering Leefbaarheid op 25 januari 2010

Tijd: 20.00 – 22.15 u.
Plaats: Oudeland 29

Aanwezig:

Peter Callenfels (PC), Maarten Hoogendoorn (MH), Gert Jan Kamphuis (GK), Marianne v.d. Boogert (MB) Ko Kleijn (KK) (voorzitter, notulist)

Afwezig:

 

1. Opening en mededelingen

– Juist nu iedereen aanwezig is blijkt het zaaltje niet beschikbaar te zijn en vergaderen we noodgedwongen bij Ko. Maar hier is wel appeltaart!
– Wij heten vooral Marianne van harte welkom in onze werkgroep. Zoals uit de tekst blijkt heeft Marianne zich al erg actief opgesteld de afgelopen periode.

2. Vorig verslag (26-08-2009)

– Tekstueel: geen opmerkingen.
– Acties: voor een geluidswal langs de A12 krijgen we niet veel handen op elkaar, dus dit
onderwerp wordt afgevoerd.
het project waaks zal vanuit de gemeente geïnitieerd moeten worden.

3. Overige ontvangen verslagen

– Er zijn geen opmerkingen op de ontvangen verslagen.
– Van het overleg AB met de gemeente op 22/10 is nog geen verslag ontvangen.
– De werkgroep is erg benieuwd naar de wensenlijst (spreadsheet) van de welzijnsorganisaties die aan de vergadering van 23/11 hebben deelgenomen.

De werkgroep betreurt het dat ondanks alle inspanningen van het Dorpsplatform de politiek besloten heeft om de bibliotheek onder te brengen in de brede school.
De werkgroep vraagt zich af of we wel voldoende invloed hebben op de politiek en of er geen andere wegen bewandeld moeten worden.
Tevens is het vreemd dat we uit de krant moesten vernemen dat op de Uitweg het Centrum voor Jeugd en Gezin geopend wordt.

4. Avontuur natuur

Marianne v.d. Boogert heeft in de draagvlakgroep gezeten die overleg met de gemeente heeft gehad over de inrichting van het park. Dit is goed gelopen, maar op het moment dat het park ingericht was vond de gemeente verder overleg overbodig.
Het gevolg was dat de omwonenden zaken constateerden die duidelijk niet de bedoeling waren, zoals loslopende honden en fietsers op het terrein. Het bleek dat de betrokken ambtenaar, omdat het werk nagenoeg klaar was, de hekken maar vast weg had laten halen. Marianne heeft daarop een gesprek aangevraagd en na veel moeite gekregen, met Hans Schmidt. Dit omdat de burgemeester wijkwethouder is en tevens communicatie in zijn portefeuille heeft.
We hebben al per mail een verslag ontvangen van dit gesprek. Het verhaal wordt nog eens toegelicht door Marianne. De gemeente heeft uiteindelijk beterschap beloofd en het park is in december officieel geopend. Het beheer is echter per 1 januari overgegaan naar Staatsbosbeheer (SBB, contactpersoon: Jurrie de Vos, opzichter).
Marianne probeert al een tijdje contact op te nemen met SBB om afspraken te maken over de toegangsregeling en b.v. de prullenbakken. Er staat namelijk nog steeds geen bord met randvoorwaarden bij de ingang van het terrein. (Actie: MB).
( Inmiddels zijn de contacten gelegd, in februari zal een gesprek plaats vinden )

5. Zwerfvuilactie 17 maart 2010

Gezien de matige reacties van de scholen en te weinig animo bij degenen die de organisatie moeten verzorgen wordt dit jaar afgezien van de vuilruimactie.
Ko zal de scholen en de gemeente op de hoogte stellen (Actie: KK).

6. Vuurwerk

De gemeente heeft het dorpsplatform verzocht om een opruimactie te organiseren voor de vuurwerkresten. Hieraan is geen vervolg gegeven.

De werkgroep is van mening dat dezelfde overheid die het goed vindt dat levensgevaarlijk en milieuonvriendelijk vuurwerk aan particulieren verkocht wordt ook maar voor het opruimen van de rommel moet zorgen. Bovendien vinden wij het geen taak voor het dorpsplatform om gemeentelijke taken over te nemen.

Overigens hebben kennelijk veel bewoners hun eigen omgeving schoongemaakt, want de rommel na oud en nieuw viel in Harmelen mee. Wellicht dat ook het verstrekken van de vuilknijpers hieraan bijgedragen heeft.

7. Contact met nieuwe bewoners

De gemeente heeft het dorpsplatform benaderd met het idee om nieuwe bewoners vanuit het dorpsplatform welkom te heten met b.v. een bloemetje en wat informatie.
Net als Teuny vinden we dit een aardig idee, hoewel het in sommige wijken niet echt nodig is, omdat daar de sociale contacten over het algemeen prima verlopen. Maar zolang het dorpsplatform geen adresgegevens van nieuwe bewoners krijgt is het moeilijk uitvoerbaar.
Het zou mooi zijn als de gemeente een bloemetje stuurt naar nieuwe bewoners met daarbij de gemeentegids en een verwijzing naar het dorpsplatform.

8. Rondvraag

Marjan: Waarom is de feestverlichting nog niet weggehaald? Onduidelijk is of de gemeente dit geregeld heeft of de ondernemersvereniging en wie de energienota betaalt. Dit wordt nagetrokken en zo nodig actie ondernomen richting gemeente (Actie: MB).
Gert Jan: Hoort het bezwaar aantekenen tegen b.v. bomenkap van Sportpark Bijleveld tot de taken van het dorpsplatform? Wij vinden van wel, bovendien worden tijdens de vergaderingen van het dorpsplatform dit soort acties besproken.

9. Volgende vergaderingen:

– Algemeen bestuur: ma. 1 februari 2010 Driesprong ( Marianne )
– Forumdiscussie: di. 9 februari 2010 Gereformeerde kerk Harmelen (met politieke partijen)
– Dorpsoverleg: ma. 22 februari 2010 Wapen v. Harmelen
– Leefbaarheid: ma. 26 april 2010 Driesprong

Actielijst

(Oude acties zijn doorgenummerd, nieuwe acties zijn volgens agendapunt genummerd)
Nr. Actie Wie Ingebracht Status
4.1 Bespreken randvoorwaarden en toegangsregeling met SBB MB 25-01-2010 PM
5.1 Informeren scholen en gemeente over niet doorgaan zwerfvuilactie KK 25-01-2010 Wk. 1
8.1 Natrekken hoe het zit met de feestverlichting MB 25-01-2010 PM
Niet meer vermelde acties zijn af.

2017-10-03T12:46:20+02:00