Werkgroep Verkeer & ruimte 17 november 2005

/, Ruimte, Verkeer, Verkeer & ruimte/Werkgroep Verkeer & ruimte 17 november 2005

Werkgroep Verkeer & ruimte 17 november 2005

3e Verslag van de Werkgroep Verkeer van het Dorpsoverleg Harmelen 17 november 2005

 

Bijeenkomst: 3

Plaats: vergaderruimte Van Dijk Bedrijven, Heldamweg 3

Aanvang: 19.30 uur

Sluiting: 21.15 uur

Aanwezig:

Aad van Dijk, voorzitter

Johan Griffioen

Rob Gerards

Bert van Woudenberg

Rene Lansink

Carolien Rebel

Martin Nap, notulist

Afwezig:

geen

Agenda:

Globaal wordt de volgende agenda gehanteerd;

1. Welkom en mededelingen

2. Verslag 2 van 22 september 2005

3. Terugkoppeling door de voorzitter van het Dorpsplatform van 6 oktober jl.

4. Luchtvervuiling Dorpsstraat

5. Verkeer Breudijk en aanpassing drempel en kruising met Tiendweg

6. Randweg en geluidswal A2

7. Aanleg voetpad en verlichting Gravenlaan/Groenendaal

8. Rondvraag

9. Sluiting

1. Welkom en mededelingen.

Aad heet iedereen welkom en meldt dat hij aan Teuny heeft gevraagd om: –1. Voor onze volgende vergadering voor een goede kaart van Harmelen te zorgen zoals deze in de plattegrondkasten hangt en –2. De raadstukken te filteren op verkeersaspecten en deze stukken daarna door te sturen aan hem als voorzitter van onze werkgroep.

2. Verslag 2 van 22 september jl.

Het verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen vastgesteld.

3. Terugkoppeling door de voorzitter van het Dorpsplatform van 6 oktober jl.

Van onze werkgroep waren alleen Rene en Martin verhinderd. De algemene indruk is positief maar er zijn nog enkele opstart problemen. Zo is de afbakening van de vraagstukken niet altijd helemaal helder en daardoor niet altijd duidelijk in welke werkgroep ze behandeld dienen te worden. Soms zit er ook overlap tussen de werkterreinen van de verschillende werkgroepen. Één en ander zal in de moeten groeien.

De werkgroep Verkeer is van mening dat “Geluid” thuis hoort in de werkgroep Leefbaarheid en de “Geluidswal A2” en de “Randweg” in de werkgroep Openbare Ruimte.

Aad geeft aan dat het dagelijks bestuur zoveel mogelijk probeert te filteren. Met de oorspronkelijke bedoeling van kennisbank/specialistenbak is nog niets gedaan.

Voor het goed functioneren van de werkgroep Verkeer stelt Aad voor om vragen niet breed uit te zetten maar primair te laten voorbereiden en uitwerken door themaleden en alleen centraal de afhandeling te doen in deze werkgroep. Hiertoe wordt de volgende indeling voorgesteld en afgesproken:

– Carolien, 30km en verkeer in de woonwijken; – Johan, aangelegenheden buitengebied zuid;

– Rene, randweg met aanverwante zaken en alle overige; – Bert, aangelegenheden Hofwijk en omgeving;

– Rob, Breudijk en buitengebied noord; – Martin, verkeermaatregelen, wet-en regelgeving;

– Aad, (glas-)Tuinbouw aangelegenheden.

4. Luchtvervuiling Dorpsstraat

Zoals hier voor onder punt 2 reeds is gemeld vindt de werkgroep dat “Geluid” feitelijk thuis hoort in de werkgroep Leefbaarheid. Des al niet te min heeft Rene op een vraag van Teuny het één en ander uitgezocht.

Via o.a. de heer Ten Kate van Milieudefensie is het volgende gebleken: Gemeente Woerden heeft door de Regionale Milieudienst in 2004 een rapport over de luchtkwaliteit laten opstellen. Een tweede eventueel rapport van de Provincie is vermoedelijk van 2003 maar niet te achterhalen en als het al bestaat gebaseerd op andere gegevens (2003 was een heel vuil jaar door veel smog) en daarom moeilijk vergelijkbaar.

Volgens het rapport van de RMd uit 2004 worden de normen in de Dorpsstraat niet overschreden. Milieudefensie onderschrijft deze conclusie. Bij nieuwe ontwikkelingen dient de gemeente te voldoen aan de normen. De intensiteit van het verkeer is met 8500 mvt/etm. voor een dergelijke doorgaande weg laag te noemen. Dat neemt niet weg dat de leefbaarheid natuurlijk door het verkeer en de uitstoot van schadelijke stoffen wel wordt aangetast.

Vooralsnog deelt de werkgroep Verkeer op basis van het vorenstaande echter de mening dat de situatie ten aanzien van luchtvervuiling in de Dorpsstraat nog niet alarmerend is.

