Werkgroep Verkeer & ruimte 15 juni 2005

/, Ruimte, Verkeer, Verkeer & ruimte/Werkgroep Verkeer & ruimte 15 juni 2005

Werkgroep Verkeer & ruimte 15 juni 2005

1e Verslag van de werkgroep Verkeer van het Dorpsoverleg Harmelen 15 juni 2005

Bijeenkomst: 1
Plaats: vergaderruimte Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 3
Aanvang: 19.30 uur
Sluiting: 22.10 uur

Aanwezig:

Aad van Dijk, voorzitter
Johan Griffioen
Carolien Rebel
Rob Gerards
Bert van Woudenberg
Martin Nap, notulist

Afwezig:

Martin van Gemert

Agenda:

Globaal wordt de volgende agenda gehanteerd;
1. Welkom en mededelingen
2. Voorstelrondje deelnemers
3. Terugkoppeling door de voorzitter van het bestuursoverleg van 19 mei jl
4. Structuur werkgroep
5. Inventarisatie van mogelijk te behandelen onderwerpen
6. Sluiting

1.Welkom en mededelingen.

Aad heet iedereen welkom en meldt dat hij geen berichten van verhindering heeft ontvangen.

2.Voorstelrondje deelnemers

Omdat het de eerste maal is dat de werkgroep bij elkaar is en de deelnemers elkaar nog niet allemaal kennen wordt begonnen met een rondje om elkaar voor te stellen.

3.Terugkoppeling door de voorzitter van het bestuursoverleg van 19 mei jl

Vanuit de gemeente is een beperkt budget en enige menskracht beschikbaar voor ondersteuning van het Dorpsplatform. Geld is nodig voor een halfjaarlijks infokrantje en een website. De werkgroep Verkeer reageert nu verdeeld over nut, noodzaak en wijze waarop dit vorm gegeven moet worden.
Het Dorpsplatform is een drieluik bestaande uit vertegenwoordigers van -het Dorpsoverleg, -de Organisaties en -de Gemeente.
Namens de gemeente zullen hierin zitten enkele ambtenaren en een wethouder. Als organisaties moeten we zien de politie, brandweer en woningbouwverenigingen. Het Dorpsoverleg wordt gevormd door de bewoners en vertegenwoordigers van verenigingen.
Het Dorpsoverleg kent een bestuur en werkgroepen. De werkgroep Verkeer is er daar één van.
Voorzitter van het Dorpsoverleg is geworden Ed Janson. Het bestuur van het Dorpsoverleg regelt de dagelijkse belangenbehartiging en vraagt de werkgroepen op specifieke punten om advies en inbreng. Omgekeerd kunnen de werkgroepen ook onderwerpen aandragen bij het bestuur. Het is dus tweerichtingsverkeer.

De totale opzet van het Dorpsplatform is nog niet helemaal duidelijk maar vanuit de gemeente is aangegeven dat o.a 1x per jaar een schouw en elk kwartaal een overleg werkbaar wordt geacht. Om zaken met elkaar te regelen zal er een convenant getekend worden en zal het Dorpsoverleg een rechtsvorm moeten krijgen zodat men juridisch en financieel verplichtingen en verantwoordelijkheden aan kan gaan. De bedoeling is dat 6 weken voor een vergadering van het Dorpsplatform door de gemeente een agenda wordt opgesteld en toegestuurd. Deze agenda kan dan door het bestuur van het Dorpsoverleg worden beoordeeld en uitgezet naar de werkgroepen zodat er een inhoudelijke meningsvorming kan plaatsvinden. Werkgroepen brengen advies uit aan het bestuur van het Dorpsoverleg. Besluitvorming over onderwerpen blijft een politieke verantwoordelijkheid.

In het convenant zullen o.a. spelregels en procedures omtrent de inschakeling, betrokkenheid en communicatie rond het functioneren van het Dorpsplatform met de gemeente worden vastgelegd.

Als een belangrijk onderwerp heeft de gemeente aangegeven van het Dorpsplatform een dorpsvisie te verwachten. Daarin kan komen wat er in Harmelen leeft onder de bewoners, hoe men de toekomstige ontwikkelingen ziet en wat we hier wel en niet willen. Voor deze werkgroep zal het daarbij draaien om aspecten op het gebied van verkeer.

