Verslag van de vergadering d.d. 16 oktober 2007 werkgroep Verkeer en Ruimte

Bijeenkomst: 1
Plaats: vergaderruimte Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 3
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting: 22.15 uur

Aanwezig:

Aad van Dijk, voorzitter
Johan Griffioen
Bert van Woudenberg
Rob Gerards
Gerrit van Woudenberg
Rene Lansink
Martin Nap, notulist

Afwezig:

Hans Speller
Jan van Zuijlen

Agenda:

Globaal wordt de volgende agenda gehanteerd;
1. Welkom en mededelingen
2. Kruising Haanwijk met de Hofbrug
3. Gravenlaan
4. Bushokje GAZA Dorpsstraat
5. Nabespreking afgelopen Dorpsschouw
6. Voorbespreking van het komende Dorpsoverleg op 29 oktober
7. Ontwikkeling op voormalige terrein HI aan de Willem Alexanderlaan
8. Ontwikkelingen Randweg
9. Rondvraag
10. Sluiting

1. Welkom en mededelingen.

Aad heet iedereen welkom. Hij meldt de afwezigheid van Hans en Jan. Dit is de eerste vergadering waarbij de werkgroepen Verkeer en Ruimte zijn samen gegaan.
Binnenkort komt er een nieuwe webmaster in de persoon van Jan Jonker.

2. Kruising Haanwijk met de Hofbrug.

De werkgroep blijft voorstander van een rotonde. Om de huidige verkeerssituatie op korte termijn te verbeteren wordt voorgesteld om de voorrangssituatie te wijzigen van een nadering voorrangsweg B6 in een verplicht stopbord B7. Hiervoor moeten wel verkeersbesluiten worden genomen. Aad zal dit de 29e inbrengen. Actie Martin.
Overigens is geconstateerd dat het bord komgrens op de Leidschestraatweg is verplaatst richting dorp tot voorbij de brug. Die ligt daarmee nu buiten de bebouwde kom.

3. Gravenlaan.

Eind augustus heeft de gemeente Teuny en Martin benaderd met betrekking tot de snelheidsremmers op de Gravenlaan. De maatregel op de Gravenlaan is met name bedoeld om verkeer te laten afremmen in verband met de voetgangers oversteek die door struiken en bossages slecht zichtbaar is. De bollen zijn daarbij geen ideale oplossing omdat ze deels te omzeilen zijn en voor motoren of brommers niet werken. De overlast van geluid hangt samen met de uitvoering van de elementen.
De werkgroep neemt het op persoonlijke titel gegeven advies van Martin over om de drempel te vervangen door een over de volle breedte van de weg aangebrachte 30km drempel geheel uitgevoerd in asfalt waarbij de oversteek op de drempel is aangebracht. Geluidoverlast bij een juiste uitvoering volgens de CROW-norm is dan minimaal en alle weggebruikers van de Gravenlaan worden geattendeerd op de oversteek en moeten afremmen.
Tevens adviseert Rene om de beplanting ter plaatse terug te snoeien. Martin zal dit overbrengen aan Ben Beving.
Actie Martin.

4. Bushokje bij GAZA Dorpsstraat.

De gemeente heeft gereageerd dat men tot het gereedkomen van de rondweg niets doet aan de Dorpsstraat. Na gereed komen van de rondweg (2012) zal men de Dorpsstraat herinrichten. De werkgroep begrijpt dit standpunt.
De feitelijke klacht over de situatie nabij het bushokje GAZA met fietsen over de stoep is niet eenvoudig op te lossen en zal met een aparte achterom voor fietsers waarschijnlijk niet beter/veiliger worden. De huidige situatie daarom laten zoals die is maar bij de gemeente wel verzoeken om de reclame uit het hokje te weren en aan de kant van GAZA de busstrook te voorzien van een langsmarkering zodat duidelijk wordt dat deze strook buiten de rijbaan ligt en halteplaats is. Actie Aad.