5. Verkeer Breudijk en aanpassing drempel en kruising met Tiendweg.

Op de Breudijk ter hoogte van de aansluiting met de Tiendweg is de drempel en de voorrangssituatie aangepast vanwege klachten uit de omgeving en ter voorkoming van verdere aansprakelijkheid van de gemeente voor schade aan belendende percelen. Het gevolg hiervan lijkt dat er nu harder wordt gereden.

Vanuit de werkgroep Verkeer wordt aan de gemeente gevraagd om nog eens kritisch naar de situatie te kijken en daarbij met name te kijken of de fietsoversteek ter plaatse nog verbeterd kan worden door betere bebording en/of markering.

6. Randweg en geluidswal A2.

De werkgroep Verkeer is zoals ook reeds vermeld onder punt 2, dat dit onderwerp zolang het een ruimtelijke ordeningsvraagstuk is thuishoort in de werkgroep Openbare Ruimte. Pas als er een concreet verkeerskundig ontwerp is dan wil deze werkgroep over de invulling daarvan meepraten.

7. Aanleg voetpad en verlichting Gravenlaan/Groenendaal.

Ter verbetering van de bereikbaarheid van H2O meldt Aad dat de gemeente is gestart met de aanleg van een voetpad langs de Gravenlaan. Om de sociale veiligheid te verbeteren zal ook de Openbare Verlichting op de routes er naar toe worden aangepast. Dit ziet de werkgroep Verkeer als een eerste resultaat van de aandacht hiervoor vanuit ondermeer deze werkgroep en de voorzitter zal dit ook als zodanig melden in het voorzitters overleg eind november.

8. Rondvraag.

-8.1. Onder andere de bewoners van de Harmelerwaard hebben een brief gehad van de gemeente met de plannen voor de verbinding van de Gregor Mendelweg met de Hugo de Vriesweg. De werkgroep verbaast zich er over dat de inhoud van de brief afwijkt van eerdere plannen en van dat wat in de raads- en commissievergadering is besproken. Zo schijnt er nu geen autoverbinding maar een fietsverbinding te komen en komt er voorlopig geen knip in de Heldamweg en Gregor Mendelweg.

De werkgroep constateert dat de Harmelerwaard als fietsroute steeds drukker wordt en dat de bermen en kanten van de verharding er heel slecht bij liggen. Dit leidt tot gevaarlijke situaties.

De werkgroep vraagt bij deze daarom aan het Dagelijks Bestuur van het Dorpsplatform om hiertegen actie te ondernemen en de gemeente te vragen om uitleg te geven over de uiteindelijke keuze en daarnaast op korte termijn de bermen en zijkanten van de Harmelerwaard op te knappen.

-8.2. Eind september is er bij vele bewoners een A4-tje bezorgd met knipsels over bebouwing langs de Julianalaan en andere plannen bezorgd. De werkgroep ziet een familie Van Vliet als initiator en beschouwt het daarmee als een privé aangelegenheid waar verder alleen kennis van wordt genomen.

-8.3. Voor een aantal wegen vraagt de werkgroep om handhaving van de snelheid en om gegevens over intensiteit en snelheid zodat men als werkgroep makkelijker en beter een oordeel kunnen vormen over bepaalde vragen en problemen. Met name met betrekking tot Acacialaan, Harmelerwaard, Dorpeldijk, Breudijk en Reijerscop zou de werkgroep graag gegevens ontvangen van de gemeente.

Mogelijk kan het DB hier actie in ondernemen.

-8.4. Johan vraagt aandacht voor de waterhuishoudingsproblematiek in de Harmelerwaard. Daar hebben particulieren last van hoog water. Door Bert wordt daar aan toegevoegd de wateroverlast op wegen als Beatrixlaan en Bernardlaan.

De werkgroep Verkeer vraagt hierbij aan de werkgroep Openbare Ruimte om dit verder op te pakken en aan te kaarten bij de gemeente.

-8.5. Martin meldt dat hij nog bezig is om afspraken tussen gemeente Utrecht en Woerden over de verkeersafwikkeling via de Dorpeldijk/Vleuterweideweg helder op papier te krijgen. Zodra er meer bekend is zal hij dit melden.

-8.6. Carolien vraagt om voortaan de werkgroepvergaderingen om 20.00 uur te laten beginnen.

Niemand heeft hier bezwaar tegen en dus wordt aldus besloten.

-8.7. Tenslotte meldt Aad dat eind november de voorzitters bijeenkomen, dat in de eerste helft van februari 2006 er weer een Dorpsplatform vergadering plaatsvindt en dat voorafgaand daaraan er dus medio januari weer een werkgroep vergadering zal zijn.

9. Sluiting

Deze derde werkgroep vergadering is om 21.15 uur besloten.

Opgemaakt,
Harmelen, 17 november 2005,
Martin Nap,
mc.nap@planet.nl

2017-10-03T12:48:49+02:00