Verslag van de vergadering Werkgroep Leefbaarheid Harmelen d.d. 31 okt. 2011

Locatie: De Driesprong

Aanwezig:

Ko Kleijn, voorzitter
Peter Callenfels
Maarten Hoogendoorn
Marianne van den Bogert
Gert Jan Kamphuis-notulist

1. Opening en mededelingen

Ko heet allen welkom.
Maarten meldt dat dit de laatste vergadering is van Werkgroep Leefbaarheid Harmelen die hij bijwoont.

2. Vorig Verslag d.d. 18.04.’11

Tekstueel: geen opmerkingen

3. Overige gehouden vergaderingen:

Overleg met de burgermeester heeft plaats  gevonden.
Ko vraagt zich af of het oude gemeentehuis al is overgedragen.
Er worden vraagtekens geplaatst bij de mogelijkheid van woningbouw op de locatie van het voormalig gemeentehuis.

In november is er een bijeenkomst voor Avontuur Natuur over het maken van afspraken omtrent handhaving.

Ko heeft verder geen verslagen ontvangen. Hij vraagt Teuny of het Algemeen overleg nog wordt gehouden.

4. Aktie Waaks

Ko heeft het concept evaluatie rondgestuurd. De gemeente heeft nog niet gereageerd. Inbraak is aantoonbaar gedaald. Ko mailt de evaluatie nog één keer rond, ook aan de deelnemers.

5. Wvttk/Rondvraag

Destijds is hoek Haanwijk – Veldwijk aangegeven als locatie voor een picknic tafel. Deze staat er nog niet, we wachten af.

Men vraagt zich af of Ad Janson overleg houdt. Hij wekt het gevoel solistisch te werken.

Voor de herkenbaarheid van het kunstwerk aan de Raadhuislaan graag een bordje plaatsen met informatie.

Marianne stelt een algemene samenkomst voor. Dit om de band van onderlinge groepen van het Dorpsplatform te versterken.

Peter meldt dat petercallenfels@hotmail.com zijn nieuwe e-mail adres is.

Op de site van de gemeente Woerden staat het Groenvervangingsplan, men kan er nog op reageren.

Van wie is de fietsenstalling bij de bushalte Kerkweg.

Wordt het voetpad aan de dorpstraat, richting Utrecht, nog doorgetrokken?

Wordt er nog een afscheid geregeld voor Maarten?

6. Volgende vergadering wordt,onder voorbehoud, gehouden op 6 februari 2012

Gert-Jan Kamphuis