4.Structuur werkgroep

Deze werkgroep zal in principe bijeenkomen in de periode 6 weken voorafgaand aan een bijeenkomst van het Dorpsplatform. Naar verwachting is dat 4x per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk wordt geacht.
Als vaste vergaderavond voor deze werkgroep wordt voorgesteld de donderdag omdat dan de aanwezigen aangeven beschikbaar te zijn. Aad ontvangt brede steun van de aanwezigen voor zijn rol van voorzitter. Martin N. zal notuleren. Bij afwezigheid van Aad zal Martin N. voorzitten. Als Martin N. moet voorzitten of afwezig is zal Rob notuleren. Als vergaderlocatie wordt unaniem het aanbod van Van Dijk Bedrijven geaccepteerd. Als aanvangstijd en duur wordt gekozen voor 19.30 uur tot 21.30 uur. Het verslag zal worden verzonden naar de leden van de werkgroep en naar Teuny van Wijngaarden.

5.Inventarisatie van mogelijk te behandelen onderwerpen

Als eerste aanzet voor een verdere bespreking noemen de leden de volgende onderwerpen:
– 1. Het ontbreken van voetpaden langs de Willem de Zwijgerlaan waardoor men Hofwijk-west alleen maar lopend over de rijbaan kan bereiken. Dat wordt als onveilig en ongewenst ervaren.
– 2. De onduidelijkheid in vorm en ervaring bij verkeersdrempels. In 60 km wegen liggen 30 km drempels en in 30 km gebieden drempels waar men makkelijk met 50 km over heen kan. Wat is het gemeentelijk beleid hierin. De werkgroep is voorstander van eenduidig beleid en juiste vormgeving behorend bij het toegestane snelheidsregiem.
– 3. De oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers kan op een aantal belangrijke (school-) routes nog behoorlijk verbeterd worden, te beginnen bij de aansluiting Dorpsstraat/Pomperplein.
– 4. Duidelijkheid en eenduidige besluitvorming rond de Haanwijkbrug.
– 5. Beleid en handhaving ten aanzien van uitzicht ontnemende beplanting, hagen en schuttingen (vaak van particulieren). O.a. de hoek Acacialaan/Kloosterweg is verkeersgevaarlijk door beperkt uitzicht.
– 6. De Harmelerwaard als hoofdfietsroute en toezeggingen vanuit de gemeente om deze weg alleen voor bestemmingsverkeer open te houden. Tuinbouwontwikkelingen en navigatiesystemen leiden tot steeds meer ongewenst doorgaand zwaar verkeer op deze route.
– 7. De werkgroep is benieuwd naar de visie van de gemeente in relatie tot de plannen rond Leidsche Rijn en de verkeersstructuur zoals Utrecht van plan is die te gaan aanleggen. De werkgroep vreest aantasting van de leefbaarheid van het dorp door ongewenst sluipverkeer.
– 8. Graag wil de werkgroep nadere uitleg over het vrachtwagenparkeerbeleid en de handhaving hiervan.
– 9. De werkgroep pleit voor uitbreiding van de vrijliggende fietspaden langs de doorgaande routes door Harmelen, te beginnen met de Leidsestraatweg ter hoogte van de Putkop.
– 10. In aansluiting op wat onder 7 is genoemd kan de bewegwijzering naar met name de glastuinbouw in Harmelen veel beter worden aangegeven. De werkgroep ziet graag symbolen/pictogrammen in plaats van tekst omdat voor internationale chauffeurs dit beter begrijpbaar is.
– 11. De ontwikkelingen rond Haarzuilens en Landinrichtingsplan Utrecht-west baart de werkgroep zorgen. Er ontwikkelt zich hier een groot recreatiegebied maar de aan- en afvoer van recreanten loopt voor een deel door Harmelen. Hoe kanaliseert de gemeente deze extra verkeersdrukte en worden er extra voorzieningen getroffen om het gebied vanuit Harmelen op een veilige manier voor ruiters bereikbaar te maken.
– 12. Door verplaatsing van publieksgerichte voorzieningen als H2O, en manege naar de Groenendaal is daar een onveilige situatie ontstaan voor langzaamverkeer door het ontbreken van veilige goed verlichte fiets- en voetpaden naar deze voorzieningen. De werkgroep vraagt om snelle realisatie van het doortrekken van een vrijliggend goed verlicht fiets/voetpad van de Reijerscopseovergang langs de Groenendaal en de Gravenlaan naar de Willem de Zwijgerlaan. Thans acht de werkgroep de route verkeers- en sociaal onveilig.
– 13. Tenslotte is de werkgroep benieuwd naar de ontwikkelingen rond de rondweg om Harmelen.
– 14. Een punt voor de werkgroep projecten is wellicht de veranderende waterpeilen in de Harmelerwaard waardoor bij sommige bewoners wateroverlastproblemen ontstaan.

6.Sluiting

Deze eerste werkgroep vergadering is om 22.10 uur besloten.

 

Opgemaakt,
Harmelen, 16 juni 2005,
Martin Nap,
mc.nap@planet.nl

2017-10-03T12:48:49+02:00