5. Nabespreking afgelopen wijkschouw.

Het punt van de aansluiting voor fietsers vanaf Hofbrug naar dorp wordt besproken. De werkgroep verzoekt om vanaf de Hofbrug richting dorp aan de zuidzijde van de Dorpsstraat het fietspad op de brug aan te sluiten op de fietssuggestie strook die meer richting dorp reeds ligt. Dat scheelt fietsers richting dorp (west-oost fietsverkeer Haanwijk-Hofbrug-dorp/Harmelen-noord) 2x oversteken van de Dorpsstraat. Het gaat om circa 30 meter fietssuggestie strook aangeven en een achterdoor maken bij de versmalling ter hoogte van de Kleivliet/begraafplaats. Actie Martin.
Het kunstgrasveld op Noord wordt door de jeugd goed gebruikt en de overlast nabij Oudeland lijkt daarmee minder.

6. Voorbespreking van het komende Dorpsoverleg op 29 oktober.

Op het komende dorpsoverleg zal mogelijk gesproken worden over de nieuwe structuurvisie 2025. Bedrijven langs de A12 tussen Harmelen en Veldhuizen blijft een toekomst beeld in het kader van uitplaatsing van bedrijven in potentiële woningbouwlocaties binnen Woerden zoals Honthorst, Den Oudsten/De Sluis. Gelet op de oorspronkelijke invulling met tuinbouw- en kassenbestemming is dit voor onze werkgroep niet verrassend. De werkgroep zal deze ontwikkelingen kritisch blijven volgen en pleit er voor om de strook langs de Leidsche rijn vrij te houden van bebouwing. Op 8 november vind op het gemeentehuis een bespreking over plaats.
Verder zal de gemeente op de avond een toelichting geven over een nieuw te maken bestemmingsplan voor de bebouwde kern van Harmelen.
Gerrit meldt dat het verzoek voor beschermd dorpsgezicht thans in Den Haag ligt. Naar verwachting komt daar in 2009 reactie op.
Johan meldt dat de bewoners niets meer hebben vernomen over de plannen Harmelerwaard. Hij verwacht hier op de komende avond ook meer over te vernemen. Martin meldt dat gemeente Woerden en Utrecht hier nog over in gesprek zijn.

7. Ontwikkeling op voormalig terrein HI aan de Willem Alexanderlaan.

Gerrit geeft een toelichting op de huidige plannen. Martin heeft namens de werkgroep zienswijzen opgesteld welke inmiddels via Teuny zijn verstuurd naar de gemeente en in cc naar de leden is verzonden. De werkgroep stemt in met de gegeven reactie.

8. Ontwikkelingen Randweg.

De eerste fase van de rondweg (deel 9), zijnde de aansluiting van de Veldhuizerweg naar Bijleveld en het viaduct over de A12 is door RWS gegund. De aannemer is inmiddels begonnen met de voorbereidingen. Naar verwachting is dit eerste deel gereed in 2010. Middels een turbo-rotonde wordt dit deel aangesloten op de Veldhuizerweg.
De aansluiting van Bijleveld naar Utrechtsestraatweg (deel 8) is nog in bespreking en lijkt richting het zuiden op te schuiven.

9. Rondvraag.

-9.1. Martin vraagt of Aad nog iets vernomen heeft van Manette Maas en of er al iets meer concreet bekend is van de plannen Hof van Harmelen. Aad zegt haar te hebben uitgenodigd maar niets meer te hebben vernomen.
Gerrit zegt dat de plannen nog niet concreet zijn maar dat deze werkgroep ze te zijner tijd kritisch zal volgen. Met name ook rond de verkeersafwikkeling.

10. Sluiting

Deze werkgroepvergadering is om 22.15 uur besloten.

Opgemaakt,
Harmelen, 17 oktober 2007,
Martin Nap,
mc.nap@planet.nl