Werkgroep Verkeer & ruimte 11 januari 2006

/, Ruimte, Verkeer, Verkeer & ruimte/Werkgroep Verkeer & ruimte 11 januari 2006

Werkgroep Verkeer & ruimte 11 januari 2006

4e Verslag van de Werkgroep Verkeer van het Dorpsoverleg Harmelen 11 januari 2006

Bijeenkomst: 4

Plaats: vergaderruimte Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 3

Aanvang: 20.00 uur

Sluiting: 22.00 uur

Aanwezig:

Aad van Dijk, voorzitter

Johan Griffioen

Rob Gerards

Bert van Woudenberg

Rene Lansink

Carolien Rebel

Martin Nap, notulist

Afwezig:

geen

Agenda:

Globaal wordt de volgende agenda gehanteerd;

1. Welkom en mededelingen

2. Verslag 3 van 17 november 2005

3. Hofbrug

4. Dorpsstraat

5. Vrachtverkeer glastuinbouw

6. Hoe om te gaan met individuele vragen van bewoners door de werkgroep

7. Aanleg voetpad Willem de Zwijgerlaan

8. Reacties en aanvullingen op actielijst Gemeente Woerden / Dorpsplatform van 13-12-05

9. Rondvraag

10. Sluiting

1. Welkom en mededelingen.

Aad heet iedereen welkom en een goed 2006. Hij meldt dat er volgende week een voorzittersvergadering is en op 9 februari een algemene vergadering van het Dorpsplatform. Van beide vergaderingen zijn nog geen agenda’s of andere stukken ontvangen.

2. Verslag 3 van 17 november 2005.

Naar aanleiding van het verslag worden de volgende opmerkingen gemaakt:

-1. Waar in het verslag genoemd wordt de A2 wordt bedoeld de A12.

-2. Onder punt 7 wordt gemeld dat gestart is met de aanleg van het voetpad langs de Gravenlaan. Dit moet zijn langs de Willem de Zwijgerlaan.

Overigens wordt het verslag zonder verdere op- of aanmerkingen vastgesteld.

3. Hofbrug.

De werkgroep verkeer verbaast zich er over dat de gemeenteraad op 27 oktober jl. een motie heeft aangenomen om het verkeersbesluit met de venstertijden te herroepen, maar dat er tot heden buiten nog niets is veranderd. De oude borden staan er nog steeds. Dat lijkt tot onduidelijkheid te leiden.

Vanuit de werkgroep Verkeer wordt aan de gemeente gevraagd de situatie snel in orde te brengen en een nieuw voorstel voor een verkeersbesluit eerst aan de werkgroep verkeer ter toetsing voor te leggen.

4. Dorpsstraat.

Door Teuny van Wijngaarden als secretaris van het DP is aan de werkgroep gevraagd om te kijken op welke wijze het nog niet gereconstrueerde deel van de Dorpsstraat snel voor weinig geld veiliger kon worden gemaakt en of de punt van het trottoir nabij de aansluiting van Oudeland op Dorpsstraat kon worden weggehaald.

Namens de werkgroep heeft Martin hier naar gekeken en het volgende aangegeven.

Doordat het profiel van de Dorpsstraat ten oosten van het Oudeland versmald is daar op eenvoudige wijze weinig mogelijk. Vanaf het Oudeland naar het westen kunnen de suggestiestroken met een soort rode verf worden doorgezet. De aansluiting van het Oudenland is circa 15 jaar terug juist verbeterd en nu gelijkvormig. Hierdoor is uitzicht op naderend verkeer beter en loopt men komende vanuit het Oudeland minder kans om aangereden te worden door verkeer op de Dorpsstraat. Aanpassing van de aansluiting wordt daarom sterk afgeraden.

Rene meldt nog dat hij nu ook een rapportage MAVI 3 betreffende luchtvervuiling heeft ontvangen. Dit rapport van Provincie en Rijkswaterstaat moet hij nog bestuderen.

Hij komt hier een volgende keer op terug.

5. Vrachtverkeer glastuinbouw.

Vanuit het Dorpsplatform is er eind december een brief gestuurd naar de gemeente met vragen en opmerkingen over de afwikkeling van (vracht-) verkeer over de Harmelerwaard. Er is nog geen reactie ontvangen.

De voorzitter zal dit punt bewaken.

6. Hoe om te gaan met individuele vragen van bewoners door de werkgroep Randweg en geluidswal A12.

Leden van de werkgroep Verkeer ontvangen individueel regelmatig vragen en opmerkingen van bewoners. Ons standpunt als werkgroep is dat klagers verwezen worden naar het meldpunt van de gemeente. Indien inhoudelijk een mening of ons oordeel wordt gevraagd dan zal dit worden opgepakt door het lid dat hiertoe in de vorige vergadering op basis van de taakverdeling voor is aangewezen. In een volgende vergadering van de werkgroep zal hiervan dan verslag worden gedaan.

7. Aanleg voetpad Willem de Zwijgerlaan (zie punt 6 op actielijst Gem.Woerden / Dorpsplatform van 13-12-05)

Ter verbetering van de bereikbaarheid van de laatste nieuwbouw zijn stukken trottoir langs de Willem de Zwijgerlaan aangelegd. Hierdoor is echter nog geen doorgaand trottoir ontstaan. Er ontbreken nog korte stukken in de bochten. Daardoor is de situatie nog steeds niet veilig.

Vanuit de werkgroep Verkeer wordt aan de gemeente gevraagd de situatie snel in orde te brengen door ook de nu nog ontbrekende stukken aan te leggen en daarmee een doorlopend voetpad te realiseren.

8. Reacties en aanvullingen op actielijst Gemeente Woerden / Dorpsplatform van 13-12-05

-8.1. In aanvulling op punt 7 ging het de werkgroep verkeer niet alleen om aanvullende verlichting naar H2O maar ook om fiets- en voetpaden langs Groenendaal en Gravenlaan.

-8.2. De stukken behorende bij punt 9 zijn door de werkgroep Verkeer nog niet ontvangen. Er kan dus niet op worden gereageerd.

-8.3. De stukken behorende bij punt 11 (projectkaart en wijkkarakteristiek) zijn door de werkgroep Verkeer voor kennisgeving aangenomen.

-8.4. Ook van de reactie bij punt 13 wordt kennis genomen. De werkgroep vindt het teleurstellend dat de problematiek niet wordt opgepakt, maar heeft hier gelet op de omvang en kosten wel begrip voor.

-8.5. Tenslotte vraagt de werkgroep om de eerder in de bijlage bij punt 5 van de vergadering van het Dorpsplatform op 6 oktober jl. genoemde punten toe te voegen aan de actielijst. Dit betrof o.a. -het met pictogrammen aangeven van de bewegwijzering naar het glastuinbouw, – de vraag hoe de gemeente Woerden is aangehaakt op de ontwikkelingen van Utrecht en de Landinrichtingscommissie aan de noordoost zijde van Harmelen. Mede in relatie tot de afwikkeling van verkeersstromen.

9. Rondvraag.

-9.1. Naar aanleiding van een onduidelijkheid meldt Bert dat het fietspad langs de Leidsestraatweg geheel aan de noordzijde wordt doorgetrokken. Hiertoe wordt ter hoogte van Fixet de rijbaan iets naar het zuiden verlegd. Ter hoogte van Fixet komen er voor de bewoners nog P-plaatsen tussen het fietspad en de rijweg.

-9.2. De werkgroep Verkeer vraagt aandacht voor de regelmatig onveilige verkeerssituatie rond de BAVO-kerk door een gebrek aan P-gelegenheid en vraagt de gemeente hier iets aan te doen.

-9.3. Nog onduidelijk is de stand van zaken rond de web-site en bepaalde structuren. De voorzitter geeft aan dat hij dit in de komende voorzittersvergadering aan de orde zal stellen en komt hier een volgende keer op terug.

-9.4. De werkgroep Verkeer heeft geconstateerd dat langs heel veel wegen de markering en belijning slecht of weg is. Dat leidt met name in de buiten gebieden tot gevaarlijke situaties en het kapot rijden van de bermen.

Aan de gemeente wordt gevraagd om dit punt van achterstallig onderhoud met voorrang op te pakken en snel in orde te brengen. Ter bewaking wordt tevens gevraagd dit punt toe te voegen op de actielijst.

10. Sluiting

Deze vierde werkgroepvergadering is om 22.00 uur besloten.

Opgemaakt,

Harmelen, 11 januari 2006,

Martin Nap,

mc.nap@planet.nl

2017-10-03T12:48:49+02:00